KONTAKT    |   _eng _sk

O živote, práci, rodine i záľubách
           Pridané: 13.6.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 24/2005

Na pracovnom obede s prezidentom Davidom H. Lohrom reprezentanti Zušľachťovní a Expedície

Vybraní najlepší zamestnanci, tentoraz dvoch divíznych závodov- Zušľachťovní a Expedície, sa mali možnosť minulý týždeň vo štvrtok 9. júna, stretnúť na pracovnom obede s prezidentom U. S. Steel Košice Davidom H. Lohrom. Stretnutia, na ktorom boli prítomní i viceprezidenti Miroslav Kiraľvarga a Scott C. Pape, sa zúčastnilo dvanásť z trinástich pozvaných.

Približne poldruha hodinová schôdzka sa niesla v uvoľnenej priateľskej atmosfére. Prezident hneď na úvod zdôraznil, že sa veľmi rád stretáva s ľuďmi, ktorí pracujú vo výrobe a súčasne sa im poďakoval za ťažkú robotu, ktorú odvádzajú. Kým stihli valcovači a expedienti čo - to prezradiť o sebe - práci, záľubách i rodine, David Lohr poodhalil svoje súkromie. V korporácii pracuje už vyše tridsaťdeväť rokov. Vyrastal, spolu so šiestimi súrodencami, na farme a ako priznal, vie, čo je ťažká práca. Vyžadovala si dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni. On sám robil všetko. Jazdil na traktoroch, dojil kravy, opravoval zariadenia. Túžil však robiť niečo iné. Preto napokon získal technické vzdelanie a stal sa oceliarom. Pred tým, než prišiel do Košíc, zodpovedal za výrobu a prevádzky vo všetkých závodoch korporácie. Prezident má tri deti, najmladší syn má dvadsaťjeden rokov. Fandí hokeju.

Prezidentovi hostia
Divízny závod EXPEDÍCIA

 • Štefan EGRI, predák skladu zvitkov
  V spoločnosti pracuje od roku 1988. Od roku 1991 je predákom. Jeho práca zodpovedá požiadavkám a nárokom na pridelené miesto. Štefan Egri je spoločenský a aktívne sa zapája do riešenia pracovných i mimopracovných problémov.
 • Jaroslav GERGEĽ, predák skladu hotovej výroby a expedície zvitkov
  Do spoločnosti nastúpil v roku 1987. Počas dlhoročnej praxe zastával rôzne pracovné pozície, od roku 2004 je predákom skladu hotovej výroby a expedície zvitkov. Jeho práca, po celý čas zamestnania v prevádzke Expedícia Teplej valcovne, zodpovedá požiadavkám a nárokom na pridelené miesto. Je spoločenský. Zapája sa do riešenia pracovných i mimopracovných problémov.
 • Alena MARČIŠINOVÁ, prípravárka expedície SVa
  Do železiarní nastúpila v roku 1992. V súčasnosti pracuje ako prípravárka expedície Studenej valcovne, vykonáva kontrolu expedičnej dokumentácie a fakturácie, evidenciu pri expedičnej činnosti, pripravuje podklady na riešenie reklamácií. K svojej práci pristupuje zodpovedne, povinnosti plní dôsledne a trvale dosahuje pozitívne výsledky. Aktívne sa zapája do riešenia problémov a pridelené úlohy efektívne rieši.
 • Juraj POLJAČEK, predák expedície
  Železiarom je od roku 1975. V roku 1980 prešiel na Expedíciu, kde pracuje dodnes v profesii zmenového predáka nakládky Zušľachťovní. Dosahuje veľmi dobré výsledky v nakládke, dobre organizuje a riadi svoju zmenu. Za spomínané obdobie si osvojil všetky potrebné profesie, ktoré sa v expedícii vyžadujú. Je predákom zmeny, žeriavnikom, vodičom vysokozdvižného vozíka, evidentom i viazačom. Juraj Poljaček je všestranný, obľúbený v kolektíve, vie svojich ľudí strhnúť k dobrým pracovným výkonom.

Divízny závod ZUŠĽACHŤOVNE

 • Ján KUPEC, predák kontižiharní 1, 2
  Od svojho nástupu do firmy pracoval na odmasťovacej a kontinuálnej žíhacej linke pri výrobe obalového plechu. Vykonával tu všetky profesie. V súčasnosti je predákom kontižihární 1,2. U svojich podriadených má prirodzenú autoritu aj vďaka svojim odbor-ným znalostiam a zručnostiam, ktoré získal dlhodobou praxou. Zmena pod jeho vedením dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky v kvalite a produktivite, čo svedčí o jeho vodcovských a odborných kvalitách.
 • Jozef FRANC, operátor výstupu dynamolinky 3
  Do U. S. Steel Košice nastúpil v roku 2004 ako zoraďovač linky a skladník. Od 1. apríla tohto roku je operátorom výstupu. V priebehu krátkeho obdobia si osvojil poznatky potrebné na výkon funkcie zoraďovača a skladníka. Vzhľadom na aktívny profesionálny rast postúpil na pozíciu operátora výstupu dynamolinky 3, pričom v tejto profesii počas skúšobnej prevádzky linky preukázal snahu získavať odborné vedomosti a praktické zručnosti.
 • Peter ŠIVEC,predák pozinkovní
  Počas svojho zamestnania vo firme, od roku 1991, zastával viaceré pracovné pozície pri obsluhe linky. Momentálne pôsobí vo funkcii predáka pozinkovní na zmene A. Riadi 18 zamestnancov na zmene a v prípade neprítomnosti zastupuje zmenového manažéra Zušľachťovne I. Je svedomitý, zodpovedný, šikovný a pridelené pracovné úlohy si plní v určených termínoch. Zmena A pod jeho vedením drží zmenový rekord na pozinkovacej linke č. 2. Medzi jeho najcennejšie schopnosti patrí kreatívnosť, vďaka ktorej sa dokáže vysporiadať aj s veľmi náročnými úlohami.
 • Štefan OLAJOŠ, hlavný operátor kontižiharne 2 V spoločnosti pracuje od roku 1982. V súčasnosti je hlavným operátorom kontižihárne 2. Je zodpovedný, schopný a obetavý dlhoročný zamestnanec, ochotný pomôcť svojim kolegom. Výrazne prispieva k dobrým výsledkom v prevádzke Kontižihárne a dvojstolicový tandem. Zodpovedá za dodržiavanie zásad systému environmentálneho manažérstva pri ochrane životného prostredia a chemickú bezpečnosť na svojom úseku.
 • Pavol FICZERE, predák elektrikár
  Podáva dlhodobo veľmi dobré pracovné výsledky pri riadení elektro údržbárskych činností na starých aj novopostavených dynamolinkách. V železiarňach pracuje už 37 rokov v elektro údržbe, z nich dvadsať na zmene. Pracoval v elektrolytickej pocínovni ako zmenový elektrikár, neskôr v pozinkovni a dynamolinkách a postupne sa vypracoval cez inšpek-čného elektrikára a predáka až na majstra dynamoliniek. V súčasnosti je predákom elektrikárom na dynamolinkách, uvoľnil miesto majstra mladšej generácii. Zúčastňoval sa výstavby a spúšťaní viacerých liniek i modernizačných a rekonštrukčných akcií.
 • Viliam KARABÁŠ, predák lakoplastovacej linky
  V spoločnosti pracuje od roku 1998. Zastával viaceré pracovné pozície pri obsluhe lakoplastovacej linky a momentálne je pre-dákom linky na zmene B, kde riadi prácu deviatich kolegov. Úlohy si plní svedomito a zodpovedne. Zmena pod jeho vedením dosahuje veľmi dobré výsledky v produktivite a kvalite vyrábaného materiálu. Medzi jeho najcennejšie schopnosti patrí komunikatívnosť a prístup k riešeniu problémov zmeny a strediska v kvalite a produktivite. Má veľmi dobré organizačné schopnosti.
 • Roman JÓČIK, predák 2-stolicového tandemu
  Železiarom je od roku 1987, odkedy pracuje aj pri dvojstolicovom tandeme. Postupne pracoval v pozíciách prípravár vsádzky, valcovač, predák. Pracuje s vysokým nasadením, zmyslom pre detail a dotiahnutím vecí do úplného konca. Pri vyžadovaní povinností je nekompromisný, ale zároveň aj príkladom.
 • Jaroslav ŠAROŠI, inšpekčný zámočník
  V železiarňach je zamestnaný od roku 1986. Od roku 2001 pracuje na úseku strojnej údržby ako inšpekčný zámočník elektrolytickej pocínovacej linky č. 1. Zverené úlohy plní svedomito a je vzorom pre spolupracovníkov. Svojimi nápadmi sa zaslúžil o vyriešenie problémovej oblasti častej korózie oceľovej konštrukcie moriaceho úseku, kde navrhol zmenu materiálu, konštrukčné prevedenie a zabezpečil realizáciu počas strednej opravy. Na základe technických skúseností navrhol a podieľal sa pri realizovaní opráv ramien prítlačných valcov, čo v konečnom dôsledku zabezpečilo bezporuchový chod zariadenia a zníženie nákladov. V spolupráci s technológom opráv realizoval rozsiahlu opravu centrálneho mazania odvíjačiek a navíjačiek, čím prispel k zvýšeniu životnosti zariadenia. Svojím aktívnym prístupom k práci pomohol na novovybudovanej linke EC2 riešiť mnohé problémy po spustení zariadenia do prevádzky a v prípade nutnosti odstraňovania porúch vo večerných hodinách a víkendoch zabezpečil rýchle a profesionálne riešenie porúch a prestojov.
 • František ŽUPČAN, predák deliacej linky
  Vo firme pracuje od roku 1989. Od roku 1993 bol lisovačom zoraďovačom v prevádzke Magnetické obvody. Do prevádzky KDL nastúpil v roku 1999 na obsluhu výstupu. Pozíciu predáka vykonáva od decembra 2003. Zmena B pod jeho vedením dosahuje výborné výsledky. Aktívne sa podieľal na rôznych modernizačných akciách. Je vždy ochotný pomôcť dobrou radou a svoje bohaté teoretické i praktické vedomosti a skúsenosti odovzdáva mladšej generácii.
Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov