KONTAKT    |   _eng _sk

V centre pozornosti študent
           Pridané: 28.2.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 09/2005

Uskutočnil sa výročný kongres občianskeho združenia Hutník

Za príklad obojstranne prospešného prepojenia školy s praxou možno označiť vznik občianskeho združenia Hutník - Klubu absolventov a priateľov Strednej priemyselnej školy hutníckej na Alejovej ulici v Košiciach, ktoré má za sebou už dva roky činnosti. Vo štvrtok, 17. februára 2005, sa uskutočnil jeho výročný kongres.

"Občianske združenie Hutník vzniklo s cieľom poskytovať pomoc a podporu hutníckej mladi," približuje zameranie združenia jeho prezident Milan Polča. "Združenie sa zaviazalo iniciovať a vytvárať programy v oblasti vzdelávania a rozvoja mládeže, podieľať sa na rozvoji jej duchovných hodnôt a zachovaní kultúrnych a športových tradícií. V súčasnosti má vyše päťdesiat členov, z čoho takmer pätinu tvoria rôzne firmy a inštitúcie. Naším zámerom je postupne rozširovať členskú základňu a keďže sme združením absolventov a priateľov SPŠH, chceme osloviť najmä jej bývalých študentov, ale aj firmy v našom regióne."

Ako z pozície prezidenta združenia hodnotíte jeho doterajšiu činnosť?

Veľmi kladne. Za pomerne krátky čas od jeho vzniku sa nám podarilo rozvinúť činnosť v niekoľkých oblastiach, ale sústredili sme sa najmä na oblasť vzdelávania a rozvoja študentov. Naše aktivity sme vlani v tomto smere sústredili na postupné zosúlaďovanie požiadaviek firiem na profil absolventov školy a jej učebných osnov, intenzívne sme sa venovali otázke bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a jej výuke. Hľadali sme tiež možnosti na získanie materiálnej pomoci pre školu. Tu by som chcel v mene občianskeho združenia poďakovať spoločnostiam U. S. Steel Košice, Hecket MultiServ a Newco, ktorých pomoc si nesmierne vážime. Ďalšou našou prioritou bola mimoškolská záujmová činnosť, kde sme podporili viacero aktivít.

Na kongrese ste hovorili okrem iného aj o aktivitách, ktoré mienite rozvíjať v tomto roku. V ktorých konkrétnych oblastiach?

Naďalej sa chceme v prvom rade venovať zosúlaďovaniu požiadaviek firiem na profil absolventov školy a jej učebných osnov. Ide nám o to, aby škola produkovala takých absolventov, akých prax potrebuje. Vzhľadom na to, že jedným z hlavných "odberateľov" absolventov SPŠH je aj spoločnosť U. S. Steel Košice, snažíme sa v tomto smere urobiť čo najviac. Rovnako budeme ďalej podporovať aj mimoškolskú krúžkovú činnosť, rôzne spoločenské, kultúrne a športové tradície školy. Znovu usporiadame medzinárodnú konferenciu zameranú na výmenu skúseností a nových poznatkov v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a práce s mládežou.

A v čom vidí prínos občianskeho združenia pre školu jej riaditeľ Ladislav Makó? "Jeho činnosť prináša prospech v mnohých oblastiach. Dôležité je pre nás hlavne to, že sa drží svojho jasne formulovaného cieľa - prispieť k príprave technicky vzdelaného absolventa podľa požiadaviek trhu, absolventa, ktorý nerozširuje rady nezamestnaných, ale s vysokým percentom pravdepodobnosti nachádza prácu v svojom regióne a v podnikoch, ktoré mal možnosť poznať už počas svojho štúdia." Vlani sa podľa jeho vyjadrenia výrazne skvalitnila spolupráca školy so spoločnosťou U. S. Steel Košice, ktorá je kolektívnym členom združenia. "To mimoriadne oceňujem," zdôraznil. Košická oceliareň, uviedol, sa v súčasnosti výrazne podieľa na zvyšovaní pripravenosti študentov na svoje povolanie z odbornej stránky. Skvalitnila sa priebežná a súvislá prax študentov, organizujú sa školenia na odborné témy o inovačných procesoch v U. S. Steel Košice, školenia o ochrane a bezpečnosti pri práci, no predovšetkým jasne formujú potreby a požiadavky praxe. Škola ich akceptuje a na ich základe upravuje učebné plány a osnovy odborných predmetov. V tejto súvislosti sa tiež skvalitňuje materiálno-technická úroveň laboratórií a odborných učební. Ďalší kolektívny člen združenia, Hutnícka fakulta TU Košice, sa zasa okrem iného výraznejšie zameriava na skvalitnenie prípravy mladých ľudí, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, a to či už na bakalárskom alebo inžinierskom stupni.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov