KONTAKT    |   _eng _sk

Tlačová správa
           

5.12.2011

Hutníkom záleží na osude druhých
Autor: USS Košice


Košice, 5. december 2011 - Celoročné dobročinné aktivity hutníckej spoločnosti vrcholia vianočnými podujatiami pre stovky detí i neziskové organizácie z východného Slovenka. Košické rozprávkové Vianoce otvára Mikuláš na Hlavnej ulici už 5. decembra. Pestrý zábavný program pre deti i rodičov štartuje pri soche Immaculata o piatej popoludní. Hlavnými organizátormi podujatia sú Mesto Košice spolu s hutníckou firmou.

V rovnakom čase bude na Hlavnej ulici otvorený aj charitatívny stánok U. S. Steel Košice, v ktorom od 5. do 22. decembra dáva firma príležitosť osemnástim neziskovým organizáciám prezentovať svoju činnosť širokej verejnosti. Organizuje tiež verejnú finančnú zbierku na ich ďalší rozvoj. Chod stánku zabezpečujú dobrovoľníci z radov zamestnancov a študentov, ktorých firma podporuje v štúdiu na vysokej škole či univerzite. Svoje aktivity a služby obyvateľom a návštevníkom Košíc predstavia detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, vzdelávacie i ekologické organizácie. Hneď v prvý deň, 5. decembra, bude možné prispieť na kúpu prístrojov pre kliniku intenzívnej medicíny Detskej nemocnice Košice.

Do finančnej zbierky pre toto zdravotnícke zariadenie sa v predvianočnom čase zapojili aj košickí hutníci. Výťažok z ich zbierky sa strojnásobí, keďže rovnakou sumou, akú dalo dohromady približne sedemtisíc hutníkov, prispejú i samotná firma a Nadácia U. S. Steel Košice. Riaditeľ Detskej nemocnice Košice Peter Krcho sa výslednú sumu dozvie počas charitatívneho koncertu Stromček prianí v piatok, 9. decembra v Štátnom divadle Košice. Symbolický šek mu v mene zamestnancov odovzdá prezident hutníckej firmy David J. Rintoul. V minulom roku bol spoločný finančný dar hutníkov použitý na kúpu špeciálneho laserového prístroja a kamery pre Očné oddelenie na Rastislavovej ulici a Očnú kliniku na Triede SNP Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Stromčeky prianí majú medzi hutníkmi už svoju tradíciu. Od roku 2006 sa snažia spríjemniť najkrajšie sviatky aj iným, ktorí to potrebujú. Zo stromčekov prianí v priestoroch fabriky berú kartičky so želaniami detí a tie im plnia. V tomto roku potešia 136 detí v Detskom domove sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, Detskom domove na Uralskej ulici v Košiciach i deti z desiatich košických rodín, ktoré žijú v sociálnej núdzi. Najčastejšie si chlapci a dievčatá želali hračky, kozmetiku, školské a športové potreby. Detské domovy dostanú aj finančnú podporu vo výške 9 000 eur, rovnakú sumu pre rodiny v ťažkej sociálnej situácii prevezme Arcidiecézna charita v Košiciach.

"Vianočné dobročinné aktivity sú vyvrcholením spoločenskej zodpovednosti našej firmy a jej zamestnancov voči regiónu, v ktorom žijeme a pracujeme. Spolu s ďalšími obetavými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný osud druhých, môžeme zlepšiť život okolo seba a spoločne zvládnuť výzvy, ktoré stoja pred nami," povedal na margo filantropických aktivít spoločnosti U. S. Steel Košice jej prezident David J. Rintoul.

- K O N I E C -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača
hovorca
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Tel.: +421 55 673 4476
Fax: +421 55 673 0330


Komu je možné v charitatívnom stánku od 10.00 do 20.00 hod. pomôcť

5. decembra
Detská fakultná nemocnica Košice
Na kúpu prístrojov a zariadení pre III. kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny.

6. decembra
ŠANCA, n.f., Košice
Na zakúpenie materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 97, Košice.

7. decembra
Materské centrum Stonožka - Košice Juh
Na prevádzku Materského centra Stonožka - Košice, t.j. na vytvorenie bezpečného a hygienického prostredia pre hru najmenších detičiek a na zmysluplné trávenie voľného času rodičov na materskej / rodičovskej dovolenke.

8. decembra
Autistické centrum Rubikon, n.o., Košice
Na činnosť združenia.

9. decembra
Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec (10.00 - 15.00 hod.)
Na činnosť a aktivity detského domova.

9. decembra (15.00 - 20.00 hod.) - 10. decembra
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Na činnosť a aktivity útulku.

11. decembra
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Na zakúpenie rehabilitačných pomôcok pre telesne postihnuté deti.

12. decembra
REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

13. decembra
Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA, Družstevná pri Hornáde
Na vzdelávacie programy a tvorivú činnosť.

14. decembra
Liga proti rakovine, Košice
Na podpornú psychosociálnu činnosť v centre pomoci.

15. decembra
Psychosociálne centrum, Košice
Na zakúpenie materiálu na arteterapiu pre klientov.

16. decembra
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Na zakúpenie špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ul. č. 13 v Košiciach.

17. decembra
Detský domov Košice, Uralská 1
Na zakúpenie umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.


18. decembra
Detský domov Košická Nová Ves, Poľná 1
Na nákup materiálu pre záujmovú činnosť detí v detskom domove.

19. decembra
Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice
Na zakúpenie učebných pomôcok.

20. decembra
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Košice
Na zakúpenie materiálu na arteterapiu pre klientov.

21. decembra
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Na činnosť a aktivity Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej 1 v Košiciach.

22. decembra
Arcidiecézna charita Košice
Na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.


Empty