KONTAKT    |   _eng _sk

ŽIvotné prostredie
           

 

 

 

 

 

 

Úvod
           

Technologický proces hutníckej výroby zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia, čo si vyžaduje jeho dôsledný monitoring, maximálne využívanie zabudovaných ochranných technológií, technologickú disciplínu vo všetkých výrobných procesoch a využívanie nových poznatkov pre trvalé znižovanie záťaže životného prostredia.

 

 

 

 Naša spoločnosť sa pustila do ambiciózneho investičného programu zlepšovania svojich technológií, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, výkonnosť a kvalitu procesov. V priebehu rokov U. S. Steel Košice preinvestovala stovky miliónov USD na modernizáciu existujúcich výrobných zariadení a environmentálnych systémov, ako aj na budovanie nových zariadení. Investičný program podstatne zvýšil schopnosť U. S. Steel Košice poskytovať svojim zákazníkom vysokú kvalitu, výrobky a služby s pridanou hodnotou a plniť požiadavky a normy v oblasti životného prostredia.

 

 

 

 

Kontinuálnym vzdelávaním zamestnancov v oblasti environmentálneho manažérstva a aplikácie nových zákonov v oblasti životného prostredia zabezpečujeme ich uplatnenie na všetkých stupňoch riadenia. 
Naša spoločnosť zavádza systém environmentálneho manažérskeho systému v zmysle Normy ISO EN 14001 v celom svojom priereze, čo umocňuje implementáciu systému kontinuálneho zlepšovania vo všetkých činnostiach. 
Naším trvalým cieľom je znižovať záťaž životného prostredia a tak zlepšovať životné prostredie nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre celý región v ktorom pôsobíme.

Politika kvality, environmentálna a energetická politika

Zámerom United States Steel Corporation je vyznačovať sa ako líder v priemysle budovaním hodnôt, byť svetovo konkurencieschopný poskytovaním nákladovo efektívnych kvalitných výrobkov a služieb. 

» Politika kvality, environmentálna a energetická politika (pdf, 136 kB)

NOVINKY ZO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Oceľ - dokonalý príklad obehového hospodárstva

Uznávajúc dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú potraviny v našom živote, sú nasledujúce štatistiky prekvapujúce, priam šokujúce. Podľa Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo ...

Odborníci o životnom prostredí

Skupina odborníkov vedená Milošom Grajcarom, riaditeľom odboru obchodovania s emisiami zo sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia navštívili prvovýrobu, závod plynulého odlievania ocele na Oceliarni 1, hlavný dispečing energetiky a teplú valcovňu.

Inšpektori nezistili žiadne nedostatky

Spoločnosť U. S. Steel Košice je na základe množstva nebezpečných látok v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií zaradená do kategórie „B“, ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.