KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - II. tavič - DZ Vysoké pece

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Spolupracuje pri príprave a vykonávaní odpichov surového železa a trosky, zúčastňuje sa výmeny poškodených fúkacích armatúr a prác, ktoré riadi majster a I.tavič. Počas odpichu riadi tok surového železa do pristavených pojazdných miešačov. Pri práci sa riadi platnou technologickou dokumentáciou, PS/BL/0011 a platnými PBP. Je povinný starať sa o náradie a zariadenia a udržiavať ich vo funkčnom stave. Zodpovedá za poriadok na svojom pracovisku. Pri práci je povinný plniť príkazy zmenového majstra a I.taviča.
Zodpovedá za platnosť školení pre túto profesiu, za spôsobilosť a pripravenosť žľabov, koncoviek na železovej strane na odpich, zodpovedá za stav otvoru na vypúšťanie taveniny z hlavného železového žľabu, zodpovedá za odber vzoriek surového železa podľa PS, zodpovedá za meranie teploty surového železa pri odpichu, zodpovedá za plnenie železových upchávačiek upchávacou hmotou, zodpovedá za poriadok na zverenom úseku, zodpovedá za včasné nahlásenie plného PM a prepnutie na zelenú, zodpovedá za prípravu vŕtačky na odpich. V rámci svojich kompetencii zodpovedá za plnenie úloh v oblasti Environmentu.

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie, Riziká: chemické faktory-4 (oxidy železa,Oxid siričitý,Oxid uhoľnatý - CO) , Hluk-4 , pevný aerosól fibr.-4 (Grafit) , pevný aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom-4 (železo a jeho zliatiny) , záťaž teplom-3 zmennosť

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie jednozložkovou mzdou v systéme J.O.B.S. – podskupina B0

Platné do:

15.5.2018

Mám záujem o túto pozíciu