KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - II. Tavič konvertorov - DZ Oceliareň

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Jeho prácu riadi I. tavič konvertorov a je podriadený zmenovému majstrovi KK. Vo svojej pracovnej činnosti je zodpovedný za dodržiavanie pracovných postupov na príslušnej konvertorovej linke, ktorých sa sám zúčastňuje. Riadi a vykonáva sadenie šrotu, nalievanie SŽ, opravy výmurovky konvertorov, opaľovanie hrdla, prípravu legúr, ako aj vlastné legovanie a riadi prácu pri beztroskovom odpichu. Vykonáva výmenu odpichového otvoru, pripravuje konvertor na meranie hrúbky výmurovky. Riadi klopenie konvertora pri odpichu. V spolupráci s osádkou konvertora zabezpečuje poriadok celej konvertorovej linky, zúčastňuje sa čistiacich a mazacích prác. Jeho pracoviskom je príslušná konvertorová linka. Aktívne sa zúčastňuje opráv linky, ošetrovania, mazania a čistiacich prác počas kampaňových opráv konvertora. Vykonáva správne meranie teploty ocele v konvertore a v odl. panve ponorným termočlánkom, odber vzorky kovu a trosky, odosiela vzorky predskúšky do minilaboratória a vzduchovou poštou do centrálneho laboratória. Koordinuje prácu konvertorov z hľadiska prísunu pevnej vsádzky a vybratých legúr. Prenáša požiadavky na hmotnosť vsádzky a jej zloženie. Vykonáva osobne kontrolu váh. Navádza zapínanie šrotu žeriavom pevnej vsádzky. Zabezpečuje vysielanie hmotnosti a druhu kovového odpadu do počítača. Zabezpečuje včasné pristavenie odlievacej a troskovej panve pod konvertor k odpichu ocele z konvertora a troskové vozy k vyliatiu trosky. Po skončení odpichu dopravuje plné liace vozy na pracovisko MPO. Zabezpečuje včasnú výmenu troskových panví. Zabezpečuje spoľahlivý chod liaceho a troskového voza, ako aj poriadok pod konvertorom. Je zodpovedný za vytriedenie kovového odpadu z trosky. Zabezpečuje prípravu chladiacich brám pre chladenie ocele v odlievacej panve, samotné chladenie a odsun zvyšných brám po chladení. Zabezpečuje napojenie hadíc spodného bublania pred odpichom tavby. Stanovuje stopové nečistoty a prímesi hutníckych materiálov fyzikálne - emisnými metódami na vysoko výkonných laboratórnych zariadeniach a samostatne vyhodnocuje výsledky analýz, vrátene výpočtov. Uvedené metódy sa vzťahujú na: Kvalitatívne stanovenie látok na emisných spektrografoch. Zodpovedá za urýchlené dodanie analýz predskúšok a placiek. Je zodpovedný za prevádzkyschopnosť laboratórnych zariadení a za dokonalý poriadok v mini-laboratóriu. V prípade výkonu tejto činnosti jeho pracoviskom je mini-laboratórium na OC 1 a udržuje v prevádzkyschopnom stave rýchloanalyzátor na MPO. Udržuje vonkajší povrch kyslíkovej trysky v čistom stave. Vyžaduje to, aby bezprostredne po dofúkaní tavby pristúpil k čisteniu trysky. Čistenie zliatkov vykonáva pomocou sochorov, drážkovacieho horáka, páliacej súpravy Beda Oxigén tak, aby nepoškodil trysku. Práca pri opaľovaní si vyžaduje veľkú presnosť. Pri nábehu konvertora sa zúčastňuje merania koordinačných bodov chodu trysky, v priebehu kampane zabezpečuje meranie hladiny kúpeľa. V čase tavby kontroluje chod zariadení na horných podlažiach. V zimnom období zaisťuje ohrev rozvodov vzduchu a požiarnu bezpečnosť. Pri vykonávaní svojej profesie má nárok na osobné ochranné pracovné prostriedky podľa platného regulatívu a je povinný ich používať Ovláda a riadi pomocou ovládacích panelov OP 1 - 2 celé strojné zariadenie konvertorov, klopenie konvertora, troskotvorné a legujúce prísady. Zabezpečuje chod konvertora. Kontroluje funkciu jednotlivých častí a udržuje ich v bezchybnom stave. Zúčastňuje sa opráv konvertora a jeho ošetrovania počas kampane. Aktívne sa zúčastňuje pri mimoriadnych, plánovaných opravách a údržbe konvertorovej linky, mazacích prác, pri kampaňových a stredných opravách a aktívne sa zúčastňuje čistiacich prác na konvertorovej linke, ako aj čistiacich prác v rajónoch zmeny a prevádzky.

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie,
manuálna zručnosť
komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme
vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
zdravotná spôsobilosť na prácu v prevádzke,
spôsobilosť pre prácu v nepretržitom režime

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie jednozložkovou mzdou v systéme J.O.B.S. – podskupina B0

Platné do:

20.4.2018

Mám záujem o túto pozíciu