KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - II. Operátor odsírenia - DZ Oceliareň

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Riadenie a organizovanie práce pri procese odsírovania surového železa a nalievania surového železa , vrátane technického stavu a funkčnosti zariadenia. Organizuje prísun a odsun pojazdných miešačov, ich vyprázdňovanie, váženie a nalievanie do nalievacích pánví. Podľa požiadaviek konvertorov prevádza nalievanie a váženie SŽ na tavby. Zodpovedá za dodržiavanie technologických a bezpečnostných predpisov na pracovisku.Je zodpovedný za koordináciu prísunu a vylievanie sur.Fe. Vedie evidenciu prísunu, vylievania, nalievania a chem. analýzy SŽ. Zodpovedá za dostatočný počet nalievacích pánvi, ich prevádzkyschopný stav a organizuje prevoz na opravy a spätne z opravy NP. Zodpovedá za miešačovú bilanciu a zabezpečuje vysielanie príjmu a výdaja surového železa do počítačovej siete. V priebehu práce kontroluje stav výmurovky a rozhoduje o opravách nalievacích pánví. Zabezpečuje sušenie a ohrev nalievacích pánvy na zvislom horáku. Aktívne sa zúčastňuje pri prevádzaní mimoriadných a plánovaných opráv. Zodpovedá za údržbu ním obsluhovaných zariadení. Na 811 a 812 koľaji zodpovedá za pristavovanie PM tak, aby sa dali klopiť do prelievacích jám č.1, č.2. Zaisťuje napájanie elektrokáblov pre silové a diaľkové ovládanie PM. Po uložení NP s tekutým sur.Fe do kolísky, dá pokyn pre prvé meranie teploty a odobratie vzorky surového železa. Obsah síry sa vyhodnotí na analyzátore vzorkou LECO . Po vyhodnotení analýzy síry v tekutom surovom železe, stanoví množstvo reagentu z injektora. Vykoná v spolupráci z I.operátorom odsírenia injektáž vopred naváženého reagentu z injektora do tekutého surového železa. Po injektáži vykoná konečné stiahnutie trosky, zmerania teploty a odobratie vzorky pre vyhodnotenie konečnej analýzy surového železa. Na monitoroch PLC kontroluje technický stav a funkčnosť hydraulického systému injektorov, chod ventilátora odsávania a stav množstva reagentu v injektoroch a vo vodorovnom zásobníku - tanku. Zodpovedá za dodržiavanie technologickej disciplíny,za funkčnosť a prevádzkyschopnosť zariadenia na zmene a udržiava poriadok na pracovisku. Pri plnení úloh postupuje podľa platných Prevádzkových smerníc , pracovno bezpečnostných a technologických predpisov pre jeho profesiu a zariadenie. Riadi a zodpovedá za činnosť 2. operátora odsírenia a nalievania surového železa a zabezpečuje koordináciu prác medzi pracoviskom prelievania surového železa, zariadením pre odsírenie surového železa a pracoviskom konvertorových liniek. Metodicky podlieha 1. operátorovi odsírenia.

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie,
manuálna zručnosť
komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme
vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
zdravotná spôsobilosť na prácu v prevádzke,
spôsobilosť pre prácu v nepretržitom režime

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie jednozložkovou mzdou v systéme J.O.B.S. – podskupina B0

Platné do:

30.4.2018

Mám záujem o túto pozíciu