KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - II. panvár a MP - DZ Oceliareň

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Zabezpečuje čistenie LP od stuhnutej trosky a ocele. Vykonáva čistenie výtokového uzla od zbytkov ocele a trosky. Vykonáva kompletizáciu výtokového uzla LP, kontroluje tesnosť a správnosť nasadenia jednotlivých častí a kvalitu ich vysušenia. Pred pristavením LP k odpichu z konvertora riadi a sleduje jej ohrev na prevádzkovú teplotu podľa platnej pracovnej smernice pre svoju profesiu. Po vysušení a uzatvorení posúvačového uzáveru vykonáva zasypanie výtokového uzla vysušeným zásypovým pieskom. Zabezpečuje výmenu použitých súčastí výtkového uzla LP a posúvačových uzáverov nevhodných na ďalšie použitie. Pri poškodení výmurovky menšieho rozsahu zaisťuje jej opravu. Pri nevyhovujúcom stave výmurovky LP vyradí z ďalšieho použitia a zabezpečuje jej očistenie od stuhnutej trosky a ocele pred odoslaním do opravy. Obsluhuje klopiace zariadenie LP, horáky na ohrev LP, hydraulické zariadenie na vytláčanie použitých keramických tvárnic, pripája a odpája spodné bublanie LP podľa vypracovaného postupu práce. Obsluhuje demagy na jednotlivých panvárskych pracoviskách. Preberá medzipánve (MP) po nastriekaní. Vystrojuje MP zátkovým mechanizmom a osadzuje zátku. Montuje a demontuje manipulátor ponornej výlevky. Vykonáva kontrolu rozvodov arónu na tesnosť ako aj funkčnosť všetkých mechanizmov MP. Je prítomný pri výmene MP počas liatia a podieľa sa na odstraňovaní prípadných menších porúch. Vyradzuje poklopy MP s opotrebovaným betónom. Likviduje opotrebovaný žiaruvzdorný materiál.
Podľa potrieb prevádzky žeriavom č. 1,2/100 t pomocou traverzy naberá a pokladá MP do stojanov, vozíkov, prípadne premiestňuje materiál potrebný na liatie.
Zodpovednosť:
Zodpovedá za správne zabezpečenie LP proti nekontrolovanému úniku ocele, za správne cyklovania LP, za kvalitné vyhriatie LP, za správnu prípravu LP do opravy.
Zodpovedá za prevoz MP do stojanov sušenia MP a za ich správne vysišenie a vyhriatie, za centrické upechovanie ponornej výlevky, za kvalitné vystrojenie MP, za správne vyklopenie a vysypanie zliatkov z MP, za bezporuchový chod zverených zariadení na svojom pracovisku. Pri práci so žeriavom zodpovedá za správne navádzanie iba zamestnancom, ktorý je preškolený ako obsluhovateľ pre viazanie bremien.

Miesto výkonu práce:

U.S.Steel Košice

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie , Riziká: pevný aerosól fibr.-4 (Grafit) , pevný aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom-4 (železo a jeho zliatiny) , Vibrácie-4 (Vibrácie na ruky) , Hluk-3 , záťaž teplom-3 , chemické faktory-2 (Oxid uhoľnatý - CO) , elektromagnetické žiarenie-2 (elektromagnetické žiarenie) zmennosť

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie v triede JOBS B2

Platné do:

31.12.2017

Mám záujem o túto pozíciu