KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - II. kurič - DZ Oceliareň

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Obsluhuje prehrievákové kotly s príslušenstvom. Spracováva vyrobenú paru a zabezpečuje jej dodávku do rozvodov. Samostatne obsluhuje zvyšovacie ventilátory konvertorového plynu. Zodpovedá za správne zmiešavanie a dodávku konvertorového , vysokopecného, koksárenského plynu pre horáky kotlov. Vedie prevádzkovú evidenciu parametrov zariadení, spolupracuje s kuričmi spalinových kotlov. Riadi regulačnú stanicu pary pre DH stanicu. Zodpovedá za správnu obsluhu, čistotu, bezpečnú, hospodárnu a ekologickú prevádzku zariadení. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti pri práci a protipožiarnych opatrení.
Pre zaistenie správneho chodu agregátov a bezpečnej práce dodržiava platné Smernice vydané na prevádzke podľa zoznamu platnej dokumentácie. Je oboznámený a riadi sa Cieľmi kvality DZ Oc, Havarijným plánom DZ Oc a Pracovným poriadkom. V rozsahu svojej pracovnej činnosti zabezpečuje uplatňovanie manažérskych systémov SMK, EMS, BOZP a EnMS v zmysle noriem EN ISO 9001/TS 16949, ISO 140001, OHSAS 180001 a EN ISO 50001, pracuje s riadenou dokumentáciou.
Dodržiava právne a interné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený. Oboznamuje sa s pravidlami, pokynmi a predpismi na zaistenie BOZP, podrobuje sa overovaniu ich znalosti. Pri práci dbá o bezpečnosť a zdravie svojej osoby i ďalších osôb a takto aktívne prispieva k udržiavaniu priaznivých pracovných podmienok a zaisťovaniu BOZP. Používa osobné ochranné pracovné prostriedky v zamestnávateľom požadovanom rozsahu.
Má právo odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb. Nedostatky zistené v oblasti BOZP je povinný bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní. Plnenie úloh v oblasti BOZP je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou jeho pracovných povinností.
Zodpovedá za sústavné zlepšovanie hospodárenia s energiou vyplývajúceho z požiadaviek EnMS a v zmysle zámerov Politiky energetického manažérstva U. S. Steel Košice, s.r.o., v rámci svojej pôsobnosti.

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie,
manuálna zručnosť
komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme
vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
zdravotná spôsobilosť na prácu v prevádzke,
spôsobilosť pre prácu v nepretržitom režime

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie jednozložkovou mzdou v systéme J.O.B.S. – podskupina B0

Platné do:

15.5.2018

Mám záujem o túto pozíciu