KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - Strojník čelného nakladača - DZ Oceliareň

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Zabezpečuje riadenie, obsluhu, prevádzku špeciálneho čelného nakladača železného odpadu - Caterpillar o hmotnosti 53 t pre zhŕňanie a nakladanie železného odpadu. Zamestnancovi zaradenému a odmeňovanému podľa systému OPZ sa popis pracovnej činnosti rozširuje o činnosti uvedené v prislúchajucej dokumentácii, ktoré prináležia úrovni zručnosti dosiahnutej certifikáciou.

Právomoc:
Rozhoduje o spôsobe použitia čelného nakadača.

Zodpovednosť:
- za bezpečnú prevádzku s nakladačom a včasné a dôsledné plnenie úloh prevádzky
- spoluzodpovedá za správne naloženie nákladu - železného odpadu
- za bežnú údržbu nakladača a jeho bezpečnú prevádzky schopnosť
- podľa systému JOBS postupuje pri plnení úloh podľa Prevádzkovej smernice pre túto profesiu
- v systéme riadenia kvality DZ OC, certifikovanom podľa EN ISO 9001 zodpovedá za dodržiavanie postupov podľa
platného Pracovného postupu pre manipuláciu, skladovanie, ochranu a dodávanie žel. odpadu, surovín a legúr a platných súvisiacich technologických predpisov a noriem, dopravných predpisov
- za dodržiavanie postupov v súlade so systémom EMS , certifikovanom podľa EN ISO 14001
- je oboznámený s Politikou kvality, evironmentálnou a energetickou politikou, Politikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s Cieľmi kvality, na plnení ktorých sa podieľa
- za dodržiavanie Pracovného poriadku USSK
- za správne používanie osobných ochranných prostriedkov podľa platného regulatívu
- v prípade mimoriadných udalostí za plnenie úloh vyplývajúcich z Havarijného plánu DZ Oc
- za plnenie úloh vyplyvajúcich z auditu poriadku na pracovisku
- zastupiteľnosť v zmysle Matice zastupiteľnosti

Agregát:
Čelný nakladač.

Pracovisko:
Pracoviskom sú priestory prevádzky DZ Oc, v prípade potreby spoločnosti U. S. Steel Košice.

Dodržiava právne a interné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený. Oboznamuje sa s pravidlami, pokynmi a predpismi na zaistenie BOZP, podrobuje sa overovaniu ich znalosti. Pri práci dbá o bezpečnosť a zdravie svojej osoby i ďalších osôb a takto aktívne prispieva k udržiavaniu priaznivých pracovných podmienok a zaisťovaniu BOZP. Používa osobné ochranné pracovné prostriedky v zamestnávateľom požadovanom rozsahu.
Má právo odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb. Nedostatky zistené v oblasti BOZP je povinný bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní. Plnenie úloh v oblasti BOZP je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou jeho pracovných povinností.
V rozsahu svojej pracovnej cinnosti zabezpecuje uplatnovanie EnMS v zmysle normy EN ISO 50001 "Systémy energetického manažérstva". Zodpovedá za sústavné zlepšovanie hospodárenia s energiou vyplývajúceho z požiadaviek EnMS a v zmysle zámerov Politiky energetického manažérstva U. S. Steel Košice, s.r.o., v rámci svojej pôsobnosti.

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie,
platné oprávnenie pre obsluhu čelného nakladača
manuálna zručnosť
komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme
vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci
zdravotná spôsobilosť na prácu v prevádzke,
spôsobilosť pre prácu v nepretržitom režime

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie jednozložkovou mzdou v systéme J.O.B.S. – podskupina B1

Platné do:

25.11.2017

Mám záujem o túto pozíciu