KONTAKT    |   _eng _sk

Mám záujem o prácu v U. S. Steel Košice
           

Zvolená pozícia: Purchasing administrator

Osobné informácie:

Vzdelanie:

Stredná škola
(Stredná odborná škola Košice-Šaca)

(napr. hutník operátor)

Pridať vysokoškolské vzdelanie

Pracovné skúsenosti:

Zamestnanie #1
Uveďte relevantné pracovné skúsenosti

(napr. údržbár, ekonóm, programátor)

(Zadajte rok)

(Zadajte rok)

(napr. údržba elektrických zariadení, programovanie CNC zariadení, atď.)

Pridať pracovnú skúsenosť Odstrániť pracovnú skúsenosť
Príloha

Spracovanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba pred zadaním osobných údajov vyhlasujete, že všetky vami uvedené osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj  dobrovoľný súhlas spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK),
Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd.: Sro, vložka č. 11711/V na ich spracúvanie  za účelom uvedenia do databázy možných uchádzačov o rôzne vhodné  pracovné pozície.

V prípade, že osobné údaje zadávate s cieľom uchádzať sa o konkrétnu pracovnú pozíciu prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov (v tomto prípade ide o spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou).

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa  prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov. Tieto práva si môžete uplatniť u zodpovednej osoby na  dataprotection@sk.uss.com.  Všetky ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane plnej verzie Oznámenia o spracúvaní osobných údajov,  nájdete aj na http://www.usske.sk/sk/o-nas/gdpr/ochrana-osobnych-udajov-uvod