KONTAKT    |   _eng _sk

Mám záujem o prácu v U. S. Steel Košice
           

Zvolená pozícia: Purchasing administrator

Osobné informácie:

Vzdelanie:

Stredná škola
(Stredná odborná škola Košice-Šaca)

(napr. hutník operátor)

Pridať vysokoškolské vzdelanie

Pracovné skúsenosti:

Zamestnanie #1
Uveďte relevantné pracovné skúsenosti

(napr. údržbár, ekonóm, programátor)

(Zadajte rok)

(Zadajte rok)

(napr. údržba elektrických zariadení, programovanie CNC zariadení, atď.)

Pridať pracovnú skúsenosť Odstrániť pracovnú skúsenosť
Príloha

Spracovanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba pred zadaním osobných údajov vyhlasujete, že všetky vami uvedené Osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj  dobrovoľný súhlas spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. USSK),
Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd.: Sro, vložka č. 11711/V na ich spracúvanie vrátane cezhraničného prenosu do tretej  krajiny, ktorá v celistvosti nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
V prípade, že osobné údaje zadávate s cieľom uchádzať sa o konkrétnu pracovnú pozíciu Prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona – spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou). Zároveň si skôr ako zadáte svoje osobné údaje do nášho systému, prečítajte prosím náš oznam o spracúvaní ochrane osobných údajov  (Viac informácií)