KONTAKT    |   _eng _sk

Diplomové práce 2017 / 2018
           

Diplomové práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Identifikácia faktorov determinujúcich schopnosť organizácie priťahovať talenty a stať sa preferovaným zamestnávateľom

Ing. Jana Gregová

917656413

ZaR ĽZ

Ľudské zdroje

2

Určenie optimálnych dávok starostlivosti kritických zariadení modernizovanej ML

Ing. Jaroslav Habala

917704217

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

3

3D zameriavanie pecných valcov Pozinkovne 3 a jeho vplyv na výslednú kvalitu procesu pozinkovania.

Ing. Peter Spišák

917704253

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

4

Vplyv prostredia na zmenu vlastnosti povlakovaných plechov

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

5

Optimalizácia riadenia čerpadiel v chladiacom okruhu dvojstolicového tandemu pomocou frekvenčných meničov

Ing. Martin Kolesár

917731167

Zušľachťovne a OV

Výroba

6

Zvýšenie výťažkovosti ocele naklápaním liacej panve v liacom stojane

Ing. Ľubomír Gabáni

917704590

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

7

Meranie výkonnosti procesu rovnania DR materiálu na prípravnej linke v organizácii

Martin Prada

917097410

Zušľachťovne a OV

Výroba

8

Zameranie, modelovanie a určovanie objemu nádrže na oceliarenský kal v USS Košice

Ing. Štefan Bartko

917704992

Realizácia stavieb

Inžinierske činnosti a inovácie

9

Vplyv vyroby tekutej ocele na kyslíkových konvertoroch a vákuovacom zariadení na vznik defektov (šupin) na za studena valcovaných ULC ocelí pre automobilový priemysel .

Ing. Marcel Valanský

917704717

Kvalita

Výroba

10

Riešenie zanášania výtokových uzlov ZPO pri odlievaní IF ocelí

Ing. Stanislav Peregrin

918321259

Kvalita

Výroba

11

Hodnotenie parametrov liatia a stavu linky ZPO na vznik vnútorných trhlín na plynule odlievaných brámach

Ing. Erik Steranka

917704220

Kvalita

Výroba

12

Porovnanie tepelných procesov poklopového žíhania v USSK s rôznym obsahom vodíka v ochrannej atmosfére a návrh možných úspor nákladov

Ing. Jozef Svetlík

917601647

Kvalita

Výroba

13

Efektivita tepelných procesov poklopového žíhania v USSK a návrh možných úspor nákladov

Ing. Jozef Svetlík

917601647

Kvalita

Výroba

14

Optimalizácia mechanických vlastností pre obalový sortiment SRBA

Ing. Miroslav Kuzmiak

917952809

Kvalita

Výroba

15

Metóda na odstránenie nežiadúcich prvkov z oceliarenskej sute za účelom jej ďalšieho využitia

Ing. Marcel Harčarik

917097379

DZ Oceliareň

Výroba

16

Návrh logistického plánovania uskladnenia, čistenia a prevozu jednotlivých brám do výroby podľa zákazkových požiadaviek, zohľadňujúcich čas spracovania v ďalšom toku výroby (softvérová téma - prepojenie s ASRV)

Ing. Richard Gašparik

917656130

DZ Oceliareň

Výroba

17

Korózna odolnosť zváraných a deformovaných ZnMgAl povlakov

Ing. Juraj Graban

917731084

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

18

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov vo vybranom podniku

Ing. Gabriel Torhány

917626566

RMS, a.s.

Dcérske spoločnosti

19

Verifikácia kalibračných vzoriek pre kalibráciu prevádzkových hrúbkomerov

Ing. Arpad Bari

917704628

DZ Údržba

Výroba

20

Vplyv prevádzky na degradáciu laserovo zváraných automobilových plechov

Ing. Peter Zimovčák, PhD.

917 731 219

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

21

Krízové riadenie firmy v podmienkach odmedzenej likvidity

Ing. Alena Torhányová

917704338

Kredit a bankovníctvo

Finančný úsek

22

Analýza faktorov ovplyvňujúcich životnosť žľabového systému vysokých pecí

Ing. Dušan Ivanišin

917952390

Vysoké pece

Výroba

23

Logistika dovozu surovín po širokorozchodnej trati a ich klopenie s maximálnym využitím rotačných výklopníkov

Ing. Tibor Szalona

917704552

Vysoké pece

Výroba

24

Rekonštrukcia zariadení pre dodávku tepla z USSK do Šace

Ing. Ladislav Horváth, PhD.

917731023

Inovácie a energetická stratégia

Dcérske spoločnosti

25

Podniková stratégia expanzie v podmienkach metalurgického podniku

Ing. Izabela Pristášová

917731841

Environment

Environment

26

Rekonštrukcia pohonu vertikálnej stolice č. 3 na TŠP 1700

Ing. Marián Dulák

917704742

Teplá valcovňa

Výroba

27

Redukcia zavalcovaného cudzorodého materiálu pri valcovaní za tepla

Ing. Peter Talian

917707106

Kvalita

Výroba

28

Analýza a testovanie IF ocelí so zmenenými parametrami ohrevu brám s cieľom zníženia nákladov

Ing. Peter Talian

917707106

Kvalita

Výroba

29

Aplikácia centrálneho mazania na pohyblivých agregátoch moriacej linky

Ing. Martin Juhás

917731270

Studená valcovňa

Výroba

30

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci dodávateľov vo vybranej spoločnosti

Ing. Vladimír Manica

902952661

Bezpečnosť a hygiena práce

Safety

31

Vplyv zloženia paliva a oxidačného činidla na tepelnú prácu ohrievača vetra v USSK

Ing. Ladislav Horváth, PhD., Ing. Miroslav Dudrík, Ing. Jozef Seman

917097455

Inovácie a energetická stratégia

Dcérske spoločnosti

32

Zvýšenie efektivity vnútropodnikovej dopravy v spoločnosti

Ing. Juraj Valent

917704511

Doprava

Výroba

33

Kvantifikácia príčin rozdelenia zákaziek v procese výroby oceľových produktov vo výrobnom toku na ZPO po štvorstolicový tandem

Mgr. Jozef Ňachaj

6732494

Obchodné plánovanie

Predaj a marketing

34

Možnosti zvýšenia skladovacej kapacity zvitkov pred moriacimi linkami v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

Mgr. Jozef Ňachaj

6732494

Obchodné plánovanie

Predaj a marketing

35

Analýza vplyvu parametrov strihacieho zariadenia na presnosť rozmerov a kvalitu strihaných plechov

Ing. Ľuboš Valkošák

917614401

Zušľachťovne a OV

Výroba

36

Korózna odolnosť ZnMgAl povlakov určených pre automobilový priemysel

Ing. Juraj Graban

917731084

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

37

Vývoj novej generácie obalových vysokopevných DR plechov.

Ing. Ján Varga

917097575

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

38

Obsadzovanie a priepustnosť odovzdávkových koľají Haniska NR

Ing. Martin Bujňák

917704155

Doprava

Výroba

39

Trendy v odľahčovaní materiálov v automobiloch a ich environmentálna bezpečnosť

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

40

Modernizácia zariadenia pre detakciu podppovrchových trhlín pracovných valcov TŠP 1700 v DZ Tva U.S.Steel Košice, s.r.o.

Ing. Eduard Makara

917952382

Teplá valcovňa

Výroba

41

Výkon údržbárskych činností na úseku bezchrómovej pasivácie linky EC2

Ing. Karol Grék

917704471

Zušľachťovne a OV

Výroba

42

Návrh na zdokonalenie pracových podmienok zamestnancov vo vybranej organizácii

Ing. Karol Gordiak

6734468

Ľudské zdroje

Ľudské zdroje

43

Efektívne riadenie spotreby materiálu

Ing. Tomáš Žatkovič

917626659

Obal servis

Dcérske spoločnosti

44

Aplikácia procesov reverznej logistiky

Ing. Miroslav Krištofík

917952438

Environment

Výroba

45

Zvýšenie spoľahlivosti prevádzky dopravníkov surovéh paliva

Ing. Juraj Pristáš

918 321 142

Ferroenergy

Dcérske spoločnosti

46

Požiare na dopravníkových pásoch

Ing. Benjamín Brandis, Ing. Peter Tkáč

917704608, 917952659

Požiarna ochrana,  DZ Koksovňa

Výroba

             Téma obsadená

 

Bakalárske práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Separácia vybraných druhov plastov

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

Iron Bearing Materials Utilization in Hot Metal Production

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

3

Možnosti generovania 3D modelov z výkresov ej dokumentácie

Ing. Dominik Milkovič

6732367

Inžinierske činnosti

Inžinierske činnosti a inovácie

4

Analýza kľúčových ukazovateľov výkonnosti v procese zlepšovania údržby

Ing. Branislav Kyseľ, PhD.

917952806

Spoľahlivosť zariadení

Výroba

5

Využitie demetalizovanej oceliarenskej trosky na úpravu poľných a lesných ciest

Ing. Marcel Harčarik

917097379

DZ Oceliareň

Výroba

6

Riešenie uskladnenia šrotu vzhľadom na ŽP (špony, PIT, tlakové nádoby)

Ing. Marcel Piko

918321851

DZ Oceliareň

Výroba

7

Vplyv kovového odpadu na stopové prvky pri spracovaní v KK

Ing. Marcel Piko

918321851

DZ Oceliareň

Výroba

8

Možnosti zefektívnenia výrobného procesu v DZ Koksovňa U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ing. Peter Tkáč

9179522659

DZ Koksovňa

Výroba

9

Príprava vsádzky na výrobu koksu v DZ Koksovňa U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ing. Peter Tkáč

9179522659

DZ Koksovňa

Výroba

10

Analýza výrobného procesu v U.S.Steel Košice, s.r.o. použitím nástrojov Six Sigma

Ing. Marcel Boldižár

6739385

Transformácia a zdokonaľovanie procesov

Transformácia a zdokonaľovanie procesov

11

Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia vybraného podniku

Ing. Jana Brunovská

6730583

GM pe projekt odčelnenia Ferroenergy

Financovanie

12

Pevnostný prepočet konštrukcie roštového vozíka spekacieho pásu

Ing. Rastislav Milan, PhD.

917704996

Podpora výroby

Výroba

13

Identifikácia príčin nezhôd v procese nedeštruktívnych skúšok v organizácii.

Ing. Radoslav Fedor

917731119

DZ Radiátory a rúry

Výroba

14

Bilancovanie a rozúčtovanie elektrickej energie v USSK

Ing. Ján Belej

918321400

Inovácie a energetická stratégia

DS a služby

15

Zmena termofyzikálnych vlastností po valcovaní za studena

Ing.Ľuboslav Ristvej

917704812

Studená valcovňa

Výroba

16

Analýza možnosti spájania oceľových a hliníkových plechov

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

17

Možnosti hodnotenia rôznych druhov uhlí a koksu

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

18

Použitie nových materiálov pre odľahčenie a úsporu energie v automobilovom priemysle

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

19

Stanovenie rizík pri výrobe a spracovaní ocele s cieľom predchádzať pracovným úrazom

Ing. Jozef Gburik

917097334

Oceliareň

Výroba

20

Inovácia v elektrolytickej pocínovni s bezchromonou pasiváciou

Ing. Dávid Bogdan, PhD.

917097125

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

21

Webová aplikácia pre zobrazenie technických parametrov deliacich liniek teplej valcovne

Ing. Milan Sabo, Ing. Branislav Baran

6739576, 32501

IT

IT

             Téma obsadená

 

Dizertačné práce

 

P. č.

Názov témy

Konzultant

Kontakt

Úsek GM, útvar, DZ

Úsek VP

1

Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu

Ing. Alica Mašlejová, CSc.

6732539

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

2

Inovačné projektové metódy a postupy implementácie závodov budúcnosti

Ing. Norbert Kubík, MBA

6734376

Kvalita

Výroba

3

Opotrebenie pracovnej výmurovky troskovej zóny liacej panve v procese panvovej metalurgie ocele.

Ing. Gabriel Tréfa, PhD., MBA

917952395

Výskum a vývoj

Inžinierske činnosti a inovácie

4

Vplyv technologického zariadenia a procesu na výslednú kvalitu rôznych akostí ocelí.

Ing. Peter Talian, Ing. Marián Stahovec, Ing. Branislav Kyseľ, PhD.

DZ Teplá valcovňa

Výroba

5

Výskum v oblasti krízového manažérstva a controllingu rizík na Slovensku a jeho efektívne využitie pri riešení krízových situácií vo vybranej výrobnej organizácii

Ing. Peter Baran, Ing. Marek Jenčo

 

Nákup strategických surovín, DZ Vysoké pece

Výroba

6

Inovačné metódy a postupy implementácie Quality 4.0 v podmienkach hutníckej organizácie

Ing. Norbert Kubík, MBA, Ing. Radomír Chovanec

 

Kvalita

Výroba

             Téma obsadená

 

KONTAKT
              

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

+421 55 673 4638+

 internship@sk.uss.com

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Vysvedčenia z rúk manažérov

Zaslúžené prázdniny si už jedenásty deň užívajú aj študenti partnerských stredných odborných škôl košickej oceliarne. Osemnástim prvákom, budúcim hutníkom operátorom, ...

Absolventská prax vo fabrike sa už začala

Deväťdesiat mladých ľudí, absolventov stredných škôl s technickým zameraním i vysokoškolákov z Technickej univerzity v Košiciach, absolvuje počas leta v prevádzkach ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.