KONTAKT    |   _eng _sk

Starostovia: vidieť pozitívne zmeny
           Pridané: 11.7.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 28/2005

Predstavitelia okolitých obcí v U. S. Steel Košice

Detailne sa oboznámiť s aktivitami U. S. Steel Košice v oblasti životného prostredia mali možnosť v stredu 6. júla 2005 starostovia okolitých obcí. Príležitosť, ktorú im ponúkla spoločnosť, využilo viac ako dvadsať predstaviteľov miestnych samospráv. Medzi starostov prišiel prezident spoločnosti David H. Lohr, viceprezident pre technológiu Jeffrey V. Greenwell, generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič a riaditeľ pre Vonkajšie vzťahy Ján Bača. Volení zástupcovia občanov získali kvalifikované informácie o stave a ochrane životného prostredia v oceliarskej spoločnosti a o realizácii projektov zameraných na ochranu ovzdušia, vôd a skvalitnenie odpadového hospodárstva.

Firma si plne uvedomuje svoju zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, o čom svedčí i fakt, že táto problematika je v poradí dôležitosti šiestich podnikateľských princípov U. S. Steel hneď na druhom mieste za bezpečnosťou práce. Uviedol vo svojom krátkom príhovore David Lohr. Ekologické aktivity firmy sú dôkazom cieľavedomého úsilia o trvalé skvalitnenie životného prostredia. Po zhliadnutí filmu približujúcom environmentálnu situáciu v spoločnosti, sa prítomní starostovia oboznámili s ekologickými projektmi. Od roku 2000

U. S. Steel Košice investovala do životného prostredia šesť miliárd korún. V oblasti ochrany ovzdušia, uviedol Tibor Duchonovič, je prioritou znižovať množstvo emisií. K najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia patria Koksovňa, Vysoké pece, Oceliareň a Energetika. V týchto divíznych závodoch firma realizovala i realizuje aj najväčšie investičné projekty. Či už ide o odprášenie spekacích pásov aglomerácie, rekonštrukciu filtrov kotlov K2 a K3, suché odprášenie plynov pri vytlačovaní koksu VKB1, 3, bezemisné plnenie komôr VKB 1 a VKB 3, sekundárne odprášenie oceliarne 2 i primárne a sekundárne odprášenie oceliarne 1, rekonštrukciu a modernizáciu benzolovej práčky alebo elektrostatických odlučovačov v DZ Vysoké pece a hermetizáciu Koksovne.

Veľa sa zmenilo aj v oblasti ochrany vôd, a to hlavne po spustení do prevádzky ČOV Sokoľany. Znižovaniu zaťaženosti koncového stupňa čistenia odpadových vôd sú nápomocné čistiarne aj pri divíznych závodoch Koksovňa, Studená valcovňa, Hutnícka druhovýroba a Energetika. Úsilím firmy je zabrániť úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd, znižovať hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných vôd z ČOV do Sokoľanského potoka, znižovať množstvá odpadových vôd a zvyšovať podiel recirkulovaných odpadových vôd. Pokiaľ ide o odpady, cieľom je minimalizovať ich tvorbu, efektívnejšie ich zhodnocovať a opätovne využiť vo výrobnom procese. Trend zhodnocovania odpadov, konštatoval, je oproti minulosti vyšší. O napredovaní možno hovoriť aj na úseku zneškodňovania nebezpečných a nie nebezpečných odpadov.

Generálny manažér pre environment starostov informoval aj o minitorovacích zariadeniach, informačných systémoch, aktivitách na úseku vzdelávania zamestnancov a o podujatiach spoločnosti zameraných na zvyšovanie povedomia k tvorbe a ochrane životného prostredia. Firma, ako o tom hovoril tiež Ján Bača, spolupracuje s okolitými obcami na realizácii projektov skvalitňujúcich život obyvateľov. "V tejto aktivite chceme pokračovať," povedal. "Podporíme tie projekty, na ktorých sa budú podieľať aj samotní občania obce a ktorých efekt bude viditeľný."

Aj napriek nepriazni počasia si starostovia prezreli niektoré investičné projekty realizované v ostatných rokoch. V oceliarni 2 sa oboznámili so systémom sekundárneho odprášenia, v prevádzke aglomerácia Vysokých pecí s odprášením spekacích pásov a prezreli si i skládku suchého odvalu, kde sa zaujímali o úpravy zachytávania spodných vôd. O aktuálnych problémoch života svojich obyvateľov, z ktorých mnohí pracujú v hute, diskutovali s manažmentom firmy aj na spoločnom obede.

Empty

ODPORÚČAME

13.6.2018
Skvelý program, veľa zábavy, poučenia i dobrej nálady
14.5.2018
Hutníci pre Košice 2018
7.5.2018
U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní absolventov