KONTAKT    |   _eng _sk

Školenie a testovanie dodávateľov
           

V súvislosti s nepriaznivým vývojom v oblasti bezpečnosti práce dodávateľov,  manažment  U. S. Steel Košice, s.r.o. rozhodol o povinnosti všetkých zamestnancov dodávateľov, ktorí sa podieľajú na pracovných činnostiach vo výrobe a údržbe v  U. S. Steel Košice, s.r.o., alebo jej dcérskych spoločností absolvovať školenie a testovanie z Kardinálnych pravidiel - Programy pre život ohrozujúce situácie.

Cieľom tohto školenia je získať teoretické a aj praktické vedomosti týkajúce sa Kardinálnych pravidiel a ďalších Programov pre život ohrozujúce situácie. Zamestnanci dodávateľov, ktorí vstupujú do výrobných a údržbárskych prevádzok za účelom vykonávania svojej pracovnej činnosti, majú možnosť vyskúšať si tieto bezpečnostné pravidlá aj prakticky.

 

Obsah tohto školenia tvoria  

Kardinálne pravidlá:

 1. Program  zaisťovania energie,
 2. Program pre prácu vo výške a ochranu pred pádom,
 3. Program pre mobilné zariadenia,
 4. Program pre vstup do uzavretého priestoru,
 5. Program pre ohrozenie plynom,
 6. Program ochrany pred roztaveným kovom,
 7. Program pre prevádzku žeriavov a manipuláciu s bremenami.

Školenie  je ukončené testom, ktorého úspešné absolvovanie je podmienkou pre výkon činnosti zamestnanca dodávateľa pre U. S. Steel Košice, s.r.o.

Úspešným absolvovaním tohto školenia nie je v žiadnom prípade dotknutá či nahradená povinnosť zamestnávateľa oboznamovať a informovať svojich zamestnancov v zmysle paragrafu 7 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a oboznamovania a overenie vedomostí interných  bezpečnostných  postupov objednávateľa v zmysle VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov.

Upozornenie

Školenie prebieha v slovenskom jazyku. V prípade, ak účastník neovláda slovenský jazyk, je potrené aby vysielajúci zamestnávateľ zabezpečil pre svojich zamestnancov tlmočenie počas školenia a testovania.

Pravidlá testovania dodávateľov  

Test obsahuje 20 otázok.

Pre úspešné absolvovanie je potrebné dosiahnuť 17 a viac správnych odpovedí.

V prípade dosiahnutia:

 • 13 (vrátane) až 16 správnych odpovedí môže účastník opakovať test ešte raz v ten istý deň.
 • menej ako 12 (vrátane) alebo v prípade neúspešného druhého pokusu môže absolvovať školenie a testovanie najskôr o týždeň,

Ak účastník neurobí opakovaný test ani po týždni, potom môže absolvovať nanovo školenia a testy najskôr po uplynutí 3 mesiacov.

training

ŠKOLENIA

Noví zamestnanci dodávateľov (nové vstupy) resp. dodávatelia so zablokovanou IDK


Pozor!
Od 1.9.2017 dochádza k zmene pri vybavovaní vstupov pre zamestnancov dodávateľov.
Žiadosti o povolenie vstupu na územie U. S. Steel Košice, s.r.o. – osoby (prílohe č. 5 k Norme NOR/0011, ďalej len Žiadosť) je potrebné naďalej zasielať podľa Normy NOR/0011 minimálne 2 pracovné dni pred nástupom na výkon prác. K Žiadosti pripojí požadované dokumenty (podrobnejšie v prílohe pod textom).

 • osobne na RVV SBS,
 • poštou na adresu: U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice,
 • faxom na číslo: 055/673 0440 alebo
 • elektronicky scanom originálu Žiadosti zaslanom e-mailom na adresu vstupyusske@sk.uss.com

Po podaní Žiadosti poštou, faxom alebo elektronicky je žiadateľ IDK povinný sa telefonicky informovať na telefónnych číslach 055/6734764 alebo 0917626007 o tom, či je Žiadosť úplná a postúpená na schválenie.

Zamestnanec dodávateľa je po odsúhlasení žiadosti o vstup, ešte pred samotným vyzdvihnutím IDK/IDKN, povinný prihlásiť sa vopred, prostredníctvom elektronického formulára, na termín školenia z Kardinálnych pravidiel (školenie sa realizuje v deň vyzdvihnutia IDK/IDKN).

V prípade nedostupnosti voľných kapacít v školiacich miestnostiach v online aplikácii, je potrebné kontaktovať jedného z pracovníkov uvedených ako kontakt na tejto stránke.

Zamestnanci dodávateľskej firmy  sú povinní sa dostaviť v deň vyzdvihnutia IDK/IDKN, v  čase od 06:45 hod. do 09:30 hod., na pracovisko RVV SBS (osobne sa prihlásiť u zamestnanca RVV SBS ktorému sa preukážu dokladom totožnosti uvedeným v Žiadosti) za účelom za účelom odkontrolovania správnosti osobných údajov a vystavenia IDK/IDKN a riadiť sa pokynmi zamestnancov referátu.

Po vydaní IDK/IDKN (o 10:00 hod.) sa zamestnanci dodávateľa v sprievode zamestnanca SBS presunú na:

V rámci vybavovanie nových vstupov sa následne každý dodávateľ zúčastní:

 • školenie o ochrane pred požiarmi - o 10.00 hod. zraz pred budovou SBS - presun na školenie. Po skončení školenia sa presunú na
 • školenie z Kardinálnych pravidiel s následným testovaním.

Zamestnanci dodávateľov
(ktorí už majú IDK do USSK)


Od 21. augusta 2017 je prihlasovanie na školenie možné prostredníctvom elektronickej aplikácie. Po kliknutí na odkaz pod textom je možné si vybrať z dostupných termínov školenia.

Každý termín má obmedzenú kapacitu, po naplnení ktorej už nie je možné prihlasovanie a je potrebné zvoliť iný nenaplnený termín. Na školenie sa môže prihlásiť zamestnanec individuálne, alebo ho môže prihlásiť jeho zamestnávateľ po vyplnení prihlasovacieho formulára. Po úspešnom odoslaní elektronického formulára obdrží zamestnanec potvrdzujúci e-mail, kde je uvedený dátum školenia a miesto školenia. Potvrdzujúci e-mail si v elektronickej resp. vytlačenej podobe prineste na školenie so sebou pre účely overenia.

Zamestnanec je povinný sa dostaviť na školenie v dostatočnom predstihu, aby nebol narušený chod školenia. Zamestnanec musí prísť na školenie ustrojený v predpísanom OOPP.

Zrušenie účasti na školení je možné len telefonicky, alebo e-mailom na kontakty uvedené v potvrdzujúcom e-maili. Opakovaná neospravedlnená neúčasť zamestnanca dodávateľa na školení môže mať za následok zablokovanie IDK.

V prípade požiadaviek na urgentné školenie v prípade ak nie je žiaden voľný termín do nástupu na výkon práce je potrebné kontaktovať jedného z pracovníkov uvedených ako kontakt na tejto stránke.


KONTAKT
           

Zdenko Kováč

Administrátor pre vzdelávanie BaHP

+421 908 296 403, +421 55 673 3164

Bezpecnostdodavatelovsk.uss.com


ďalšie kontakty: 

Ing. Zuzana Kačmárová, +421 55 673 4336

Bc. Jana Lörincová, +421 55 673 9463

Ing. Zuzana Adámová, +421 55 673 9464

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.