KONTAKT    |   _eng _sk

požiadavky na dodávateľov
           

Systém riadenia kvality

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. od dodávateľov očakáva , že do svojich obchodných procesov začlenia požiadavky na kvalitu podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a ISO/TS 16949.

Od dodávateľov sa ďalej očakáva, že budú spĺňať zmluvne dohodnuté požiadavky na kvalitu, ako aj všeobecne uznávané požiadavky na kvalitu podľa

uvedených noriem na dodávané materiály, náhradné diely, služby a výkony.

Poistenie dodávateľov

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. žiada predložiť poistenie od dodávateľov, ktorí pri výkone svojej činnosti môžu spôsobiť škodu či už na majetku, alebo zdraví, či živote osôb. Všeobecné požiadavky na poistenie sú zahrnuté v OP a VOP, v bode C.3. POISTENIE, kde sa uvádza: „Dodávateľ je povinný získať a  po  celú  dobu  platnosti zmluvy udržiavať a preukázať objednávateľovi  poistenie v rozsahu, limitoch a spôsobom špecifikovaným  spravidla  v osobitnej  prílohe k zmluve, týkajúcej  sa poistenia resp.  priamo v zmluve.“.

Poistenie spĺňajúce poistné požiadavky U. S. Steel Košice, s.r.o. (KAT1), požadujeme predovšetkým od dodávateľov, ktorí vstupujú do závodu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., čím dochádza k zvýšenému riziku vzniku škody. Podľa druhu výkonu dodávateľov môže byť požiadavka na predloženie poistenia na všeobecnú zodpovednosť, na profesijnú zodpovednosť, na environmentálnu zodpovednosť. Poistné požiadavky U. S. Steel Košice, s.r.o. (KAT1) obsahujú špecifické požiadavky nad rámec bežného poistenia, ako je spolupoistenie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a krížová zodpovednosť. Požadovaný minimálny poistný limit je 375.000,- EUR.

Dodávatelia poskytujúci služby sú povinní s ich cenovou ponukou predložit v súčasnosti platný poistný certifikát, preukazujúci rozsah poistného krytia. Vybraný dododávateľ sa zaväzuje rozšíriť svoje poistenie v zmysle poistných požiadaviek U. S. Steel Košice, s.r.o. (vid´. príloha).


Prílohy:

Hodnotenie dodávateľov

Cieľom tohto procesu je efektívne zhodnotiť výkonnosť dodávateľa
za predchádzajúce obdobie vzhľadom na:


kvalitu dodaných produktov
a termínové plnenie


bezpečnosť a environment


zákaznícky servis


cenotvorbu

Výsledkom hodnotenia dodávateľov sú identifikované slabé stránky vo výkonnosti dodávateľov.V spolupráci s dodávateľmi monitorujeme a spolupracujeme na riešenie opatrení, ktoré slúžia na odstránenie slabých stránok.

Na základe výsledkov z hodnotenia sú dodávatelia začlenení do troch kategórií:

Kategória A – vyhovujúci dodávateľ
Kategória B – vyhovujúci dodávateľ s podmienkou
Kategória C – nevyhovujúci dodávateľ

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.