KONTAKT    |   _eng _sk

Nadácia U. S. Steel KOŠICE
           

Nadácia U. S. Steel Košice (ďalej len „Nadácia USSK“) bola založená 9. decembra 2002 a vznikla 11. decembra 2002 zapísaním do registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/695. Nadácia USSK bola zriadená spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. za účelom podpory verejnoprospešných aktivít v nasledovných oblastiach:

ochrana a podpora zdravia
podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu
poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci
zachovanie kultúrnych hodnôt
podpora vzdelávania a školstva
• ochrana ľudských práv

  • ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
  • veda a výskum
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
  • podpora dôchodcov – bývalých zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

 

 

 

Poslanie Nadácie USSK 
           

Zámerom Nadácie USSK je neustále podporovať verejnoprospešné projekty v školstve a zdravotníctve, finančne podporovať vedu, kultúru a charitu cez programy nadácie, pokračovať v podpore talentovaných detí, mládeže a to finančnými alebo materiálnymi darmi zameranými na skvalitňovanie vyučovacieho procesu, životných podmienok.

Nadácia USSK sa bude naďalej zameriavať v prvom rade na pomoc a podporu tých, ktorí sú na ňu bezprostredne odkázaní, predovšetkým detí v detských domovoch, zdravotne postihnutých, zamestnancov USSK v zložitej životnej situácii, ako aj organizácií a klubov zameraných na sociálne a charitatívne aktivity, ktoré sú prospešné pre našu komunitu. Nadácia USSK sa bude zaoberať humanitárnou pomocou pre jednotlivcov alebo skupinu, ktorí sú postihnutí živelnou pohromou, alebo sú v ohrození života, ako aj ochranou a tvorbou životného prostredia a zachovaním prírodných hodnôt. 

 

 

 

 

 

Kto môže prispieť do nadácie?

Do nadácie môžu poskytnúť dary a príspevky:

  • právnické subjekty so sídlom na území SR a v zahraničí 
  • fyzické osoby na území SR a v zahraničí

Kto môže požiadať o príspevok z nadácie?

  • fyzické osoby 
  • právnické osoby, ktorých činnosť súvisí s verejnoprospešným účelom nadácie

Obsah žiadosti o podporu:

 

 

Údaje o žiadateľovi

meno a priezvisko, resp. názov organizácie, poštová adresa, meno kontaktnej osoby, telefón, e-mailová adresa.

 

Základné informácie

predmet žiadosti, resp. názov a cieľ projektu, definovanie cieľovej skupiny (vek a počet účastníkov), prínos projektu pre účastníkov a spoločnosť, rozpočet projektu, časový harmonogram prípravy a realizácie projektu.

Partneri projektu

kto je partnerom projektu, podiel partnerov na rozpočte a celková požadovaná suma od U. S. Steel Košice.

 

Skúsenosti

Skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov alebo s realizovaním iných projektov organizácie. 

 

 

KontaKt


Nadácia U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

SLÁVKA TVRDOŇOVÁ

Správca nadácie

 

+421 55 673 4915

stvrdonovask.uss.com

Výdavky nadácie

Finančné prostriedky nadácie sa použijú len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s následnými podmienkami: výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15. 12. pre nasledujúci kalendárny rok.
 

Vianočná verejná zbierka

2018
Verejnú zbierku pre Nadáciu U. S. Steel Košice povolil a zapísal do registra verejných zbierok Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, Košice pod registrovým číslom 801-2018-042361. Verejná zbierka sa uskutoční od 5. - 20. 12. 2018 na Hlavnej ulici v Košiciach.
» Rozhodnutie o registrácii verejnej zbierky

2017
Verejnú zbierku pre Nadáciu U. S. Steel Košice povolil a zapísal do registra verejných zbierok Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, Košice pod registrovým číslom 801-2017-041016. Verejná zbierka sa uskutoční od 5. - 22. 12. 2017 na Hlavnej ulici v Košiciach.
» Záverečná správa verejnej zbierky


Výška výťažku z verejnej zbierky vo Vianočnom stánku
U. S. Steel Košice 
v roku 2006: 141 239,50 SKK / 4 688,29 EUR
v roku 2007: 157 295,00 SKK / 5 221,24 EUR
v roku 2008: 5 250,67 EUR
v roku 2009: 5 706,29 EUR
v roku 2010: 6 423,39 EUR
v roku 2011: 6 917,22 EUR
v roku 2012: 8 437,06 EUR
v roku 2013: 8 540,35 EUR
v roku 2014: 10 272,66 EUR
v roku 2015: 8 890,35 EUR
v roku 2016: 9409,05 EUR
v roku 2017: 9669,12 EUR

Informácie o podporených podujatiach
a aktivitách v jednotlivých oblastiach

           

Ochrana a podpora zdravia

Hlavným projektom pomoci Detskej fakultnej nemocnici Košice bolo darovanie celotelového USG prístroja s príslušenstvom, 45 kusov počítačov a troch tlačiarní, za účelom urýchlenia a skvalitnenia diagnostiky detí.
Prispela naň sumou 36 790,51 EUR a kúpila ho Nadácia USSK z výťažku dobrovoľnej zbierky medzi zamestnancami USSK (36 791,24 EUR) a príspevku od spoločnosti U. S. Steel Košice (36 791,24 EUR). K dobrej veci sa pripojila aj dcérska spoločnosť OBAL - SERVIS, a.s., sumou 1 505 EUR. Dar v celkovej hodnote 111 877,99 EUR bol začiatkom roka 2015 odovzdaný do užívania lekárom a malým pacientom.

 

Danielko patril
k prvým pacientom, ktorých
pomocou ultrazvuku vyšetrila
detská kardiologička
Marta Herichová.

 

 

 

 

 

Podporujeme talentované
deti zamestnancov
U. S. Steel Košice

Vzdelávanie a školstvo

Štipendijný program

Je určený na podporu štúdia na vysokých školách a univerzitách pre talentované deti zamestnancov U. S. Steel Košice, pracujúcich na trvalý úväzok, ďalej talentovaným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia, študujúcim na technických vysokých školách a univerzitách. Program podporuje tých študentov vysokých škôl, ktorí sa popri štúdiu angažujú v rôznych spoločensko-prospešných oblastiach a zároveň motivuje k lepšiemu štúdiu i študentov stredných škôl, keďže zaradenie do programu závisí aj od prospechu.

 

 

 

Sociálna a humanitárna pomoc

Nadácia USSK prostredníctvom verejnej zbierky pomohla Detskému domovu sv. Klementa Hofbauera v Podolínci skvalitniť starostlivosť o chlapcov a dievčatá. prostredníctvom druhého vydania špeciálnej kuchárskej knižky USSK Family Cookbook, plnej osvedčených slovenských a amerických receptov na prípravu rôznych jedál.

Výťažok zo zbierky použije obdarovaný na nákup a rekonštrukciu domčeka na účely dočasného bývania pre mladých dospelých, ktorým sa skončila ústavná starostlivosť.

 

Nadácia pomohla
Detskému domovu
sv. Klementa Hofbauera
v Podolínci

Projekt s dlhodobou tradíciou v tejto oblasti bol projekt „Stromček prianí“, ktorý sa pokúša o splnenie želaní detí z detských domovov a detí z rodín zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii – dlhodobá nemoc, úmrtie jedného z rodičov.

Po prvý raz Nadácia USSK podporila aj dva domovy na pol ceste -
v Košiciach a Prešove, v ktorých nachádzajú útočisko mladí dospelí odchovanci detských domovov. 

 

Podporujeme detí, ktorých
rodiny nemajú dostatok
finančných prostriedkov
na financovanie
ich športových aktivít.

Telesná kultúra a šport


Nadácia USSK sa v tejto oblasti zamerala najmä na Grantový program Tvoja šanca hrať. 
Program sa zameriava na podporu detí, ktorých rodiny nemajú dostatok finančných prostriedkov na financovanie ich športových aktivít. V súčasnosti dávame väčšiu možnosť aj pre mladých talentovaných športovcov z radov detí zamestnancov U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností, a to vo vybraných športoch, ku ktorým prioritne patria hokej, basketbal, futbal, prípadne iné športy.

» viac informácií 

Medzi projekty, ktoré nadácia  už tradične podporuje, patrí aj medzinárodný halový futbalový turnaj pre nepočujúcich žiakov do 17 rokov v Prešove, ktorý je jediný na svete určený pre túto kategóriu handicapovaných futbalistov na reprezentačnej úrovni.

 

 

 

Novinky z komunity

Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých

Košice, 4. december 2018 – Už trinásť rokov je súčasťou vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach charitatívny stánok U. S. Steel Košice. Od 5. do 20. decembra v ňom oceliarska spoločnosť predstaví ...

Máte nápad, ako zlepšiť život okolo seba?

Už len do 21. decembra 2018 máte príležitosť uchádzať sa o grant z programu Spoločne pre región. Ak máte predstavu, ako vo vašej obci či meste zveľadiť životné prostredie, ...

Keď úplné ticho zaplnia zvuky

Okaté dievčatko si nás najprv zvedavo obzeralo. No keď sme sa ho opýtali, ako sa volá, len sa so šibalským úsmevom hanblivo stúlilo do mamkinho náručia. Predsa len, tam je najbezpečnejšie...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.