KONTAKT    |   _eng _sk

Bezpečnosť prÁce
           

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

           

 

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa stále zameriava na základnéhodnoty – bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a dodávateľov, ktorí denne pracujú na území spoločnosti. Pevne veríme, že „nula“ úrazov je dosiahnuteľný cieľ.


Zavedenie Carnegie, naša cesta do procesu bezpečnosti práce posilňuje naše úsilie v oblasti identifi kácie rizík, určovaní priorít a odstraňovaní nebezpečenstiev a ohrození, pričom kľúčovou je zaangažovanosť všetkých zamestnancov. 


Priebežné uplatňovanie 5S štandardov (z japončiny: vytrieď, zoraď, usporiadaj, zdokumentuj, dodržuj) pre udržiavanie poriadku na pracovisku pomôže pri vytváraní a udržiavaní usporiadaných, čistých, vysoko výkonných pracovísk v rámci spoločnosti.

 

 

VÝVOJ FREKVENCIE ÚRAZOV
           

Celkové výsledky v oblasti bezpečnosti práce za rok 2015 sú najlepšie v histórii U. S. Steel Košice, s.r.o.   Ich udržanie a zlepšenie je pre našu spoločnosť veľkou výzvou do budúcnosti.
Ako ukazuje graf, pri porovnaní roka 2015 s rokom 2001 dosiahla spoločnosť 93-percentný pokles v úrazovej frekvencii všetkých evidovaných úrazov v zmysle OSHA (Occupational Safety and Health Administration – Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA) a 98-percentný pokles v úrazovej frekvencii registrovaných úrazov v zmysle OSHA.

 

 

ELIMINÁCIA RIZÍK

V roku 2015 pokračovalo naše úsilie pri odhaľovaní nebezpečenstiev, ohrození a posudzovaní rizík. Tohto procesu sa zúčastnilo 561 manažérov, pričom v priebehu roka bolo odhalených 5 734 nebezpečenstiev a ohrození. Pri odhaľovaní nebezpečenstiev, ohrození a posudzovaní rizík zohrávajú kľúčovú úlohu aj zástupcovia zamestnancov BOZP. Hlavnou úlohou tejto skupiny zamestnancov je naprávať nebezpečné podmienky, pomáhať zlepšovať bezpečnosť práce a uistiť sa, že bezpečnostné predpisy sú správne. Oproti roku 2014 sme dosiahli 27-percentné zvýšenie ich zapojenia do zadávania podnetov cez EWA aplikáciu.  

 

 

 

 


V sobotu, 4. júna 2016 sa uskutočnil už piaty ročník podujatia Family Safety Day
s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?

 

Prázdny

Podujatie organizovali útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy a útvar Generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu a REACH v úzkej spolupráci s výrobnými a administratívnymi organizačnými jednotkami.
Tohto podujatia sa zúčastnilo 5 000 návštevníkov –  zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností a ich rodinní príslušníci.
Najväčším lákadlom firemného rodinného dňa bola možnosť vidieť na vlastné oči výrobné priestory. Pre dospelých a deti nad 12 rokov  bola  pripravená pešia prehliadka prevádzky na výrobu radiátorov.  Druhou možnosťou bola autobusová prehliadka podniku okolo väčšiny divíznych závodov s  prejazdom cez halu pozinkovne č.3.
Nechýbal  bohatý sprievodný program na parkovisku a trávnatej ploche pri vstupe do U. S. Steel Košice.

NOVINKY Z BEZPEČNOSTI

Hasiči predviedli nové zásahové vozidlo

Kvílivý zvuk hasičských sirén, ktorý sa rozliehal vo štvrtok minulého týždňa 6. apríla 2017 krátko po poludní areálom železiarní, neznamenal našťastie žiaden požiar, ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.