KONTAKT    |   _eng _sk

Bezpečnosť prÁce
           

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

           

 

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa stále zameriava na základnéhodnoty – bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a dodávateľov, ktorí denne pracujú na území spoločnosti. Pevne veríme, že „nula“ úrazov je dosiahnuteľný cieľ.


Zavedenie Carnegie, naša cesta do procesu bezpečnosti práce posilňuje naše úsilie v oblasti identifi kácie rizík, určovaní priorít a odstraňovaní nebezpečenstiev a ohrození, pričom kľúčovou je zaangažovanosť všetkých zamestnancov. 


Priebežné uplatňovanie 5S štandardov (z japončiny: vytrieď, zoraď, usporiadaj, zdokumentuj, dodržuj) pre udržiavanie poriadku na pracovisku pomôže pri vytváraní a udržiavaní usporiadaných, čistých, vysoko výkonných pracovísk v rámci spoločnosti.

 

 

VÝVOJ FREKVENCIE ÚRAZOV
           

Celkové výsledky v oblasti bezpečnosti práce za rok 2015 sú najlepšie v histórii U. S. Steel Košice, s.r.o.   Ich udržanie a zlepšenie je pre našu spoločnosť veľkou výzvou do budúcnosti.
Ako ukazuje graf, pri porovnaní roka 2015 s rokom 2001 dosiahla spoločnosť 93-percentný pokles v úrazovej frekvencii všetkých evidovaných úrazov v zmysle OSHA (Occupational Safety and Health Administration – Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA) a 98-percentný pokles v úrazovej frekvencii registrovaných úrazov v zmysle OSHA.

 

 

ELIMINÁCIA RIZÍK

V roku 2015 pokračovalo naše úsilie pri odhaľovaní nebezpečenstiev, ohrození a posudzovaní rizík. Tohto procesu sa zúčastnilo 561 manažérov, pričom v priebehu roka bolo odhalených 5 734 nebezpečenstiev a ohrození. Pri odhaľovaní nebezpečenstiev, ohrození a posudzovaní rizík zohrávajú kľúčovú úlohu aj zástupcovia zamestnancov BOZP. Hlavnou úlohou tejto skupiny zamestnancov je naprávať nebezpečné podmienky, pomáhať zlepšovať bezpečnosť práce a uistiť sa, že bezpečnostné predpisy sú správne. Oproti roku 2014 sme dosiahli 27-percentné zvýšenie ich zapojenia do zadávania podnetov cez EWA aplikáciu.  

 

 

 

 


V sobotu, 4. júna 2016 sa uskutočnil už piaty ročník podujatia Family Safety Day
s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?

 

Prázdny

Podujatie organizovali útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy a útvar Generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu a REACH v úzkej spolupráci s výrobnými a administratívnymi organizačnými jednotkami.
Tohto podujatia sa zúčastnilo 5 000 návštevníkov –  zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností a ich rodinní príslušníci.
Najväčším lákadlom firemného rodinného dňa bola možnosť vidieť na vlastné oči výrobné priestory. Pre dospelých a deti nad 12 rokov  bola  pripravená pešia prehliadka prevádzky na výrobu radiátorov.  Druhou možnosťou bola autobusová prehliadka podniku okolo väčšiny divíznych závodov s  prejazdom cez halu pozinkovne č.3.
Nechýbal  bohatý sprievodný program na parkovisku a trávnatej ploche pri vstupe do U. S. Steel Košice.

NOVINKY Z BEZPEČNOSTI

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.