KONTAKT    |   _eng _sk

Bezpečnosť prÁce
           

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

           

 

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa stále zameriava na základné hodnoty – bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a dodávateľov, ktorí denne pracujú na území spoločnosti. Pevne veríme, že „nula“ úrazov je dosiahnuteľný cieľ.


Zavedenie Carnegie, naša cesta do procesu bezpečnosti práce posilňuje naše úsilie v oblasti identifi kácie rizík, určovaní priorít a odstraňovaní nebezpečenstiev a ohrození, pričom kľúčovou je zaangažovanosť všetkých zamestnancov. 


Priebežné uplatňovanie 5S štandardov (z japončiny: vytrieď, zoraď, usporiadaj, zdokumentuj, dodržuj) pre udržiavanie poriadku na pracovisku pomôže pri vytváraní a udržiavaní usporiadaných, čistých, vysoko výkonných pracovísk v rámci spoločnosti.

 

 

VÝVOJ FREKVENCIE ÚRAZOV
           

Mnohé divízne závody či prevádzky dosiahli v roku 2016 vynikajúce výsledky. Medzi prevádzky, ktoré prekročili 1 500 000 hodín odpracovaných bez pracovného úrazu (viac ako dva roky) patrili DZ Doprava, Koksovňa, Studená valcovňa, Teplá valcovňa aj dcérske spoločnosti. Dcérske spoločnosti tento významný míľnik dosiahli už po tretíkrát. K 31. 12. 2016 sa podarilo dosiahnuť viac ako 2 milióny hodín odpracovaných bez úrazu DZ Doprava. V DZ Radiátory a rúry a v DZ Vysoké pece to bolo viac ako 1 milión hodín odpracovaných bez úrazu.

Ako ukazuje graf, pri porovnaní roka 2016 s rokom 2001 dosiahla spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. 94-percentný pokles v úrazovej frekvencii všetkých evidovaných úrazov v zmysle OSHA a 98-percentný pokles v úrazovej frekvencii registrovaných úrazov (DAFW) v zmysle OSHA.

 

 

ELIMINÁCIA RIZÍK


V roku 2016 pokračovalo úsilie v procese Carnegie, naša cesta vo vykonávaní 5S auditov, aj v odhaľovaní nebezpečenstiev, ohrození a posudzovaní rizík (HIRA). Systém pre udržiavanie poriadku na pracovisku 5S bol zavedený vo všetkých lokalitách spoločnosti. Bol vykonaný úvodný a v priebehu roka kontrolný audit. Priemerné skóre auditov sa počas roka 2016 zlepšilo približne o 20 %. Interný systém na prevenciu závažných úrazov (FPA) posudzoval uzavreté priestory, ochranu pred pádom a prácu s roztaveným kovom. Tímy zložené zo špecialistov z rôznych výrobných prevádzok, údržby, podpory výroby a odborovej organizácie vykonali 71 kontrol vo výrobe a identifikovali 78 podnetov na možné zlepšenie. Pomocou procesu odhaľovania nebezpečenstiev, ohrození a posudzovaní rizík bolo v priebehu roka odhalených a vyriešených 5 494 nebezpečenstiev a ohrození.


 

 

 

 

 


V sobotu, 3. júna 2017 sa uskutočnil už šiesty ročník podujatia Family Safety Day
s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?

 

Prázdny

Podujatie organizovali útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy a útvar Generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu a REACH v úzkej spolupráci s výrobnými a administratívnymi organizačnými jednotkami.
Tohto podujatia sa zúčastnilo 5 100 návštevníkov –  zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností a ich rodinní príslušníci.
Najväčším lákadlom  firemného rodinného dňa bola možnosť vidieť na vlastné oči výrobné priestory podniku. Pre dospelých a deti nad 12 rokov bola pripravená pešia prehliadka studenej valcovne, dynamo linky, lakoplastovacej linky a expedície.Zaujímavá bola aj autobusová prehliadka podniku okolo väčšiny divíznych závodov a príležitosť nahliadnuť do haly teplej valcovne. Nechýbal bohatý sprievodný program na parkovisku a trávnatej ploche pri vstupe do U. S. Steel Košice.
» viac o podujatií

NOVINKY Z BEZPEČNOSTI

Rezervujte si prvú júnovú sobotu

Už 9. mája tohto roku nájdete v stojanoch podnikových novín mimoriadne vydanie Ocele východu, ktoré bude pozvánkou vedenia spoločnosti U. S. Steel Košice pre zamestnancov ...

Šampiónmi BOZP aj Jaroslav Macko a Pavol Huďa

Po Marcele Krupášovej z DZ Zušľachťovne a obalová vetva poznáme ďalších dvoch Šampiónov BOZP v U. S. Steel Košice, ktorí sa aktívne podieľajú na odhaľovaní a odstraňovaní ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.