KONTAKT    |   _eng _sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
           

Prázdny

Pozícia: ITP - Strojník DUMPERA - DZ Oceliareň

Oddelenia:

Interný trh práce, Výroba (ITP)

Základné povinnosti a zodpovednosti

Prevádza zavážanie surovín a leg. prísad do zásobníkov nad konvertory Oc1 a Oc2 a zavážanie vápna z vápenky krycej trosky z Dolomitky pre potreby OC2 do medzizásobníka vápna. Klopí SaV vagóny do štrbinových zásobníkov. Odoberá vzorky. Zamestnancovi zaradenému a odmeňovanému podľa systému OPZ sa popis pracovnej činnosti rozširuje o činnosti uvedené v prislúchajúcej dokumentácii , ktoré prináležia úrovni zručnosti dosiahnutej certifikáciou.

Právomoc:
Výpomoc pri opravách zariadenia.

Zodpovednosť:
- za včasné a dostatočné zavezenie surovín a leg. prísad zo štrbinových zásovníkov do zásobníkov nad konvertory a vápna do medzizásobníkov vápna
- za včasné a úplne zapisovanie údajov o vykládke a zavážke materiálov do PC
- za nepomiešanie zavážaných surovín a klopenie surovín, správnu manipuláciu so zariadením a poriadok na pracovisku
- podľa systému JOBS za plnenie úloh podľa Prevádzkovej smernice pre túto profesiu
-v systéme riadenia kvality DZ Oc certifikovanom podľa EN ISO 9001 zodpovedá za dodržiavanie postupov podľa platného Pracovného postupu pre manipuláciu, skladovanie, ochranu a dodávanie žel. odpadu, surovín a legúr a platných technologických predpisov
- za dodržiavanie postupov v súlade so systémom EMS, certifikovaným podľa EN ISO 14001
- za činnosti súvisiace so systémom energetického manažérstva v zmysle EN ISO 50001
- je oboznámený s Politikou kvality, environmentálnou a energetickou politikou, Politikou bezpečnostia ochrany zdravia pri práci, s Cieľmi kvality, na plnení ktorých sa podieľa
- za dodržiavanie Pracovného poriadku USSK
- za správne používanie osobných ochranných prostriedkov podľa platného regulatívu
- v prípade mimoriadných udalostí za plnenie úloh vyplývajúcich z Havarijného plánu DZ Oc
- za plnenie úloh vyplyvajúcich z auditu poriadku na pracovisku
- zastupiteľnosť v zmysle Matice zastupiteľnosti

Agregát:
Transportné zariadenie /pásové dopravníky, vyhrabávacie vozíky zhadzovací vozík/, odprašovacie zariadenie, SaV vagóny, rozmrazovaciezariadenie. Posuvné brány. PC.

Pracovisko:
Pracoviskom zavážača konvertorov - vykladača vagónov je úsek Pásovej dopravy, 5. a 6. poschodie Oc 1 a Oc 2. MZ Vápna.

Dodržiava právne a interné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený. Oboznamuje sa s pravidlami, pokynmi a predpismi na zaistenie BOZP, podrobuje sa overovaniu ich znalosti. Pri práci dbá o bezpečnosť a zdravie svojej osoby i ďalších osôb a takto aktívne prispieva k udržiavaniu priaznivých pracovných podmienok a zaisťovaniu BOZP. Používa osobné ochranné pracovné prostriedky v zamestnávateľom požadovanom rozsahu.
Má právo odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb. Nedostatky zistené v oblasti BOZP je povinný bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní. Plnenie úloh v oblasti BOZP je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou jeho pracovných povinností.
V rozsahu svojej pracovnej cinnosti zabezpecuje uplatnovanie EnMS v zmysle normy EN ISO 50001 "Systémy energetického manažérstva". Zodpovedá za sústavné zlepšovanie hospodárenia s energiou vyplývajúceho z požiadaviek EnMS a v zmysle zámerov Politiky energetického manažérstva U. S. Steel Košice, s.r.o., v rámci svojej pôsobnosti.

Miesto výkonu práce:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:

stredoškolské technické vzdelanie,
platné oprávnenie pre obsluhu strojného zariadenia,
manuálna zručnosť,
komunikačné zručnosti a zručnosti práce v tíme,
vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť v práci,
zdravotná spôsobilosť na prácu v prevádzke,
spôsobilosť pre prácu v nepretržitom režime.

Ponúkame:

Finančné ohodnotenie jednozložkovou mzdou v systéme J.O.B.S. – podskupina B1

Platné do:

31.12.2017

Mám záujem o túto pozíciu