KONTAKT    |   _eng _sk

Mám záujem o prácu v U. S. Steel Košice
           

Zvolená pozícia: ITP - Skladník expedície radiatorov - DZ RaR

Osobné informácie:

Vzdelanie:

Stredná škola
(Stredná odborná škola Košice-Šaca)

(napr. hutník operátor)

Pridať vysokoškolské vzdelanie

Pracovné skúsenosti:

Zamestnanie #1
Uveďte relevantné pracovné skúsenosti

(napr. údržbár, ekonóm, programátor)

(Zadajte rok)

(Zadajte rok)

(napr. údržba elektrických zariadení, programovanie CNC zariadení, atď.)

Pridať pracovnú skúsenosť Odstrániť pracovnú skúsenosť

Dodatočné informácie:

Dodatočné informácie

Príloha

Spracovanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba pred zadaním osobných údajov vyhlasujete, že všetky vami uvedené Osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj  dobrovoľný súhlas spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. USSK),
Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd.: Sro, vložka č. 11711/V na ich spracúvanie vrátane cezhraničného prenosu do tretej  krajiny, ktorá v celistvosti nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
V prípade, že osobné údaje zadávate s cieľom uchádzať sa o konkrétnu pracovnú pozíciu Prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona – spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou). Zároveň si skôr ako zadáte svoje osobné údaje do nášho systému, prečítajte prosím náš oznam o spracúvaní ochrane osobných údajov  (Viac informácií)