Prázdny
Prázdny

PrAvidlá súťaže

Prázdny
Prázdny

Usporiadateľ súťaže:    U. S. Steel Košice, s.r.o.

Termín:
Súťaž bude realizovaná v termíne od 1.5.2023 do 30.11.2023 a bude pozostávať z 5 súťažných kôl v mesiacoch máj, jún, september, október a november 2023.

1. Účasť v súťaži
Súťažiacim sa môže stať každý kmeňový zamestnanec U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností, ktorý súhlasí s podmienkami účasti v súťaži. Súťaž bude realizovaná na internetovej stránke U. S. Steel Kosice s.r.o. a firemnej aplikácii The X App Košice.
Súťaž pozostáva z 5 samostatných žrebovaní pre oprávnených zamestnancov, ktoré sa uskutočňujú od mája 2023 do novembra 2023. Vstup do žrebovania každého kola je samostatný, pričom vstup do žrebovania ktoréhokoľvek daného kola sa musí uskutočniť počas príslušného obdobia pre dané kolo, všetko je podrobnejšie opísané nižšie.

2. Priebeh a realizácia súťaže
Pre vstup do súťaže je potrebné:
•    Prihlásiť sa do súťaže na stránke X APP Košice a uviesť požadované údaje. Súťažiaci tým vyjadruje súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže.
•    Pozrieť si video príslušného kola a odpovedať na všetky otázky uverejnené pod videom. Systém ihneď vyhodnotí odpovede a v prípade nesprávnych ponúkne ďalšiu možnosť odpovedať.
•    Podmienkou zaradenia do žrebovania o ceny je správne zodpovedať na všetky otázky v danom súťažnom kole.
•    Do žrebovania o bonusové ceny postúpi iba ten súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže minimálne 3-krát a jeho odpovede na všetky otázky budú správne.  

3. Žrebovanie výhercov
Žrebovanie výhercov sa uskutoční do 5 pracovných dní od ukončenia každého súťažného kola súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne uvedenom pre každé kolo v súlade s týmito podmienkami súťaže odpovedia správne na všetky súťažné otázky.
 
4. Termíny súťažných kôl
Kolo    Trvanie                              Termín prehliadky podniku    
1.    02.05.2023 – 21.05.2023         27.05.2023 (sobota)
2.    01.06.2023 – 18.06.2023         24.06.2023 (sobota)
3.    04.09.2023 – 24.09.2023         30.09.2023 (sobota)
4.    02.10.2023 – 22.10.2023         04.11.2023 (sobota)
5.    02.11.2023 – 19.11.2023         25.11.2023 (sobota)

Dňa 30.11.2023 vyžrebujeme bonusové ceny pre súťažiacich, ktorí sa zapoja do súťaže 3 a viackrát a ich odpovede na všetky otázky budú správne.
Výhercovia budú informovaní do 3 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania formou e-mailu resp. telefonicky a ich mená a obrazové materiály z odovzdávania cien budú uverejnené v aplikácii The X App Košice.
Ak sa výherca neprihlási do 3 pracovných dní od vyzvania, alebo sa výhry zriekne, táto výhra sa automaticky presunie do žrebovania v nasledujúcom kole.
Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné.

5. Výhry
Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok v každom súťažnom kole odovzdá nasledujúce ceny:
Ceny 1 až 7 - prehliadka podniku aj pre rodinných príslušníkov nad 12 rokov
(maximálny počet účastníkov na výhercu sú 4 osoby, vrátane výhercu, hodnota výhry je 150 €)
Ceny 8 až 20 - 120 € na UP kartu zamestnanca
Ceny 21 až 50 - 80 € na UP kartu zamestnanca
Ceny 51 až 230 - 40 € na UP kartu zamestnanca

Bonusová výhra:
Po ukončení 5. kola súťaže vyžrebujeme bonusové ceny v celkovej hodnote 10 000 eur pre súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili 3 a viackrát a ich odpovede na všetky otázky boli správne.
4 x 1 500 € poukaz na rodinnú dovolenku
4 x 1 000 € poukaz na bezpečnostné vybavenie domácnosti
 
Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.
Výherca má právo previesť v zmysle pravidiel tejto súťaže hlavnú výhru – prehliadku podniku na tretie osoby - svojich príbuzných (partner/ka, deti, rodičia).
Výherca je povinný pri uplatnení cien 1-7 dodržiavať pravidlá a zásady na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia podľa pokynov usporiadateľa. Pre uplatnenie cien 1-7 je stanovený minimálny vek 12 rokov
Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

6. Dane
6.1 Výhra je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“), a to pre:
A)  zamestnanca usporiadateľa, podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona
B)  zamestnanca dcérskych spoločností usporiadateľa, podľa § 8 ods. 10 zákona

6.2. Hodnota výhry vrátane DPH predstavuje príjem pred zdanením.

6.3. Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb.

6.4. V prípade výhry nad 350€ usporiadateľ súťaže sa zaväzuje:
-    osobe uvedenej v bode 6.1.a) finančne kompenzovať daň z príjmov a súvisiace odvody, a to v rámci zúčtovania príjmov zo závislej činnosti,
-    osobe uvedenej v bode 6.1.b) poskytnúť finančnú výhru vo výške 33 % hodnoty vecnej výhry prevyšujúcej hodnotu 350 €, najmä na kompenzáciu nákladov, ktoré jej v súvislosti s plnením daňových a odvodových povinností vzniknú. Na túto finančnú výhru bude aplikovaná 19% zrážková daň v zmysle § 43 zákona, ktorú vykoná usporiadateľ súťaže, finančná výhra bude vyplatená po zdanení. Osoba podľa bodu 6.1.b) zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností, ktoré jej plynú z prevzatej vecnej výhry. Za účelom vysporiadania výhry usporiadateľ súťaže oznámi osobe podľa bodu 6.1.b) hodnotu vecnej výhry vrátane DPH.

7. Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci (ďalej aj ako dotknutá osoba) súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Taktiež v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi,  spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd.: Sro, vložka č. 11711/V (ďalej len prevádzkovateľ alebo usporiadateľ) súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu nie väčšom ako oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mail, (ďalej aj ako „osobné údaje“), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla. alebo e mailom na adresu: ocelvychodu@sk.uss.com. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži s ohľadom na jej obsah a podmienky možná.

Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže v rámci marketingovej propagácie usporiadateľa (žrebovania výhercov, zaslanie výhry, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercov v aplikácii XAPP USSK, na intranetovej a internetovej stránke prevádzkovateľa).
Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.
Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov súťažiacich, na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, sprostredkovateľa, spoločnosť OneClick.Systems s.r.o., sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice Slovenská republika, IČO: 50345842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14185/V.

Poskytnuté osobné údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov z dôvodu prípadnej daňovej kontroly spracúvané po dobu 11 rokov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po záverečnom vyžrebovaní výhercov vymazané najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania.

Poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením.
Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov, dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov, čas platnosti udeleného súhlasu.

Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto údajom, majú právo na opravu alebo doplnenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie ich osobných údajov, právo na prenos osobných údajov a právo namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov.
Bližšie podrobnosti sú uvedené v Oznámení o spracúvaní osobných údajov uverejnenom na intranete a internete prevádzkovateľa, resp. v USM/192 Ochrana osobných údajov.
Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na Manažéra procesu ochrany osobných údajov (tzv.  Zodpovednú osobu alebo Data Protection Officer v zmysle GDPR), ktorý  zodpovie  prípadné otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

e-mailová adresa: dataprotection@sk.uss.com
alebo písomne na adrese:
Manažér procesu ochrany osobných údajov
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

V prípade akýchkoľvek podozrení týkajúcich sa porušenia predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov možno vykonať aj oznámenie prostredníctvom Etickej linky U. S. Steel:
Telefón: +421 55 684 2289
Internet: www.ussteel.com/corp/EthicsLine
Adresa:
Etická linka U. S. Steel,
Vstupný areál U. S. Steel
P.O. Box 17
044 54 Košice

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

F A M I L Y   S A F E T Y   D A Y S   2 0 2 3

KONTAKT

Iveta Falatová

Organizácia súťaže 

  +421 55 673 4548

Prázdny

Arpád Köteles

X APP Košice, kvíz

  +421 55 673 4635

Prázdny

František Gregor

Prehliadky

  +421 55 673 4270

Prázdny
Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...