Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIÁ

Prázdny

Chemické, fyzikálne a mechanické skúšky a metalografia

 

 

charakteristika

Útvar GM pre skúšobné laboratóriá (do 1. 1. 2023 ako dcérska spoločnosť U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.) pôsobí na trhu v oblasti realizácie výkonu chemických, fyzikálnych a mechanických skúšok a metalografie.
Činnosti laboratórií spĺňajú legislatívne predpoklady pre udelenie akreditácie v rámci Slovenskej národnej akreditačnej služby, rozširujú a skvalitňujú služby v oblasti hodnotenia kvality výroby. Útvar GM pre skúšobné laboratóriá má zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025.

Jednotlivé laboratóriá a mechanická skúšobňa sú akreditované v rámci Slovenskej národnej akreditačnej služby, čo znamená, že výsledky skúšok laboratórií a skúšobne sú plne akceptované v Slovenskej republike a v zahraničí.

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIÁ sa etablovali v týchto oblastiach :

 • vykonávania chemických analýz, skúšok, rozborov a stanovenia fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov
 • poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti hodnotenia kovových a nekovových materiálov

Laboratóriá

Akreditácia

Osvedčenie o akreditácii č. S-024 
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017 
 

Rozsah akreditácie
 Stiahnuť

Rozhodnutie SNAS
 Stiahnuť

Osvedčenie
 Stiahnuť

Spôsobilosť

Laboratórium je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky tuhých palív  (uhlia a koksu), plynov, odpadových, povrchových a podzemných vôd, ropných produktov a koksochemických produktov.
Spôsobilosť  vykonávať  skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium  preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017. 

AKREDITOVANÉ SKÚŠKY
 • Tuhé palivá (uhlie, koks) - stanovenie celkovej vody, analytickej vody, popola a prchavých látok gravimetricky, stanovenie uhlíka, vodíka, dusíka a síry IČ absorpciou po spálení a stanovenie spalného tepla a výhrevnosti kalorimetricky
 • Plyny - stanovenie metánu, vodíka, kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, eténu, etánu a etínu plynovou chromatografiou
 • Odpadové vody - stanovenie pH elektrochemicky, stanovenie kyanidov a CHSKCr spektrofotometricky, stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) plynovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou (GC MS)
 • Odpadové a podzemné vody - stanovenie amónnych iónov spektrofotometricky, stanovenie chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov iónovou chromatografiou
 • Podzemné vody – stanovenie CHSKMn potenciometrickou titráciou
NEAKREDITOVANÉ SKÚŠKY

Tuhé palivá:

 • Stanovenie dilatometrických parametrov uhlia, obsahu chlóru a fosforu v tuhých palivách, indexu puchnutia v uhliach, prchavej horľaviny v hnedom uhlí, sitového rozboru v práškových uhliach, relatívneho stupňa oxidácie čierneho uhlia

Odpadové vody:

 • Stanovenie sulfidov, rodanidov, fenolového indexu, BSKn, N-NO3-, fosforu, N-NH4+, N-NO2-, chloridov, rozpustených látok sušených a žíhaných, nerozpustených látok, kalov, síranov, voľného a celkového amoniaku, PAU v odpadových vodách
 • Stanovenie organického dusíka, celkového dusíka, uhľovodíkového indexu vo vodách
 • Stanovenie celkového železa, oxidu kremičitého, mernej vodivosti, kyslíka v kotlových vodách
 • Stanovenie zložiek (kyanidy, amoniak, pH, fenoly, sulfidy) v technologických vodách odsírenia koksárenského plynu

Plyny:

 • Stanovenie amoniaku, naftalénu, sírovodíka a strát benzolu v koksárenskom plyne
 • Stanovenie zložiek (amoniak, sírovodík, oxid uhličitý, kyanovodík) v kyslom a odpadovom plyne z technológie odsírenia koksárenského plynu

Kvapalné palivá, koksochemické produkty:

 • Stanovenie bodu tuhnutia a vzplanutia, cetánového indexu, v kvapalných palivách
 • Stanovenie nerozpustných látok v toluéne v dechte a dechtových olejoch
 • Stanovenie uhlíka, vodíka a dusíka v dechtoch a mazutoch
 • Stanovenie zloženia dechtu metódou GC-MS
 • Stanovenie obsahu benzénu, toluénu, etyl-benzénu, xylénov a naftalénu v benzoloch
 • Stanovenie benzénu a toluénu v medzioperačných pracích olejoch
 • Stanovenie vody, hustoty, viskozity, síry, popola, čísla kyslosti, mechanických nečistôt v olejoch
 • Stanovenie relatívnej doby výtoku ropných produktov podľa Englera
 • Stanovenie ropných látok z okují
 • Stanovenie etylalkoholu a etylénglykolu v živici
 • Stanovenie čistoty kvapalnej síry (voda, obsah kyselín, organické látky, popol) vznikajúcej pri odsírení koksárenského plynu
 • Stanovenie obsahu NaOH, celkovej alkality a uhličitanu sodného v technickom NaOH

 

Akreditácia

Osvedčenie o akreditácii č. S-010
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017 
 

Rozsah akreditácie
 Stiahnuť

Rozhodnutie SNAS
 Stiahnuť

Osvedčenie
 Stiahnuť

Spôsobilosť

Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky plechov s povrchovou úpravou, zinku, cínu, podzemných, povrchových a odpadových vôd.
Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017.

AKREDITOVANÉ SKÚŠKY
 • Stanovenie hmotnosti cínového povlaku / coulometria
 • Stanovenie hmotnosti zinkového povlaku / gravimetria, XRFA
 • Stanovenie As,Al,Bi,Fe,Cu,Pb,Sb,Cd,Zn v cíne / iskrová opticko emisná spektrofotometria
 • Stanovenie Fe,Cu,Pb,Cd,Sn,Al,Si,Mg,Sb v zinku / iskrová opticko emisná spektrofotometria
 • Stanovenie Fe, Zn,Cr v odpadových vodách / atómova absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou
 • Stanovenie Cr 6+ v odpadových vodách / spektrofotometria
 • Stanovenie Hg v podzemných, povrchových a odpadových vodách / atómova absorpčná spektrometria s generovaním studených pár
 • Stanovenie farebného odtieňa na oceľovom plechu s organickým povlakom / spektrofotometria
 • Stanovenie lesku na oceľovom plechu s organickým povlakom / spektrofotometria
 • Stanovenie priľnavosti organického povlaku po skúške hĺbením v Erichsenovom prístroji / mechanická skúška
 • Stanovenie priľnavosti organického povlaku po mriežkovom reze / mechanická skúška
 • Stanovenie pevnosti organického povlaku proti praskaniu v ohybe, T-ohyb / mechanická skúška
 • Stanovenie odolnosti organického povlaku voči organickým rozpúšťadlám, MEK – test / mechanická skúška otieraním s použitím chemikálie
 • Stanovenie hrúbky organického povlaku / mechanická skúška, meranie rozmerov
 • Stanovenie magnetickej polarizácie, magnetickej indukcie, činiteľov anizotropie elektrotechnických plechov / magnetická indukcia
 • Stanovenie špecifických strat a činiteľov starnutia po starnutí / magnetická indukcia
 • Stanovenie hrúbky izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / magnetická indukcia
 • Stanovenie hrúbky izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / spätný rozptyl beta žiarenia
 • Stanovenie odporu izolačnej vrstvy elektrotechnických plechov / meranie izolačného odporu
 • Stanovenie lámavosti striedavým ohybom elektrotechnických plechov / mechanická skúška
 • Stanovenie drsnosti povrchu a počtu vrcholčekov pozinkovaného plechu / profilometria
NEAKREDITOVANÉ SKÚŠKY
 • Rozbory moriacich médií a produktov
 • Rozbory elektrolytov - cínovacieho, chrómovacieho, niklovacieho, mediaceho
 • Špecifické skúšky povrchu plechov
 • Rozbory odmasťovacích a pasivačných roztokov
 • Rozbory olejov - emulgačné a konzervačné oleje, emulzie, Dioctylsebacat
 • Rozbory odpadových vôd
 • Rozbory kovových materiálov- cín, zinok, hliník, meď, nikel
 • Rozbory vstupných surovín (laky, kyseliny, lúhy, soli, oxidy, izolačné hmoty, náterové hmoty)
 • Stanovenie ortuti v práškových materiáloch
 • Test odolnosti plechov s organickým povlakom v soľnej hmle

Akreditácia

Osvedčenie o akreditácii č. S-011
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
 

Rozsah akreditácie
 Stiahnuť

Rozhodnutie SNAS
 Stiahnuť

Osvedčenie
 Stiahnuť

Spôsobilosť

Je spôsobilé vykonávať stanovenia prvkov v oceli, v hliníku a hliníkových zliatinách metódou atómovej emisnej spektrometrie, stanovenia kyslíka, uhlíka a síry v oceli a liatine, stanovenia uhlíka a síry vo ferozliatinách metódou infračervenej absorpcie, stanovenia dusíka v oceli a liatine metódou tepelnej vodivosti, stanovenia prvkov v oxidických materiáloch, ferozliatinách a žiaruvzdorných materiáloch metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie, merania  aktivity rádionuklidov 137Cs, 60Co, 232Th, 226Ra a 40K v hutníckych materiáloch scintilačnou metódou, stanovenia prvkov v pitných, povrchových, podzemných a odpadových vodách metódou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou.
Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017.

AKREDITOVANÉ SKÚŠKY
 • Stanovenie chemického zloženia nízkolegovanej ocele metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie chemického zloženia liatiny metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie chemického zloženia hliníka a hliníkových zliatin metódou iskrovej atómovej emisnej spektrometrie
 • Stanovenie kyslíka a dusíka v oceli a liatine metódou infračervenej absorpcie a metódou tepelnej vodivosti
 • Stanovenie uhlíka a síry v oceli, liatine a vo ferozliatinách metódou infračervenej absorpcie
 • Stanovenie chemického zloženia trosiek, železorudných materiálov, feromangánu, ferosilícia a žiaruvzdorných materiálov metódou röntgen fluorescenčnej spektrometrie
 • Stanovenie objemovej hmotnosti žiaruvzdorných materiálov vodnou metódou s vákuom
 • Meranie aktivity rádionuklidov 137Cs, 60Co, 241Am v oceli scintilačnou metódou
 • Meranie aktivity rádionuklidov 232Th, 226Ra, 40K v práškových materiáloch scintilačnou metódou
 • Stanovenie vybraných prvkov vo vodách metódou optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou
NEAKREDITOVANÉ SKÚŠKY
 • Chemická analýza práškových materiálov metódou optickej emisnou spektrometrie s indukčne viazanou plazmou
 • Chemická analýza konvertorovej trosky, vysokopecnej trosky, aglomerátu, železorudných peliet, liacich práškov, vápna, žiaruvzdorných materiálov a surovín metódami klasickej chémie
 • Stanovenie straty sušením, straty žíhaním, objemovej hmotnosti, nasiakavosti, zdanlivej a skutočnej pórovitosti žiaruvzdorných materiálov
 • Tepelné a tepelno-mechanické skúšky žiaruvzdorných materiálov - pevnosť v tlaku, pevnosť v ohybe, pevnosť v ohybe pri zvýšenej teplote, žiaruvzdornosť, únosnosť v žiari pri zaťažení, trvalé dĺžkové zmeny, odolnosť voči zmenám teploty, stanovenie taviteľnosti popolov
 • Fyzikálno-chemické skúšky cementov a žiarobetónov
 • Sitové rozbory zrnitých materiálov

Akreditácia

Osvedčenie o akreditácii č. S-012
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
 

Rozsah akreditácie
 Stiahnuť

Rozhodnutie SNAS
 Stiahnuť

Osvedčenie
 Stiahnuť

Spôsobilosť

 

Je spôsobilá vykonávať mechanické skúšky kovových materiálov.
Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025.

AKREDITOVANÉ SKÚŠKY
 • Skúška ťahom - stanovenie parametrov ReH, ReL, Rp, Rt, Rm, A, Ae, Ag, Z pri teplote okolia, pri zvýšenej teplote (50 – 450)°C na plochých oceľových výrobkoch hrúbky: 0,13 mm - 14,00 mm a na valcových tyčiach do priemeru Ø 20 mm.
 • Skúška ťahom zvarového spoja v priečnom a v pozdĺžnom smere (deštrukčné skúšky zvarov).
 • Skúška ťahom – stanovenie prírastku výraznej medze sklzu vyvolaného tepelným spracovaním (BH index)
 • Skúška ťahom – stanovenie súčiniteľa normálovej anizotropie ( r )
 • Skúška ťahom – stanovenie exponenta deformačného spevnenia ( n )
 • Skúška rázovej húževnatosti podľa Charpyho (2 ÷ 450) J v rozsahu teploty: (-70 ÷ +30)°Ca pri -196°C
 • Skúška padajúcim závažím – DWTT v rozsahu teploty: (-70 ÷ +30)°C, stanovenie PHL
 • Ohybová skúška, skúška lámavosti (deštrukčné skúšky zvarov),
 • Skúška ohybom – hodnotenie priľnavosti zinkového povlaku
 • Skúška tvrdosti podľa Rockwella (HRC, HRBW, HRFW, HR30TW, HR15TW, HR30TSm, HR15TSm)
 • Skúška tvrdosti podľa Brinella (HBW 10/3000, HBW 2,5/187,5)
 • Skúška tvrdosti podľa Vickersa (HV 30, HV 10, HV 5)
 • Skúška hĺbením podľa Erichsena
NEAKREDITOVANÉ SKÚŠKY
 • Hodnotenie cípovitosti pocínovaných plechov – Earing test
 • Iné skúšky podľa technických možnosti laboratória

Akreditácia

Osvedčenie o akreditácii č. S-212
Slovenská národná akreditačná služba - ISO/IEC 17025:2017
 

Rozsah akreditácie
 Stiahnuť

Rozhodnutie SNAS
 Stiahnuť

Osvedčenie
 Stiahnuť

Spôsobilosť

Laboratórium je spôsobilé vykonávať komplexné metalografické analýzy materiálov, röntgenové analýzy textúr, fáz a napätí v materiáloch, analýzy organických a anorganických materiálov pomocou infračervenej spektroskopie.
Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017.

AKREDITOVANÉ SKÚŠKY
 • Stanovenie priemernej veľkosti feritického zrna porovnávaním a použitím automatickej obrazovej analýzy
 • Stanovenie obsahu nekovových prímeskov v oceli porovnávaním a použitím automatickej obrazovej analýzy
 • Meranie mikrotvrdosti podľa Vickersa
NEAKREDITOVANÉ SKÚŠKY

SVETELNÁ MIKROSKOPIA

 • Hodnotenie mikročistoty porovnávaním
 • Hodnotenie veľkosti zrna porovnávaním
 • Vyhodnotenie mikročistoty
 • Vyhodnotenie mikroštruktúry
 • Vyhodnotenie štruktúry liatin
 • Vyhodnotenie mikroštruktúry zvarov
 • Meranie mikrotvrdosti

RASTROVACIA MIKROSKOPIA A MIKROANALÝZA

 • Mofrológia lomovej plochy + dokumentácia
 • Morfológia povrchu plechu + dokumentácia
 • Kvalitatívna mikroanalýza a záznam
 • Semikvantitatívna analýza a záznam
 • Rozloženie prvkov (mapa) a fotodokumentácia
 • Líniová analýza a záznam
 • Difrakčná analýza + EBSD (difrakcia spätne odrazených elektrónov)
 • Kvantitatívna analýza AZtec Feature

INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIA

 • RAMAN spektroskopia
 • FTIR spektroskopia

RÖNTGENOGRAFIA

 • Určenie textúry materiálu – ODF metóda
 • Zmeranie vnútorných pnutí materiálu
 • Štruktúra a kvalitatívna analýza
 • Kvantitatívna fázová analýza

OBRAZOVÁ ANALÝZA

 • Hodnotenie čistoty ocele
 • Hodnotenie liatiny
 • Hodnotenie štruktúry materiálov
 • Meranie veľkosti častíc

S K Ú Š O B N É   L A B O R A T Ó R I A

KONTAKT

VEDENIE SKÚŠOBNÝCH LABORATÓRIÍ

Ladislav Rožek

GM pre skúšobné laboratóriá

  +421 55 673 4430

  +421 917 626 700

  lrozeksk.uss.com

Martin Hura

Manažér procesu transformácie skúšobných laboratórií

  +421 55 673 4225

  +421 917 626 701

  mhurask.uss.com

MONIKA ŇARŠANSKÁ

Sekretariát

  +421 55 673 4430

  +421 908 296 456

  mnarsanskask.uss.com

Prázdny

Laboratórium Koksovne

Jakub Demko

Riaditeľ laboratória

  +421 908 296 450

  jakubdemkosk.uss.com

JANA KUNDRÁTOVÁ

Technička riadenia kvality

   +421 908 296 458

  jkundratovask.uss.com

LABORATÓRIUM STUDENEJ VALCOVNE

Beáta Svetlíkova

Riaditeľka laboratória

  +421 55 673 6090

  +421 917 626 721

  bsvetlikovask.uss.com

Peter Maňkoš

Technik riadenia kvality

  +421 908 296 455

  pmankossk.uss.com

KVANTOMETRICKÉ LABORATÓRIUM

Alica Ridzoňová

Riaditeľka laboratória

  +421 55 673 4903

  +421 917 626 724

  aridzonovask.uss.com

Maria Mochnacká

Technička riadenia kvality

  +421 55 673 7764

  +421 917 626 722

  mmochnackask.uss.com

MECHANICKÁ SKÚŠOBŇA

Miroslav Greško

Riaditeľ laboratória

  +421 55 673 6006

  +421 917 626 726

  MiroslavGreskosk.uss.com

Marián Škodi

Technik riadenia kvality

  +421 945 432 193

  mskodisk.uss.com

Metalografia a analýzy porúch

PETER KALMÁR

Vedúci oddelenia

  +421 55 673 6239

  +421 917 952 682

  pkalmarsk.uss.com

Pavol Zubko

špecialista

  +421 55 673 7067

  +421 917 097 683

  pzubkosk.uss.com

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...