KONTAKT  |    _eng _sk

U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.
           

O spoločnosti
           

Spoločnosť U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. vznikla v roku 1991. Podniká na základe zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v znení neskorších predpisov. 


Spoločnosť má vybudovaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2000.

 

Hlavný okruh činností:

Predmetom činnosti spoločnosti U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. je prevádzkovanie strážnej služby, na základe licencie pridelenej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach. 

Hlavným odberateľom služieb SBS je spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. pre ktorú vykonáva komplexnú ochranu majetku v rámci jej areálu. Vzhľadom na celistvosť a územnú ohraničenosť areálu poskytuje SBS zároveň strážnu službu všetkým subjektom, ktoré majú sídlo alebo podnikajú v areáli USSK.


 

 

Strážna služba spočíva v:

  • ochrane majetku proti krádežiam, zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu
  • vydávaní vstupov pre osoby a motorové vozidlá do areálu U. S. Steel Košice s.r.o. /ďalej len areál/
  • kontrole oprávnenosti vstupu fyzických osôb a motorových vozidiel do areálu a objektov
  • kontrole osôb a dopravných prostriedkov pri vstupe a opustení areálu, či ten kto vstupuje do objektu, alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe, alebo na sebe, alebo v motorovom vozidle, alebo iným spôsobom neprenáša predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom
  • zisťovaní požitia alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov u osôb vstupujúcich do areálu
  • hliadkovej činnosti motorizovanými hliadkami
  • plnenie úloh spojených s ochranou majetku mimoriadneho významu
  • ochrane majetku pri preprave z miesta výberu do miesta uloženia podľa požiadaviek objednávateľa
  • zabezpečovanie verejného poriadku a usporiadateľskej služby na spoločenských športových, kultúrnych a iných podujatiach

SBS vlastní pult registrovania poplachového signálu (zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom rádiového prenosu signálu),
prostredníctvom ktorého zabezpečuje nepretržitú technickú ochranu majetku, ktorá zahrňuje:

pripojenie
poplachového systému na stredisko registrovania poplachov

príjem a spracovanie
poplachového signálu

zásah
výjazdovej skupiny

Zamestnanci spoločnosti sú oprávnení vykonávať výkon strážnej služby
na základe preukazu odbornej spôsobilosti vydaného Ministerstvom vnútra SR.

download_icon

KÓDEX ETICKÉHO SPRÁVANIA
U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.


kontakty

 

Gabriel LÖRINC

Riaditeľ
 

 +421 55 673 4348

 glorincsk.uss.com

Peter MORO

Vedúci ekonomického úseku
 

 +421 55 673 4196

 pmorosk.uss.com

Ján JUHÁS

Vedúci prevádzky strážnej služby
 

 +421 55 673 9555

 janjuhassk.uss.comU.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice, Slovenská republika
IČO: 00 697 745
Obchodný register: Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č. 341/V

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.