KONTAKT  |    _eng _sk

Nadácia U. S. Steel KOŠICE
           

V týchto dňoch sa môžete rozhodnúť, ktorej organizácii venujete svoje dve alebo tri percentá zo zaplatenej dane z príjmu. Je medzi nimi aj Nadácia U. S. Steel Košice. Tentoraz z prijatých prostriedkov podporíme projekty v oblasti vzdelávania, športu a humanity. Ak ste sa rozhodli podporiť Nadáciu U. S. Steel Košice v jej zámeroch, vyplňte prosím Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane a doručte na odbor Mzdy do 25. 4. 2019, resp. na Daňový úrad.

Vyhlásenie

Nadácia U. S. Steel Košice (ďalej len „Nadácia USSK“) bola založená 9. decembra 2002 a vznikla 11. decembra 2002 zapísaním do registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/695. Nadácia USSK bola zriadená spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o. za účelom podpory verejnoprospešných aktivít v nasledovných oblastiach:

ochrana a podpora zdravia
podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu
poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci
zachovanie kultúrnych hodnôt
podpora vzdelávania a školstva
• ochrana ľudských práv

  • ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
  • veda a výskum
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
  • podpora dôchodcov – bývalých zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

 

 

 

Poslanie Nadácie USSK 
           

Zámerom Nadácie USSK je neustále podporovať verejnoprospešné projekty v školstve a zdravotníctve, finančne podporovať vedu, kultúru a charitu cez programy nadácie, pokračovať v podpore talentovaných detí, mládeže a to finančnými alebo materiálnymi darmi zameranými na skvalitňovanie vyučovacieho procesu, životných podmienok.

Nadácia USSK sa bude naďalej zameriavať v prvom rade na pomoc a podporu tých, ktorí sú na ňu bezprostredne odkázaní, predovšetkým detí v detských domovoch, zdravotne postihnutých, zamestnancov USSK v zložitej životnej situácii, ako aj organizácií a klubov zameraných na sociálne a charitatívne aktivity, ktoré sú prospešné pre našu komunitu. Nadácia USSK sa bude zaoberať humanitárnou pomocou pre jednotlivcov alebo skupinu, ktorí sú postihnutí živelnou pohromou, alebo sú v ohrození života, ako aj ochranou a tvorbou životného prostredia a zachovaním prírodných hodnôt. 

 

 

 

 

 

Kto môže prispieť do nadácie?

Do nadácie môžu poskytnúť dary a príspevky:

  • právnické subjekty so sídlom na území SR a v zahraničí 
  • fyzické osoby na území SR a v zahraničí

Kto môže požiadať o príspevok z nadácie?

  • fyzické osoby 
  • právnické osoby, ktorých činnosť súvisí s verejnoprospešným účelom nadácie

Obsah žiadosti o podporu:

 

 

Údaje o žiadateľovi

meno a priezvisko, resp. názov organizácie, poštová adresa, meno kontaktnej osoby, telefón, e-mailová adresa.

 

Základné informácie

predmet žiadosti, resp. názov a cieľ projektu, definovanie cieľovej skupiny (vek a počet účastníkov), prínos projektu pre účastníkov a spoločnosť, rozpočet projektu, časový harmonogram prípravy a realizácie projektu.

Partneri projektu

kto je partnerom projektu, podiel partnerov na rozpočte a celková požadovaná suma od U. S. Steel Košice.

 

Skúsenosti

Skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov alebo s realizovaním iných projektov organizácie. 

 

 

KontaKt


Nadácia U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

SLÁVKA TVRDOŇOVÁ

Správca nadácie

 

+421 55 673 4915

stvrdonovask.uss.com

Výdavky nadácie

Finančné prostriedky nadácie sa použijú len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s následnými podmienkami: výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15. 12. pre nasledujúci kalendárny rok.
 

Vianočná verejná zbierka

2018
Verejnú zbierku pre Nadáciu U. S. Steel Košice povolil a zapísal do registra verejných zbierok Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, Košice pod registrovým číslom 801-2018-042361. Verejná zbierka sa uskutoční od 5. - 20. 12. 2018 na Hlavnej ulici v Košiciach.
» Záverečná správa verejnej zbierky


Výška výťažku z verejnej zbierky vo Vianočnom stánku
U. S. Steel Košice 
v roku 2006: 141 239,50 SKK / 4 688,29 EUR
v roku 2007: 157 295,00 SKK / 5 221,24 EUR
v roku 2008: 5 250,67 EUR
v roku 2009: 5 706,29 EUR
v roku 2010: 6 423,39 EUR
v roku 2011: 6 917,22 EUR
v roku 2012: 8 437,06 EUR
v roku 2013: 8 540,35 EUR
v roku 2014: 10 272,66 EUR
v roku 2015: 8 890,35 EUR
v roku 2016: 9409,05 EUR
v roku 2017: 9669,12 EUR

v roku 2018: 10 617,52 EUR

Informácie o podporených podujatiach
a aktivitách v jednotlivých oblastiach

           

Ochrana a podpora zdravia

Hlavným projektom pomoci Detskej fakultnej nemocnici Košice bolo darovanie celotelového USG prístroja s príslušenstvom, 45 kusov počítačov a troch tlačiarní, za účelom urýchlenia a skvalitnenia diagnostiky detí.
Prispela naň sumou 36 790,51 EUR a kúpila ho Nadácia USSK z výťažku dobrovoľnej zbierky medzi zamestnancami USSK (36 791,24 EUR) a príspevku od spoločnosti U. S. Steel Košice (36 791,24 EUR). K dobrej veci sa pripojila aj dcérska spoločnosť OBAL - SERVIS, a.s., sumou 1 505 EUR. Dar v celkovej hodnote 111 877,99 EUR bol začiatkom roka 2015 odovzdaný do užívania lekárom a malým pacientom.

 

Danielko patril
k prvým pacientom, ktorých
pomocou ultrazvuku vyšetrila
detská kardiologička
Marta Herichová.

 

 

 

 

 

Podporujeme talentované
deti zamestnancov
U. S. Steel Košice

Vzdelávanie a školstvo

Štipendijný program

Je určený na podporu štúdia na vysokých školách a univerzitách pre talentované deti zamestnancov U. S. Steel Košice, pracujúcich na trvalý úväzok, ďalej talentovaným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia, študujúcim na technických vysokých školách a univerzitách. Program podporuje tých študentov vysokých škôl, ktorí sa popri štúdiu angažujú v rôznych spoločensko-prospešných oblastiach a zároveň motivuje k lepšiemu štúdiu i študentov stredných škôl, keďže zaradenie do programu závisí aj od prospechu.

 

 

 

Sociálna a humanitárna pomoc

Nadácia USSK prostredníctvom verejnej zbierky pomohla Detskému domovu sv. Klementa Hofbauera v Podolínci skvalitniť starostlivosť o chlapcov a dievčatá. prostredníctvom druhého vydania špeciálnej kuchárskej knižky USSK Family Cookbook, plnej osvedčených slovenských a amerických receptov na prípravu rôznych jedál.

Výťažok zo zbierky použije obdarovaný na nákup a rekonštrukciu domčeka na účely dočasného bývania pre mladých dospelých, ktorým sa skončila ústavná starostlivosť.

 

Nadácia pomohla
Detskému domovu
sv. Klementa Hofbauera
v Podolínci

Projekt s dlhodobou tradíciou v tejto oblasti bol projekt „Stromček prianí“, ktorý sa pokúša o splnenie želaní detí z detských domovov a detí z rodín zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii – dlhodobá nemoc, úmrtie jedného z rodičov.

Po prvý raz Nadácia USSK podporila aj dva domovy na pol ceste -
v Košiciach a Prešove, v ktorých nachádzajú útočisko mladí dospelí odchovanci detských domovov. 

 

Podporujeme detí, ktorých
rodiny nemajú dostatok
finančných prostriedkov
na financovanie
ich športových aktivít.

Telesná kultúra a šport


Nadácia USSK sa v tejto oblasti zamerala najmä na Grantový program Tvoja šanca hrať. 
Program sa zameriava na podporu detí, ktorých rodiny nemajú dostatok finančných prostriedkov na financovanie ich športových aktivít. V súčasnosti dávame väčšiu možnosť aj pre mladých talentovaných športovcov z radov detí zamestnancov U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností, a to vo vybraných športoch, ku ktorým prioritne patria hokej, basketbal, futbal, prípadne iné športy.

» viac informácií 

Medzi projekty, ktoré nadácia  už tradične podporuje, patrí aj medzinárodný halový futbalový turnaj pre nepočujúcich žiakov do 17 rokov v Prešove, ktorý je jediný na svete určený pre túto kategóriu handicapovaných futbalistov na reprezentačnej úrovni.

 

 

 

Novinky z komunity

Z novej tribúny pozerali na majstrov

Na začiatku bola predstava, ako by mala vyzerať nová tribúna pre divákov v cykloareáli Dirtpark na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Tá sa zhmotnila do jednoduchých náčrtov, ...

Hutníci sadili stromy v mestskom parku

Mesto krajšie a bohatšie o nové stromy. To je výsledok mimoriadneho dobrovoľníckeho podujatia, ktorým 24. apríla prispeli hutníci k zdôrazneniu toho, že Košice sú tento rok európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.