KONTAKT  |    _eng _sk

Štipendijný program
           

 

 

 

Štipendijný program
           

Podpora vzdelávania je súčasťou zodpovedného postoja k rozvoju regiónu od začiatku podnikania U. S. Steel na Slovensku. Firma dlhodobo spolupracuje najmä s lokálnymi vysokými a strednými technickými školami. Štipendijný program U. S. Steel Košice vznikol s ambíciou systematicky sa venovať podpore vysokoškolských študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami.

Od roku 2004 sme udelili 349 štipendií , z toho v akademickom roku 2018/2019 to bolo 34 štipendií v celkovej hodnote 45 300 eur.


 

 

ZÁMER PROJEKTU 

 • podporovať talentované deti z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokých školách a univerzitách, v nadväznosti na kritériá a aktivity U. S. Steel Košice v oblasti darovania a sponzoringu (od roku 2004)
 • podporovať talentované deti zamestnancov U. S. Steel Košice, pracujúcich na trvalý úväzok, v štúdiu na vysokých školách a univerzitách (od roku 2007)

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • študenti vysokých škôl a univerzít (denné štúdium 1. a 2. stupňa, max. do veku 26 rokov)

 

FORMY PODPORY 

 • výška štipendia pre akademický rok je max. 2000 € (v závislosti od toho, či študent navštevuje školu v mieste svojho bydliska, resp. inde na Slovensku alebo v zahraničí) a bude vyplatená v dvoch splátkach
 • individuálne štipendiá môžu byť na základe žiadosti predĺžené na ďalšie akademické roky, pokiaľ študent naďalej spĺňa kritériá a o štipendium sa neuchádzajú ďalší oprávnení žiadatelia

 


Kritériá na výber žiadateľov
           

O výbere študentov bude rozhodovať vrcholový manažment U. S. Steel Košice v zmysle schvaľovacieho postupu pre žiadosti o darovanie a sponzoring na základe nasledovných kritérií:

 • žiadateľ študuje technický resp. príbuzný odbor a má trvalé bydlisko v Košickom kraji
 • študijné výsledky do 1,8 (študijný prospech v poslednom ročníku na strednej škole vrátane maturity, resp. prospech v každom akademickom roku)
 • sociálne pomery žiadateľa (bez prídavkov na deti je príjem na jedného člena rodiny nižší ako 1,5 násobok životného minima)
 • dcéry a synovia zamestnancov U. S. Steel Košice nie sú limitovaní bydliskom a príjmom, ale budú posudzované nasledovné aspekty:
  • štúdium technických odborov v súlade s podnikateľským zameraním U. S. Steel Košice alebo
  • mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti (zdravotný hendikep študenta, resp. člena rodiny, neúplná rodina, mimoriadny úspech v medzinárodných súťažiach),
   v takýchto prípadoch môže žiadateľ študovať aj iný ako technický odbor
  • zamestnanec pracuje v U. S. Steel Košice aspoň tri roky v čase uzávierky programu pre daný akademický rok. Ak budú požiadavky prevyšovať rozpočtové možnosti programu, uprednostnené budú deti zamestnancov v zložitejšej sociálnej situácii.
 • úspešné absolvovanie osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní všetci žiadatelia, ktorí splnia vyššie uvedené kritériá (bude sa hodnotiť najmä motivácia študenta pre získanie vysokoškolského vzdelania, poznanie základných princípov podnikania U. S. Steel Košice, ako aj mimoškolské aktivity alebo aktivity smerované na podporu komunity)

ŽIADOSŤ

Každá žiadosť musí obsahovať nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku - Prihláška do Štipendijného programu (doc, 87 kB)
 • doklady o študijných výsledkoch
  • študenti 1. ročníka - kópiu vysvedčenia z posledného ročníka na strednej škole a maturitného vysvedčenia, študenti vyšších ročníkov - výpis známok (za jednotlivé absolvované semestre) vystavený a potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy, univerzity
  • študenti zahraničných univerzít, ktoré majú neštandardné hodnotenie (iný ako 3, či 5 stupňový systém hodnotenia platný v SR alebo ČR) predložia prevod do nášho alebo medzinárodného ECTS systému hodnotenia. Študenti vyslaní univerzitou alebo vysokou školou v SR alebo ČR na zahraničný výmenný pobyt predložia prepočet známok uznaných materskou školou, pokiaľ nie sú uvedené podľa ECTS.
  • potvrdenia o účasti na olympiádach, súťažiach, študentskej odbornej činnosti, diplomy, certifikáty a pod.
 • odporučenie z navštevovanej školy (študenti 1. ročníka na vysokej škole, univerzite predkladajú odporučenie zo strednej školy, študenti vyšších ročníkov predkladajú odporučenie vysokej školy, univerzity) - odporučenie žiadame doručiť v slovenskom alebo anglickom jazyku
  Odporučenie školy (doc, 50 kB)
 • doklady o sociálnej situácii rodiny žiadateľa (v závislosti od druhu príjmov rodiča / rodičov)
  • potvrdenie od zamestnávateľa rodičov o výške čistého príjmu za posledných 12 mesiacov ku dňu podania žiadosti
  • v prípade SZČO kópia daňového priznania za predchádzajúci rok, kópia potvrdenia o podaní daňového priznania a čestné prehlásenie o predpokladanom čistom mesačnom príjme v roku podania žiadosti
  • v prípade neúplnej rodiny i súdom určené výživné, vdovský resp. vdovecký dôchodok
  • potvrdenie rodičov o výške podpory v nezamestnanosti alebo výške sociálnych dávok
  • potvrdenie o výške starobného resp. invalidného dôchodku
  • potvrdenie o návšteve školy - za žiadateľa o štipendium i za nezaopatrených súrodencov žiadateľa (platné v čase podania žiadosti. Študenti prijatí do 1. ročníka na vysokej škole, univerzite pošlú aktuálny doklad po zápise, resp. ho môžu priniesť na osobný pohovor.)
    
  • deti zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. nemusia dokladovať príjem rodičov, ale predložia potvrdenie o dĺžke pracovného pomeru a pracovnom zaradení v U. S. Steel Košice, resp. iný doklad o osobitných rodinných a zdravotných pomeroch, ako aj potvrdenie o návšteve školy

V prípade chýbajúcich dokumentov Vás nebudeme môcť pozvať na osobný pohovor,
ktorý je dôležitý pre konečné schválenie štipendia.

Odňatie štipendia
           

Štipendium bude študentom odňaté, pokiaľ prestanú navštevovať dennú formu štúdia, štúdium ukončia alebo prerušia zo študijných alebo disciplinárnych dôvodov, resp. dôjde zo strany štipendistu k nedodržaniu podmienok darovacej zmluvy.

KONTAKT
           

ĽubOmíra Šoltésová

koordinátorka projektu

 

+421 55 673 4250

    lsoltesovask.uss.com

 

Prihláška
           

Prihlášku pre nastávajúci akademický rok vrátane všetkých požadovaných dokumentov je možné poslať ihneď po obdržaní dokladu o prijatí na vysokú školu, univerzitu, resp. po absolvovaní skúšok v letnom semestri, najneskôr však do 31. augusta na adresu: 

U. S. Steel Košice, s.r.o
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Zadanie študenti zvládli

Dva mesiace letnej stáže v spoločnosti U. S. Steel Košice ubehlo pre bezmála štyridsať vysokoškolákov z domácich i zahraničných vysokých škôl a univerzít, ako mnohí z nich potvrdzujú, ako voda.

Chcú nabrať skúsenosti i zlepšiť sa v angličtine

Minulý týždeň v pondelok, 1. júla 2019, otvorila spoločnosť U. S. Steel Košice pre vysokoškolákov už devätnásty ročník Letnej stáže 2019. Tridsaťsedem poslucháčov štvrtých ročníkov z viacerých fakúlt ...

Príležitosť pre šikovných majstrov

Posledný pracovný júnový piatok si prevzalo vysvedčenia vo vyše šesťdesiatich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja viac než 16 tisíc študentov,...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.