Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Štipendijný program

Prázdny

Podpora vzdelávania je súčasťou zodpovedného postoja firmy k rozvoju regiónu

 

 

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

Podpora vzdelávania je súčasťou zodpovedného postoja firmy k rozvoju regiónu. U. S. Steel Košice dlhodobo spolupracuje s lokálnymi vysokými a strednými technickými školami rôznymi formami. Cieľom Štipendijného programu U. S. Steel Košice je systematicky pomáhať vysokoškolským študentom s vynikajúcimi študijnými výsledkami.

Od roku 2004 sme udelili 480 štipendií, z toho v akademickom roku 2023/2024 to je 28 štipendií v celkovej hodnote 36 750 eur.

ZÁMER PROJEKTU

 • podporovať talentované deti z detských domovov, neúplných rodín (polosiroty) a študentov zo sociálne znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokých školách a univerzitách, v nadväznosti na kritériá a aktivity U. S. Steel Košice v oblasti darovania a sponzoringu (od roku 2004)
 • podporovať talentované deti zamestnancov U. S. Steel Košice, pracujúcich na trvalý úväzok, v štúdiu na vysokých školách a univerzitách (od roku 2007)
  (za dieťa zamestnanca USSK sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi USSK do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi USSK do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti)

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • študenti vysokých škôl a univerzít (denné štúdium 1. a 2. stupňa, max. do veku 26 rokov)

FORMY PODPORY

 • výška štipendia pre akademický rok je max. 2000 € (v závislosti od toho, či študent navštevuje školu v mieste svojho bydliska, resp. inde na Slovensku alebo v zahraničí) a bude vyplatená v dvoch splátkach

 • individuálne štipendium môže byť na základe novej Prihlášky do Štipendijného programu USSK predĺžené na ďalší akademický rok, pokiaľ študent naďalej spĺňa kritériá a o štipendium sa neuchádzajú ďalší oprávnení žiadatelia

KRITÉRIÁ NA VÝBER ŽIADATEĽOV

O výbere študentov bude rozhodovať vrcholový manažment U. S. Steel Košice v zmysle schvaľovacieho postupu pre žiadosti o darovanie a sponzoring  na základe nasledovných kritérií:

Žiadatelia o štipendium, ktorých rodičia nie sú v trvalom pracovnom pomere v U. S. Steel Košice

 • žiadateľ študuje technický odbor v súlade s podnikateľským zameraním U. S. Steel Košice a má trvalé bydlisko v Košickom kraji,
 • študijné výsledky do 1,8 (študijný prospech v poslednom ročníku na strednej škole vrátane maturity, resp. prospech v každom akademickom roku),
 • sociálne pomery žiadateľa (bez prídavkov na deti je príjem na jedného člena rodiny nižší ako 1,5 násobok životného minima).

Žiadatelia o štipendium, ktorých rodičia sú v trvalom pracovnom pomere v U. S. Steel Košice

 • nie sú limitovaní bydliskom a príjmom,
 • žiadateľ študuje technický odbor v súlade s podnikateľským zameraním U. S. Steel Košice alebo študuje iný ako technický odbor v prípadoch ak ide o mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti (napr. zdravotný hendikep študenta, resp. jedného z rodičov, polosirota), mimoriadny úspech v medzinárodných súťažiach,
 • študijné výsledky do 1,8 (študijný prospech v poslednom ročníku na strednej škole vrátane maturity, resp. prospech v každom akademickom roku),
 • zamestnanec pracuje v U. S. Steel Košice aspoň tri roky a nie je vo výpovednej lehote v čase uzávierky programu pre daný akademický rok.

V oboch prípadoch musia žiadatelia o štipendium úspešne absolvovať i osobný pohovor, na ktorý budú pozvaní všetci žiadatelia, ktorí splnia vyššie uvedené kritériá (bude sa hodnotiť najmä motivácia študenta pre získanie vysokoškolského vzdelania, poznanie základných princípov podnikania U. S. Steel Košice, ako aj mimoškolské aktivity alebo aktivity smerované na podporu komunity).

Ak všetky žiadosti o štipendium ako aj žiadosti o predĺženie, po splnení všetkých stanovených kritérií, budú prevyšovať rozpočtové možnosti programu, uprednostnené budú deti zamestnancov v zložitejšej sociálnej situácii a deti s lepším študijným prospechom.

ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM

Každá žiadosť o štipendium musí obsahovať nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku -  Prihláška do Štipendijného programu,
 • potvrdenie o štúdiu na vysokej škole alebo univerzite,
 • doklady o študijných výsledkoch
  • študenti 1. ročníka - kópiu vysvedčenia z posledného ročníka na strednej škole a maturitného vysvedčenia, študenti vyšších ročníkov - výpis známok (za jednotlivé absolvované semestre) vystavený a potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy, univerzity,
  • študenti zahraničných univerzít, ktoré majú neštandardné hodnotenie (iný ako 3, či 5 stupňový systém hodnotenia platný v SR alebo ČR) predložia prevod do nášho alebo medzinárodného ECTS systému hodnotenia. Študenti vyslaní univerzitou alebo vysokou školou v SR alebo ČR na zahraničný výmenný pobyt predložia prepočet známok uznaných materskou školou, pokiaľ nie sú uvedené podľa ECTS,
  • potvrdenia o účasti na olympiádach, súťažiach, študentskej odbornej činnosti, diplomy, certifikáty a pod.
 • odporučenie z navštevovanej školy  Odporučenie školy (študenti 1. ročníka na vysokej škole, univerzite predkladajú odporučenie zo strednej školy, študenti vyšších ročníkov predkladajú odporučenie vysokej školy, univerzity) - odporučenie žiadame doručiť v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 • doklady o sociálnej situácii rodiny žiadateľa (v závislosti od druhu príjmov rodiča / rodičov)
  • potvrdenie od zamestnávateľa rodičov o výške čistého príjmu za posledných 12 mesiacov ku dňu podania žiadosti,
  • v prípade SZČO kópia daňového priznania za predchádzajúci rok, kópia potvrdenia o podaní daňového priznania a čestné prehlásenie o predpokladanom čistom mesačnom príjme v roku podania žiadosti,
  • v prípade neúplnej rodiny i súdom určené výživné, vdovský resp. vdovecký dôchodok,
  • potvrdenie rodičov o výške podpory v nezamestnanosti alebo výške sociálnych dávok,
  • potvrdenie o výške starobného resp. invalidného dôchodku,
  • potvrdenie o návšteve školy - za žiadateľa o štipendium i za nezaopatrených súrodencov žiadateľa (platné v čase podania žiadosti. Študenti prijatí do 1. ročníka na vysokej škole, univerzite pošlú aktuálny doklad po zápise, resp. ho môžu priniesť na osobný pohovor.),
  • deti zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. nemusia dokladovať príjem rodičov, ale predložia potvrdenie o dĺžke pracovného pomeru a pracovnom zaradení v U. S. Steel Košice, resp. iný doklad o osobitných rodinných a zdravotných pomeroch.

V prípade chýbajúcich dokumentov Vás nebudeme môcť pozvať na osobný pohovor, ktorý je dôležitý pre konečné schválenie štipendia.

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE ŠTIPENDIA

Každá žiadosť o predĺženie štipendia musí obsahovať nasledovné dokumenty: 

 • žiadosť o predĺženie štipendia odoslaná e-mailom koordinátorovi pre Štipendijný program
  V texte žiadosti o predĺženie je potrebné uviesť kto je žiadateľom a koordinátorovi pre Štipendijný program na základe uzatvorenej darovacej zmluvy za predchádzajúci akademický rok doručiť v stanovenom termíne všetky požadované dokumenty v zmysle uzatvorenej darovacej zmluvy a to:
 • doklad o študijných výsledkoch, t.j. výpis známok (za jednotlivé absolvované semestre) vystavený a potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy, univerzity, študenti zahraničných univerzít, ktoré majú neštandardné hodnotenie (iný ako 3, či 5 stupňový systém hodnotenia platný v SR alebo ČR) predložia prevod do nášho alebo medzinárodného ECTS systému hodnotenia. Študenti vyslaní univerzitou alebo vysokou školou v SR alebo ČR na zahraničný výmenný pobyt predložia prepočet známok uznaných materskou školou, pokiaľ nie sú uvedené podľa ECTS,
 • kópie dokladov preukazujúce použitie finančného daru na študijné náklady
 • potvrdenie o pokračovaní v štúdiu na vysokej škole alebo univerzite.

Žiadatelia o predĺženie štipendia, ktorých rodičia nie sú v trvalom pracovnom pomere v U. S. Steel Košice okrem vyššie uvedeného musia doložiť

 • doklad o sociálnej situácii rodiny žiadateľa (v závislosti od druhu príjmov rodiča / rodičov)
  • potvrdenie od zamestnávateľa rodičov o výške čistého príjmu za posledných 12 mesiacov ku dňu podania žiadosti
  • v prípade SZČO kópia daňového priznania za predchádzajúci rok, kópia potvrdenia o podaní daňového priznania a čestné prehlásenie o predpokladanom čistom mesačnom príjme v roku podania žiadosti
  • v prípade neúplnej rodiny i súdom určené výživné, vdovský resp. vdovecký dôchodok
  • potvrdenie rodičov o výške podpory v nezamestnanosti alebo výške sociálnych dávok
  • potvrdenie o výške starobného resp. invalidného dôchodku
  • potvrdenie o návšteve školy za nezaopatrených súrodencov žiadateľa (platné v čase podania žiadosti.

Žiadatelia o predĺženie štipendia, ktorých rodičia sú v trvalom pracovnom pomere v U. S. Steel Košice okrem vyššie uvedeného musia doložiť

 • potvrdenie o dĺžke pracovného pomeru a pracovnom zaradení v U. S. Steel Košice, resp. iný doklad o osobitných rodinných a zdravotných pomeroch.

ODŇATIE ŠTIPENDIA

Štipendium bude študentom odňaté, pokiaľ prestanú navštevovať dennú formu štúdia, štúdium ukončia alebo prerušia zo študijných alebo disciplinárnych dôvodov, resp. dôjde zo strany štipendistu k nedodržaniu podmienok darovacej zmluvy.

PRIHLÁŠKA

Prihlášku, resp. žiadosť o predĺženie štipendia pre nastávajúci akademický rok vrátane všetkých požadovaných dokumentov je možné poslať ihneď po obdržaní dokladu o prijatí na vysokú školu, univerzitu, resp. po absolvovaní skúšok v letnom semestri, najneskôr však do 31. augusta (vrátane) na
e-mailovú adresu koordinátora Františka Gregora alebo na správkyňu Nadácie U. S. Steel Košice Slavku Tvrdoňovú.

  FGregorsk.uss.com

  +421 55 673 4270

 

  STvrdonova@sk.uss.com

  +421 55 673 4915

alebo poštou na adresu:

U. S. Steel Košice, s.r.o
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Aktuality pre študentov

Profituje študent i fabrika

Od roku 2017 až doteraz pracovalo a pracuje pod konzultantským a odborným vedením našich kolegov, skúsených konzultantov na riešení problémov a projektov prostredníctvom diplomových prác 69 študentov...

Š t i p e n d i j n ý   p r o g r a m

KONTAKT

František Gregor

koordinátor projektu

  +421 55 673 4270

  FGregor@sk.uss.com

Slavka Tvrdoňová

správkyňa Nadácie U. S. Steel Košice

  +421 55 673 4915

  STvrdonova@sk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...