KONTAKT  |    _eng _sk

OCHRANA osobných údajov
           

Práva dotknutých osôb a kde ich uplatniť

GDPR poskytlo občanom, ktorých údaje sú spracúvané, niektoré nové práva a existujúce posilnilo. Dotknutá osoba má:

 

 

  • právo byť informovaný
  • právo na prístup k údajom
  • právo na opravu

 

 

 

  • právo na vymazanie (na "zabudnutie")
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo na prenosnosť údajov

 

 

 

  • právo namietať
  • právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním a profilovaním

 

Žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb vybavuje zodpovedná osoba - manažér procesu ochrany osobných údajov (ďalej len DPO - data protection officer) v súčinnosti s príslušnými odbornými útvarmi USSK, okrem prípadov hlásenia zmien osobných údajov zamestnancov prostredníctvom Prílohy č. 7 k USM/0203 - Oznámenie zmien osobných údajov zamestnanca, ktoré vybavuje útvar RSĽZ. Tlačivo je tiež možné odovzdať na Zamestnaneckom centre.

DPO poskytuje odpovede na žiadosti dotknutých osôb v takej forme, ako bola žiadosť podaná (ústne, písomne, elektronicky - ak žiadosť obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ústne poskytnutie informácií môže podmieniť preukázaním totožnosti dotknutej osoby. Ak má DPO oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie totožnosti a musí vybaviť žiadosť tak, aby sa zabezpečilo, že chránené údaje neobdrží iná osoba.

DPO je povinný žiadosti dotknutých osôb vybaviť bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to i opakovane, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti i počet žiadostí. DPO informuje dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, DPO bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť Úradu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

DPO môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práva iba v prípade, ak preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.

DPO vedie register podaných a vybavených žiadostí dotknutých osôb, zmeny osobných údajov, realizované útvarom RSĽZ na základe Prílohy č. 7 k USM/0203 - Oznámenie zmien osobných údajov zamestnanca, sa nezapisujú do tohto registra.

DPO je povinný, ak uplatnenie práv dotknutej osoby má vplyv na spracovanie osobných údajov či už prevádzkovateľom, alebo sprostredkovateľom, zabezpečiť informovanie prevádzkovateľa i sprostredkovateľa o uplatnení si tohto práva.

Viac informácií nájdete v USM/0192 ochrana osobných údajov.

KONTAKT
 


 

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:
Manažér procesu ochrany osobných údajov - tel. +421 55 673 4660

Právny úsek:
Vedúci oddelenia Compliance a špeciálne projekty -
tel. +421 55 673 9589

Cybersecurity:
Manažér tímu Cybersecurity - tel. +421 55 673 4020

Ochrana a bezpečnosť:
Zástupca GM pre požiarnu ochranu a bezpečnosť závodov -
tel. +421 55 673 4870

E-mail: dataprotection@sk.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.