KONTAKT  |    _eng _sk

FInančné výkazy
           

 

 


V súlade s paragrafom 21 (odsek 5) Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov má spoločnosť povinnosť zverejniť úplnú účtovnú závierku na internetovej stránke. Zverejnené účtovné závierky boli pripravené podľa Zákona o účtovníctve buď v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS) platnými v EÚ, alebo v súlade so slovenskými účtovnými predpismi (SÚŠ). 
 

 

Okrem zverejnených účtovných závierok USSK pripravuje účtovnú závierku aj pre účely konsolidácie v rámci účtovnej závierky materskej spoločnosti United States Steel Corporation (USS) v súlade s účtovnými zásadami platnými v USA (US GAAP). Účtovná závierka USS je zverejnená na nasledovných internetových stránkach:

www.uss.com
www.sec.gov

Výsledky USSK sú súčasťou segmentu U. S. Steel Europe, ktorý však okrem spoločností v skupine USSK obsahuje aj výsledky iných spoločností USS Corporation. Z dôvodu prípravy výkazov podľa rôznych účtovných štandardov, ako aj z pohľadu rozdielneho rozsahu konsolidovaného celku, nie sú tieto účtovné závierky navzájom porovnateľné. 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.