Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prázdny

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

 

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

 1. Spracúvaniu osobných údajov zamestnancov, zamestnancov dcérskych spoločností, afiliácií, či ďalších dotknutých osôb, ako aj ich ochrane, venuje spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. maximálnu pozornosť, s dôrazom na predchádzanie neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb a dodržiavanie zásad zákonného spracúvania.
 2. Osobné údaje spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Spoločnosť spracúva osobné údaje iba za účelom plnenia zákonných povinností, ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy a vo výnimočných prípadoch na základe súhlasu dotknutej osoby. Informácie o spracúvaní sú dotknutým osobám poskytnuté a kedykoľvek sú dostupné i na podnikovej stránke www.usske.sk , resp. na intranete USSK
 1. Osobné údaje musia byť:
  1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe ("zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť");
  2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ("obmedzenie účelu");
  3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú ("minimalizácia údajov");
  4. správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia ("správnosť");
  5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; ("minimalizácia uchovávania");
  6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení ("integrita a dôvernosť").
 1. Pred každým novým systematickým spracúvaním alebo zmenou spracúvania osobných údajov je príslušný vedúci zamestnanec povinný konzultovať toto spracúvanie so Zodpovednou osobou (Data protection officer) - manažérom procesu ochrany osobných údajov.
 2. Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú povinné striktne dodržiavať pravidlo prísnej dôvernosti týchto informácií, a to aj po skončení pracovného pomeru.
 3. Ochrana osobných údajov je vecou každého z nás. Každý zamestnanec je bez zbytočného odkladu povinný nahlásiť porušenie ochrany osobných údajov prostredníctvom RSD portálu, telefonicky na HELP DESK - 3-4400 alebo na mailovú adresu dataprotection@sk.uss.com.

O CH R A N A    O S O B N Ý CH   Ú D A J O V

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

    dataprotectionsk.uss.com

Ochrana osobných údajov:
Manažér procesu ochrany osobných údajov

  +421  55 673 4660

Právny úsek:
Vedúci oddelenia Compliance a špeciálne projekty

  +421  55 673 9589

Cybersecurity:
Manažér tímu Cybersecurity

  +421 55 673 4020

Ochrana a bezpečnosť:
Zástupca GM pre požiarnu ochranu a bezpečnosť závodov

   +421 55 673 4870

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...