KONTAKT  |    _eng _sk

Školenie a testovanie dodávateľov
           

V súvislosti s nepriaznivým vývojom v oblasti bezpečnosti práce dodávateľov,  manažment  U. S. Steel Košice, s.r.o. rozhodol o povinnosti všetkých zamestnancov dodávateľov, ktorí sa podieľajú na pracovných činnostiach vo výrobe a údržbe v  U. S. Steel Košice, s.r.o., alebo jej dcérskych spoločností absolvovať školenie a testovanie z Kardinálnych pravidiel - Programy pre život ohrozujúce situácie.

Cieľom tohto školenia je získať teoretické a aj praktické vedomosti týkajúce sa Kardinálnych pravidiel a ďalších Programov pre život ohrozujúce situácie. Zamestnanci dodávateľov, ktorí vstupujú do výrobných a údržbárskych prevádzok za účelom vykonávania svojej pracovnej činnosti, majú možnosť vyskúšať si tieto bezpečnostné pravidlá aj prakticky.

 

Obsah tohto školenia tvoria  

Kardinálne pravidlá:

 1. Program  zaisťovania energie,
 2. Program pre prácu vo výške a ochranu pred pádom,
 3. Program pre mobilné zariadenia,
 4. Program pre vstup do uzavretého priestoru,
 5. Program pre ohrozenie plynom,
 6. Program ochrany pred roztaveným kovom,
 7. Program pre prevádzku žeriavov a manipuláciu s bremenami.

Školenie  je ukončené testom, ktorého úspešné absolvovanie je podmienkou pre výkon činnosti zamestnanca dodávateľa pre U. S. Steel Košice, s.r.o.

Úspešným absolvovaním tohto školenia nie je v žiadnom prípade dotknutá či nahradená povinnosť zamestnávateľa oboznamovať a informovať svojich zamestnancov v zmysle paragrafu 7 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a oboznamovania a overenie vedomostí interných  bezpečnostných  postupov objednávateľa v zmysle VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov.

Upozornenie

Školenie prebieha v slovenskom jazyku. V prípade, ak účastník neovláda slovenský jazyk, je potrené aby vysielajúci zamestnávateľ zabezpečil pre svojich zamestnancov tlmočenie počas školenia a testovania.

Pravidlá testovania dodávateľov  

Test obsahuje 20 otázok.

Pre úspešné absolvovanie je potrebné dosiahnuť 17 a viac správnych odpovedí.

V prípade dosiahnutia menej ako 17 bodov sa testovanie považuje za neúspešné a účastník sa môže opravného školenia zúčastniť najskôr o týždeň. Po ďalšom neúspešnom absolvovaní môže školenie opakovať ešte raz o týždeň. Po treťom neúspešnom absolvovaní môže o školenie požiadať najskôr o 6 mesiacov.

training

ŠKOLENIA

Noví zamestnanci dodávateľov (nové vstupy) resp. dodávatelia so zablokovanou IDK


Pozor! Školenia pre nových dodávateľov (nemajú IDK) naďalej pokračujú, nebudú prebiehať iba v termínoch 27.,28. a 31.12. 2018. V novom roku sa začne školiť od 2.1.2019.

 1. Dodávateľská firma podá Žiadosť o povolenie vstupu na územie U. S. Steel Košice, s.r.o. – OSOBY (ďalej len Žiadosť ) výlučne pomocou online aplikacie PARS (Plant Access Request System), ktorá je dostupná pre registrované dodávateľské firmy na Internetovej stránke USSK v časti SPOLUPRÁCA/NÁKUP/Portál pre dodávateľov. V prípade problémov s prihlásením sa do aplikácie PARS kontaktujte USSK Helpdesk na tel. čísle 055/6734400
 2. Žiadosti podáva výlučne priamy dodávateľ pre USSK/dcérske spoločnosti USSK aj pre svojich dodávateľov/subdodávateľov.
 3. Žiadosti o odblokovanie/blokovanie IDK dotknutých osôb (napríklad Disuse) sa naďalej podávajú   e-mailom na adresu vstupyusske@sk.uss.com
 4. Žiadosť o povolenie vstupu na územie U. S. Steel Košice, s.r.o. – VOZIDLÁ sa naďalej podávajú v papierovej podobe.
 5. Dotknutým osobám uvedeným v Žiadosti môže byť zamietnutý vstup, ak na to existujú dôvody.
 6. Dodávateľská firma zabezpečí:
  -   prihlásenie svojich zamestnancov na školenie Kardinálnych pravidiel BOZP (KP BOZP) a školenie o ochrane pred požiarmi, na Internetovej stránke USSK: http://www.usske.sk/sk/skolenia na deň plánovaného nástupu (deň prevzatia IDK) - prihlásenie uskutočníte kliknutím na odkaz „PRIHLÁSENIE NA ŠKOLENIE“ na tejto web stránke dole,
  -   v prípade nedostupnosti voľných kapacít v školiacich miestnostiach v online aplikácii, kontaktovanie zamestnancov uvedených na internetovej stránke,
  -   oboznámenie svojich dotknutých osôb so znením Oznámenia o ochrane osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPR týkajúceho sa spracovania osobných údajov dotknutých osôb,
  -   v deň nástupu prítomnosť novonastupujúcich zamestnancov v priestoroch RVV SBS v čase od 06:15 hod. do 09:30 hod. Zamestnanci dodávateľa sú povinní sa osobne prihlásiť u zamestnancov RVV SBS,
  -   pred pridelením na prácu preukázateľné oboznámenie všetkých svojich zamestnancov o dokumentácii záväznej pre dodávateľov zverejnenej na stránkach SteelTrack pre dodávateľov,
 7. Zamestnanci dodávateľskej firmy sa na RVV SBS preukážu dokladom totožnosti uvedeným v Žiadosti za účelom overenia správnosti osobných údajov.
  Zamestnanci dodávateľa svojím podpisom potvrdia oboznámenie s Oznámením o ochrane osobných údajov a prevzatie IDK/IDKN, ktoré im bude vydané v čase o 10:00 hod. na parkovisku pred budovou SBS. Po vydaní IDK/IDKN sa zamestnanci dodávateľa v sprievode zamestnanca SBS presunú:
  -    na školenia o ochrane pred požiarmi
  -    školenie z Kardinálnych pravidiel s následným testovaním (len zamestnanci dodávateľa, ktorí sú povinní absolvovať školenie KP BOZP)

Ďalšie zodpovednosti dodávateľskej firmy /držiteľov identifikačných kariet sú ďalej vysvetlené v Norme NOR/0011 (napr. čo robiť v prípade straty, odcudzenia, nepoužívania IDK, atď.)
Viac informácií získate z dokumentácie zverejnenej na stránkach SteelTrack pre dodávateľov.

Zamestnanci dodávateľov
(ktorí už majú IDK do USSK)


Pozor! Opakovacie školenia pre dodávateľov s platnou IDK budú prebiehať do 14.12.2018. Od 17.12.-31.12.2018 sa školiť nebude. V novom roku sa začne školiť od 2.1.2019.  

Od 21. augusta 2017 je prihlasovanie na školenie možné prostredníctvom elektronickej aplikácie. Po kliknutí na odkaz pod textom je možné si vybrať z dostupných termínov školenia.

Každý termín má obmedzenú kapacitu, po naplnení ktorej už nie je možné prihlasovanie a je potrebné zvoliť iný nenaplnený termín. Na školenie sa môže prihlásiť zamestnanec individuálne, alebo ho môže prihlásiť jeho zamestnávateľ po vyplnení prihlasovacieho formulára. Po úspešnom odoslaní elektronického formulára obdrží zamestnanec potvrdzujúci e-mail, kde je uvedený dátum školenia a miesto školenia. Potvrdzujúci e-mail si v elektronickej resp. vytlačenej podobe prineste na školenie so sebou pre účely overenia.

Zamestnanec je povinný sa dostaviť na školenie v dostatočnom predstihu, aby nebol narušený chod školenia. Zamestnanec musí prísť na školenie ustrojený v predpísanom OOPP a priniesť si so sebou písacie potreby a Potvrdenie o absolvovaní školenia z minulého roka.

Zrušenie účasti na školení je možné len telefonicky, alebo e-mailom na kontakty uvedené v potvrdzujúcom e-maili. Opakovaná neospravedlnená neúčasť zamestnanca dodávateľa na školení môže mať za následok zablokovanie IDK.

V prípade požiadaviek na urgentné školenie v prípade ak nie je žiaden voľný termín do nástupu na výkon práce je potrebné kontaktovať jedného z pracovníkov uvedených ako kontakt na tejto stránke.


KONTAKT
           

Zdenko Kováč

Administrátor pre vzdelávanie BaHP

+421 908 296 403, +421 55 673 3164

Bezpecnostdodavatelovsk.uss.com


ďalšie kontakty: 

Ing. Zuzana Ondrejčo, +421 55 673 4336

Bc. Jana Lörincová, +421 55 673 9463

Ing. Zuzana Adámová, +421 55 673 9464

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.