KONTAKT  |    _eng _sk

REkreačný príspevok
           

Základné informácie

V súlade so Zákonom č. 347/2018 Z.z. a §152a  Zákonníka práce, spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. bude zamestnancom poskytovať príspevok na rekreáciu nasledovným spôsobom:
 
Podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu:

- nárok na príspevok na rekreáciu majú zamestnanci v evidenčnom stave, ktorí odpracovali v skupine USS nepretržite min. 24 mesiacov,

- príspevok bude poskytnutý iba na rekreáciu v rámci územia Slovenskej republiky v trvaní min. 2 prenocovaní,

- zamestnancovi bude poskytnutý príspevok na rekreáciu vo výške 55% z oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac však vo výške 275,- € na kalendárny rok,

- za oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu sa považujú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela alebo manželku, deti a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastnia rekreácie,

- oprávnenými výdavkami na rekreáciu zamestnanca sú aj preukázané výdavky na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu, alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

- U. S. Steel Košice, s.r.o. za účelom administrácie príspevku na rekreáciu využíva služby zmluvného sprostredkovateľa – spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. , ktorá môže využívať aj služby subdodávateľov. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať všetky relevantné ustanovenia predpisov na ochranu osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako U. S. Steel Košice, s.r.o.. Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. je zároveň v časti spracovávania osobných údajov s súvislosti s príspevkom na rekreáciu aj Prevádzkovateľ.

Postup pre uplatnenie nároku na príspevok na rekreáciu:

- zamestnanci USS si môžu uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu výhradne prostredníctvom webstránky www.uss-rekreacia.sk prevádzkovanej spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o., na ktorej sa zamestnanec zaregistruje, vyberie pobyt a taktiež uplatní nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu

- zamestnanec po absolvovaní a zaplatení rekreačného pobytu nahrá doklady o zaplatení pobytu (tzn. faktúru alebo príjmový doklad s blokom z registračnej pokladne) do 30-tich dní od ukončenia tohto pobytu na uvedenej webstránke na svoju registráciu,

- pre uplatnenie nároku na príspevok na rekreáciu musia byť v texte dokladu o zaplatení pobytu uvedené identifikačné údaje zamestnanca, ktorý si nárok na príspevok uplatňuje: meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca, bydlisko a identifikačné údaje spoluúčastníkov pobytu: meno, priezvisko a bydlisko,

- po preverení dokladov o zaplatení a oprávnenosti preukázaných výdavkov zamestnanca spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o., zamestnávateľ uhradí príslušnú výšku príspevku zamestnancovi spolu so mzdou v najbližšom výplatnom termíne spoločnosti

Podrobný postup registrácie a uplatnenia požiadavky na príspevok na rekreáciu nájdete v tejto užívateľskej príručke.

NOVINKY PRE ZAMESTNANCOV

Rodinná návšteva ZOO

Minulú sobotu strávili rodiny z projektu Sme s vami v pravý čas v ZOO Košice. Podujatie pre rodiny zorganizoval útvar Vonkajšie vzťahy pri príležitosti MDD. Pozvanie prijali rodiny Pavla Výbošteka, ...

Pohár zdvihli nad hlavy hráči Oceliarne

Majiteľmi Pohára prezidenta U. S. Steel Košice za víťazstvo v 58. ročníku futbalového turnaja, ktorý je súčasťou letných športových hier hutníkov, sa stali hráči Oceliarne.

Výberové kritériá sa menia

Projekt košickej oceliarne Tvoja šanca hrať, ktorého cieľom je podporovať športovo nadané deti – budúce hokejové, basketbalové a futbalové talenty tak zo sociálne znevýhodnených rodín, ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.