KONTAKT  |    _eng _sk

REkreačný príspevok
           

Základné informácie

V súlade so Zákonom č. 347/2018 Z.z. a §152a  Zákonníka práce, spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. bude zamestnancom poskytovať príspevok na rekreáciu nasledovným spôsobom:
 
Podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu:

- nárok na príspevok na rekreáciu majú zamestnanci v evidenčnom stave, ktorí odpracovali v skupine USS nepretržite min. 24 mesiacov,

- príspevok bude poskytnutý iba na rekreáciu v rámci územia Slovenskej republiky v trvaní min. 2 prenocovaní,

- zamestnancovi bude poskytnutý príspevok na rekreáciu vo výške 55% z oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac však vo výške 275,- € na kalendárny rok,

- za oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu sa považujú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela alebo manželku, deti a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastnia rekreácie,

- oprávnenými výdavkami na rekreáciu zamestnanca sú aj preukázané výdavky na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu, alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

- U. S. Steel Košice, s.r.o. za účelom administrácie príspevku na rekreáciu využíva služby zmluvného sprostredkovateľa – spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. , ktorá môže využívať aj služby subdodávateľov. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať všetky relevantné ustanovenia predpisov na ochranu osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako U. S. Steel Košice, s.r.o.. Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. je zároveň v časti spracovávania osobných údajov s súvislosti s príspevkom na rekreáciu aj Prevádzkovateľ.

Postup pre uplatnenie nároku na príspevok na rekreáciu:

- zamestnanci USS si môžu uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu výhradne prostredníctvom webstránky www.uss-rekreacia.sk prevádzkovanej spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o., na ktorej sa zamestnanec zaregistruje, vyberie pobyt a taktiež uplatní nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu

- zamestnanec po absolvovaní a zaplatení rekreačného pobytu nahrá doklady o zaplatení pobytu (tzn. faktúru alebo príjmový doklad s blokom z registračnej pokladne) do 30-tich dní od ukončenia tohto pobytu na uvedenej webstránke na svoju registráciu,

- pre uplatnenie nároku na príspevok na rekreáciu musia byť v texte dokladu o zaplatení pobytu uvedené identifikačné údaje zamestnanca, ktorý si nárok na príspevok uplatňuje: meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca, bydlisko a identifikačné údaje spoluúčastníkov pobytu: meno, priezvisko a bydlisko,

- po preverení dokladov o zaplatení a oprávnenosti preukázaných výdavkov zamestnanca spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o., zamestnávateľ uhradí príslušnú výšku príspevku zamestnancovi spolu so mzdou v najbližšom výplatnom termíne spoločnosti

Podrobný postup registrácie a uplatnenia požiadavky na príspevok na rekreáciu nájdete v tejto užívateľskej príručke.

NOVINKY PRE ZAMESTNANCOV

V ZOO sa postaráme o výbehy pre Žaba a Cindy

Nuž, nebudeme ani zamak preháňať, keď povieme, že v doterajšej histórii dobrovoľníckych dní košickej oceliarne patrí zoologická záhrada k „najstarším“, ale aj najobľúbenejším miestam.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.