Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Etika a dodržiavanie princípov

Prázdny

Základ úspechu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

 

Podnikanie s najvyššími etickými hodnotami

Podnikanie s integritou a najvyššími etickými hodnotami je základom úspechu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK) a zostáva rozhodujúce pre úspech našej spoločnosti aj v budúcnosti. Náš rozsiahly program etiky a dodržiavania princípov, ktorý vychádza z programu našej materskej spoločnosti United States Steel Corporation, je založený na princípoch S.T.E.E.L. a podporuje silnú etickú kultúru, ktorá sa vyznačuje transparentnosťou, zodpovednosťou, spravodlivosťou a rešpektom.

Program etiky a dodržiavania predpisov spoločnosti U. S. Steel bol uznaný spoločnosťou Ethisphere, globálnym lídrom v definovaní a presadzovaní štandardov etických obchodných praktík, ako jedna z najetickejších spoločností na svete v roku 2022.

PRINCÍPY  S.T.E.E.L.

Naše princípy S.T.E.E.L. sú základom silnej etickej kultúry v spoločnosti USSK. Týchto päť princípov stanovuje jasné etické očakávania všetkých zamestnancov USSK a jej dcérskych spoločností. Podnikanie založené na S.T.E.E.L. princípoch ide ruka v ruke s udržiavaním etického a zákonnej príslušnosti k spoločnosti, zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia, a zásadového manažmentu a vedenia, ktoré sú kľúčové pre náš úspech.

Prázdny
Prázdny

 S afety first

Bezpečnosť na prvom mieste

 T rust and respect

Dôvera a rešpekt

 E nvironmental stewardship

Ochrana životného prostredia

 E Xcellence & accountability

Excelentnosť a zodpovednosť

 L awful & ethical conduct

Zákonné a etické správanie

KĽÚČOVÉ PRVKY PROGRAMU
ETIKA A DODRŽIAVANIE PRINCÍPOV

KÓDEX
ETICKÉHO SPRÁVANIA

Opisuje očakávania spoločnosti týkajúce sa správania zamestnancov v súlade s princípmi S.T.E.E.L.

PRINCÍPY A INTERNÉ
PREDPISY SPOLOČNOSTI

Poskytujú ďalšie usmernenia k špecifickým témam s cieľom pomôcť zamestnancom dodržiavať platné zákony a predpisy a riadiť sa princípmi S.T.E.E.L.

ŠKOLENIA
A KOMUNIKÁCIA

Pravidelná komunikácia pre zamestnancov o kľúčových témach etiky a dodržiavania predpisov vrátane obsahu prispôsobeného konkrétnym úlohám a povinnostiam.

OČAKÁVANIA
OD OBCHODNÝCH PARTNEROV

Sú podrobne uvedené v našich obchodných podmienkach, Kódexe správania dodávateľa a Protikorupčných pravidlách pre tretie osoby.

HODNOTENIA RIZÍK, REFERENČNÉ POROVNÁVANIE
A PRIESKUMY

Zabezpečujú, aby náš program spĺňal potreby našej spoločnosti a zostal najlepší vo svojej triede.

Prázdny

Etická linka
U. S. Steel 

Horúca linka U. S. Steel pre etiku a bezpečnosť („Etická linka U. S. Steel ) slúži na nahlasovanie a vybavovanie Oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. ako aj iných Podnetov týkajúcich sa bezpečnosti a podozrení na nedovolené alebo neetické správanie spojené s podnikateľskou činnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o.  a U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o..
Oznámenie alebo iný Podnet je  možno podať  ústne, písomne alebo elektronicky na Etickú linku U. S. Steel prostredníctvom použitia ktoréhokoľvek z nasledovných spôsobov:

  +421 55 684 2289

USSK Intranet:
Kliknite na linku Etickej linky U. S. Steel na intranete USSK

  Vstupný areál U. S. Steel
      P.O. Box 17
      044 54 Košice

Etická linka U. S. Steel je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni a poskytuje primeraný a dôverný mechanizmus pre oznamovanie podozrení na nedovolené alebo neetické správanie, protispoločenskú činnosť alebo závažnú protispoločenskú činnosť, pričom každý kto podal Oznámenie alebo Podnet  môže  podľa vlastného uváženia zostať v anonymite.

Zodpovedná osoba za U. S. Steel Košice, s.r.o.

U. S. Steel Košice, s.r.o. podľa zákona č. 54/2019, Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti: zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby:

 

JUDr. Elena Petrášková, LL.M

Viceprezident pre energie a gen. právny zástupca

Zodpovedná osoba za U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.


U. S. Steel Košice, s.r.o. podľa zákona č. 54/2019, Z.z. o o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti: zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby:

Ing. Gabriel Lörinc

konateľ spoločnosti

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...