KONTAKT  |    _eng _sk

Výskum a vývoj
           

Konferencia k 50. výročiu Výskumu a vývoja USSE

 

Pri príležitosti osláv 50. výročia Výskumu a vývoja USSE spoločnosť U. S. Steel Košice organizuje konferenciu, ktorá sa bude konať 8. - 9. októbra 2018 v priestoroch U. S. Steel Košice a budú na nej prezentované najnovšie výsledky výskumu v oblasti ocelí a výrobkov z ocele.
Konferencia nie je verejná, účasť na nej je možná len na základe pozvánky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodávať inovatívne oceľové výrobky svetovej triedy a zákaznícke riešenia
            

» Inovácia výrobkov
» Zákaznícke riešenia
» Zelené technológie
» Analýzy materiálov a technické expertízy
» Návrh a technické vybavenie
» Technické školenie

inovácia výrobkov
              

engine
 • Vyvíjame nové akosti ocelí určených pre použitie v rôznych odvetviach priemyslu:

  • Automobilový
  • Spotrebný (domáce spotrebiče)
  • Obalový
  • Stavebný
  • Elektrotechnický (energetický)
  • Radiátory
  • Rúry
 • Prinášame nové typy povlakov so zlepšenými úžitkovými vlastnosťami

 • Vyvíjame vybrané finálne produkty

 • Optimalizujeme výrobné procesy s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu výrobku

zákaznícke riešenia
              

 • Úzko spolupracujeme so zákazníkmi
 • Vyvíjame na mieru šité produkty
 • Prinášame inovatívne riešenia na zlepšenie úžitkových vlastností
  a vzhľadu finálnych výrobkov
 • Ponúkame odbornú pomoc a poradenstvo pri spracovaní plechov
customer_solution

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU
              

Pri našej snahe zabezpečiť vynikajúce produkty pre jednotlivé odvetvia sme boli schopní vyvinúť nový výrobok - žiarovo pozinkovaný plech s tenkým organickým povlakom. Žiarovo pozinkovaný podklad s vrstvou polymérového povlaku na oboch stranách predstavuje perfektné riešenie pre vnútorné aj vonkajšie použitie.            

 » Viac sa o tenkom organickom povlaku

 

 

ZELENÉ TECHNOLÓGIE
                      

 • Proaktívne sa angažujeme v ochrane životného
  prostredia a napĺňame ciele EU v oblasti REACH
 • Hľadáme inovatívne spôsoby výroby ocele v súlade
  s environmentálnou politikou spoločnosti
 • Vyvíjame a implementujeme moderné technológie
  s cieľom minimalizovať dopad na životné prostredie,
  šetriť energie a prírodné zdroje

 

 

 

PRÍKLADY - ZELENÉ TECHNLÓGIE
              

Proaktívny prístup k ochrane životného prostredia
Implementácia aditív pri výrobe aglomerátu za účelom zníženia energetickej náročnosti výroby a redukcie emisií CO2

Implementácia ekologicky prijateľných výrobných postupov
Eliminácia Cr6+ z výrobných procesov

Predlžovanie životnosti vyrábaných produktov
Vývoj nových žiaruvzdorných produktov so zvýšenou odolnosťou voči erózii, mechanickému poškodeniu a nízkou environmentálnou záťažou

 

Recyklácia prachov, kalov, trosky, okovín a olejov
Znižovanie environmentálnej záťaže efektívnym spracovávaním druhotných surovín z prvovýroby ich spätným zaradením do výrobného cyklu.
Vývoj technológie briketizácie ostatných odpadov a ich spätné využitie v procese výroby železa a ocele

Energetické využitie koksárenského, vysokopecného a oceliarenského plynu

Implementácia technológií pre zníženie emisií CO2, NOx, SOx

 

enviro_hands

PRÍKLADY - ZINKOMAG® 
              

Jeden z našich zákazníkov požiadal Výskum o pomoc pri zlepšení koróznej odolnosti podporných stĺpikov pre vinič, ktorých sa pri vysádzaní sadeníc spotrebuje obrovské množstvo. Požiadavka bola jasná: „Chceme taký materiál, ktorý by odolal korózii niekoľko sezón, t.j. aby jeho korózna odolnosť bola lepšia ako korózna odolnosť bežného HDG plechu, z ktorého sa tieto stĺpiky vyrábajú teraz“. Na základe tejto požiadavky bol vyvinutý a uvedený do výroby nový typ žiarovo pozinkovaného plechu so Zn povlakom legovaným Mg a Al, s obchodným názvom ZINKOMAG®. Z dodaného materiálu vylisoval náš zákazník podporné stĺpiky a ich výborná korózna odolnosť v reálnych podmienkach potvrdila výsledky laboratórnych skúšok. V súčasnosti už zákazník nakupuje na výrobu podporných stĺpikov na vinič len Zinkomag.

ZINKOMAG® sa postupne presadzuje aj v ďalších priemyselných odvetviach, kde je potrebná zlepšená korózna odolnosť, napr. v stavebníctve.

ANALÝZA MATERIÁLov A TECHNICKé EXPERTÍZy
             

Využitím najmodernejších metód, postupov a prístrojov skúmame a analyzujeme chemické, fyzikálno-mechanické, štruktúrne, petrografické a elektromagnetické vlastnosti materiálov a našich produktov

Príklady

 • Testovanie strategických surovín s cieľom optimalizácie nákladov na vsádzku, kvality výstupných produktov a dopadu na životné prostredie

 • Testovanie keramických a žiaruvzdorných materiálov

 • Meranie hrúbkových profilov plechov

 • Korózne skúšky vyrobených produktov v rôznych prostrediach

 • Skúšky lisovateľnosti materiálov

 • Meranie povrchových napätí

 • Meranie tepelných výkonov radiátorov

 • Metalografické a petrografické analýzy materiálov

 • Röntgenové analýzy textúr, fáz a napätí v materiáloch

 • Analýzy organických a anorganických materiálov pomocou infračervenej spektroskopie

 • Akreditované rozbory

Akreditovaný subjekt SNAS, osvedčenie č. S 212 – laboratórium s fixným rozsahom akreditácie pre skúšky 
 

Položka Objekt skúšky Zavedená metóda
1

Veľkosť feritického zrna ocelí

Metalografický rozbor materiálu podľa EN ISO 643, ASTM E 112, ASTM E 1382

2

Obsah nekovových prímeskov v oceliach

Metalografický rozbor materiálu podľa ISO 4967, ASTM E 45, ASTM E 1245

3

Mikrotvrdosť ocelí

Meranie tvrdosti podľa Vickers HV 0,1 podľa STN EN ISO 6507

whirlpool

NÁVRH A TECHNICKá VYBAvENosť
              

 • Navrhujeme moderné sofistikované technické riešenia pre zvyšovanie spoľahlivosti výrobných zariadení, 
 • Vykonávame monitoring výrobných procesov, 
 • Riadime a zdokonaľujeme výrobné procesy, čím prispievame
  k zvyšovaniu kvality výrobkov

 

Príklady:

 • Vývoj a konštrukčné úpravy strojov a zariadení
 • Vývoj systémov pre meranie kľúčových parametrov výrobných procesov
 • Vývoj aplikačného softvéru pre modely riadenia procesov
 • Analýzy porúch zariadení
 • Technická asistencia a konzultačné služby v oblasti materiálov, strojárstva, meracej techniky a softvéru

 

TECHNICKÉ KURZY A ŠKOLENIA
              

 • Rozvíjame teoretické a odborné vedomosti našich zamestnancov, organizujeme špecializované kurzy a školenia
 • Poskytujeme cielené školenia podľa záujmu zákazníkov
 • Spolupracujeme s univerzitami a akademickými pracoviskami

 

KONTAKT

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

research.Košicesk.uss.com

VIERA KOHÚTEKOVÁ

Generálny manžér pre výskum a vývoj

+421 556 734 659
 

vkohutekova@sk.uss.com

 

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.