Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

VÝSKUM A VÝVOJ

Prázdny

Inovácia výrobkov

Prázdny

 

 

DODÁVAME INOVATÍVNE OCEĽOVÉ VÝROBKY SVETOVEJ TRIEDY A ZÁKAZNÍCKE RIEŠENIA

Prázdny

inovácia výrobkov

engine
 • Vyvíjame nové akosti ocelí určených pre použitie v rôznych odvetviach priemyslu
 • Prinášame nové typy povlakov so zlepšenými úžitkovými vlastnosťami

 • Vyvíjame vybrané finálne produkty

 • Optimalizujeme výrobné procesy s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu výrobku

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU

Pri našej snahe zabezpečiť vynikajúce produkty pre jednotlivé odvetvia sme boli schopní vyvinúť nový výrobok - žiarovo pozinkovaný plech s tenkým organickým povlakom. Žiarovo pozinkovaný podklad s vrstvou polymérového povlaku na oboch stranách predstavuje perfektné riešenie pre vnútorné aj vonkajšie použitie. 

 » Viac sa o tenkom organickom povlaku

ZÁKAZNÍCKE RIEŠENIA

 • Úzko spolupracujeme so zákazníkmi
 • Vyvíjame na mieru šité produkty
 • Prinášame inovatívne riešenia na zlepšenie úžitkových vlastností
  a vzhľadu finálnych výrobkov
 • Ponúkame odbornú pomoc a poradenstvo pri spracovaní plechov 

POŽIADAVKA OD ZÁKAZNÍKA

Jeden z našich zákazníkov požiadal Výskum o pomoc pri zlepšení koróznej odolnosti podporných stĺpikov pre vinič, ktorých sa pri vysádzaní sadeníc spotrebuje obrovské množstvo. Požiadavka: „Chceme taký materiál, ktorý by odolal korózii niekoľko sezón, t.j. aby jeho korózna odolnosť bola lepšia ako korózna odolnosť bežného HDG plechu, z ktorého sa tieto stĺpiky vyrábajú teraz“. Na základe tejto požiadavky bol vyvinutý a uvedený do výroby nový typ žiarovo pozinkovaného plechu so Zn povlakom legovaným Mg a Al, s obchodným názvom ZINKOMAG®. Z dodaného materiálu vylisoval náš zákazník podporné stĺpiky a ich výborná korózna odolnosť v reálnych podmienkach potvrdila výsledky laboratórnych skúšok. V súčasnosti už zákazník nakupuje na výrobu podporných stĺpikov na vinič len Zinkomag.

ZINKOMAG® sa postupne presadzuje aj v ďalších priemyselných odvetviach, kde je potrebná zlepšená korózna odolnosť, napr. v stavebníctve.

 

 

ZELENÉ TECHNOLÓGIE

Proaktívne sa angažujeme v ochrane životného prostredia a napĺňame ciele EU v oblasti REACH

Hľadáme inovatívne spôsoby výroby ocele v súlade s environmentálnou politikou spoločnosti

Vyvíjame a implementujeme moderné technológie s cieľom minimalizovať dopad na životné prostredie,
šetriť energie a prírodné zdroje

 

 

 

Proaktívny prístup k ochrane životného prostredia
Implementácia aditív pri výrobe aglomerátu za účelom zníženia energetickej náročnosti výroby a redukcie emisií CO2

Implementácia ekologicky prijateľných výrobných postupov
Eliminácia Cr6+ z výrobných procesov

Predlžovanie životnosti vyrábaných produktov
Vývoj nových žiaruvzdorných produktov so zvýšenou odolnosťou voči erózii, mechanickému poškodeniu a nízkou environmentálnou záťažou

Recyklácia prachov, kalov, trosky, okovín a olejov
Znižovanie environmentálnej záťaže efektívnym spracovávaním druhotných surovín z prvovýroby ich spätným zaradením do výrobného cyklu.
Vývoj technológie briketizácie ostatných odpadov a ich spätné využitie v procese výroby železa a ocele

Energetické využitie koksárenského, vysokopecného a oceliarenského plynu

Implementácia technológií pre zníženie emisií CO2, NOx, SOx

TECHNICKÉ KURZY A ŠKOLEnia

 • Rozvíjame teoretické a odborné vedomosti našich zamestnancov, organizujeme špecializované kurzy a školenia
 • Poskytujeme cielené školenia podľa záujmu zákazníkov
 • Spolupracujeme s univerzitami a akademickými pracoviskami

ANALÝZA MATERIÁLOV A TECHNICKÉ EXPERTÍZY

Využitím najmodernejších metód, postupov a prístrojov skúmame a analyzujeme chemické, fyzikálno-mechanické, štruktúrne, petrografické a elektromagnetické vlastnosti materiálov a našich produktov

Príklady

 

 • Testovanie strategických surovín s cieľom optimalizácie nákladov na vsádzku, kvality výstupných produktov a dopadu na životné prostredie

 • Testovanie keramických a žiaruvzdorných materiálov

 • Meranie hrúbkových profilov plechov

 • Korózne skúšky vyrobených produktov v rôznych prostrediach

 • Skúšky lisovateľnosti materiálov

 • Meranie povrchových napätí

 • Meranie tepelných výkonov radiátorov

 • Metalografické a petrografické analýzy materiálov

 • Röntgenové analýzy textúr, fáz a napätí v materiáloch

 • Analýzy organických a anorganických materiálov pomocou infračervenej spektroskopie

 • Akreditované rozbory

 

NÁVRH A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

whirlpool
 • Navrhujeme moderné sofistikované technické riešenia pre zvyšovanie spoľahlivosti výrobných zariadení,
 • Vykonávame monitoring výrobných procesov, 
 • Riadime a zdokonaľujeme výrobné procesy, čím prispievame
  k zvyšovaniu kvality výrobkov

PRÍKLADY

 • Vývoj a konštrukčné úpravy strojov a zariadení
 • Vývoj systémov pre meranie kľúčových parametrov výrobných procesov
 • Vývoj aplikačného softvéru pre modely riadenia procesov
 • Analýzy porúch zariadení
 • Technická asistencia a konzultačné služby v oblasti materiálov, strojárstva, meracej techniky a softvéru

50 rokov Výskumu a vývoja USSE

Pri príležitosti osláv 50. výročia Výskumu a vývoja USSE spoločnosť U. S. Steel Košice organizovala konferenciu, ktorá sa konala 8. - 9. októbra 2018 v priestoroch U. S. Steel Košice, na ktorej boli prezentované najnovšie výsledky výskumu v oblasti ocelí a výrobkov z ocele.
Zúčastnili sa na nej súčasní aj bývalí špecialisti a výskumníci Výskumu a vývoja USSE, ktorí sa podelili so svojimi vedomosťami a skúsenosťami. Na konferencii obchodní a akademickí partneri U. S. Steel Košice odprezentovali nové trendy v oblasti technológií a materiálov.

Prázdny

V Ý S K U M   A  V Ý V O J

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Viera Kohúteková

Generálny manžér pre výskum a vývoj

    +421 556 734 659

   vkohutekovask.uss.com

   research.Košicesk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...