KONTAKT  |    _eng _sk

OCHRANA osobných údajov
           

Úvod

25. 5. 2018 je dátum začatia uplatňovania Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).

Keďže ide o Nariadenie, je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EU. Keďže ochrana osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva a slobody, garantované medzinárodnými právnymi aktmi, v právnom poriadku Slovenskej republiky je garantovaná i základným Zákonom štátu - Ústavou Slovenskej republiky. Podporne bol v Slovenskej republike prijatý nový Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od toho istého dátumu.

Osobné údaje tvoria súčasť života každého človeka. Problematika ochrany osobných údajov je pomerne rozsiahla, spravidla si ju začneme uvedomovať až vtedy, keď dôjde k zneužitiu našich osobných údajov a k zásahu do nášho súkromia. Je preto dôležité vedieť kto, kedy, kde a aké naše osobné údaje má k dispozícii a akým spôsobom s nimi nakladá. Porušenia ochrany osobných údajov zo sebou naviac nesú riziko vysokých pokút. Znalosť predpisov, týkajúcich sa problematiky osobných údajov je tak dôležitá nielen pre osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, ale i pre fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané (dotknuté osoby).

Praktické rady prevzaté zo stránok
Úradu na ochranu osobných údajov SR:

  • Dokumenty s osobnými údajmi (účty, neplatné kreditné karty,...) nevyhadzujte do smetných košov, ich likvidáciu vykonajte skartovaním alebo inou fyzickou likvidáciou.
  • Svoje osobné doklady nedávajte z ruky mimo váš dohľad, nedávajte ich ako zálohu pri rôznych službách a výpožičkách, poskytnite ich iba osobám, ktorým to Zákon vyslovene dovoľuje.
  • Na kopírovanie vašich osobných dokladov musí oprávnená osoba organizácie žiadať Váš písomný súhlas, s výnimkou tých, ktoré na to majú právo na základe Zákona (banky, poisťovne, súdy...). O tom je však oprávnená osoba príslušnej organizácie povinná vás informovať.

 

  • Pri používaní internetu zvážte, či poskytnete svoje osobné údaje (vyplnením v rôznych dotazníkoch, pri využívaní sociálnych sietí - Facebooku a ďalších, pri nákupoch...). Všetko, čo uvediete na internete, sa môže dostať k širokému okruhu ďalších ľudí, ktorí môžu vaše osobné údaje zneužiť či už na podvody alebo inú trestnú činnosť.
  • Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte antivírusový program.
  • Pri otváraní e-mailovej pošty dávajte pozor na neznámych odosielateľov. Vlastnou neopatrnosťou im môžete umožniť vstup do celej svojej schránky s veľmi citlivými údajmi.
  •  Pri telefonických rozhovoroch neposkytujte svoje osobné údaje. Bezpečnosť telefonických liniek nie je dokonalá a môžete natrafiť na podvodníka, ktorý vás môže osloviť v mene iného subjektu.
  • Neuvádzajte svoju adresu bydliska v telefonickej hlasovej schránke.
  • Neprezrádzajte vaše osobné údaje, charakteristické informácie i okolnosti, ktoré by mohli byť zneužiteľné vo váš neprospech cudzím a nedôveryhodným osobám.
  •  Všetky písomnosti vždy dôkladne prečítajte ešte pred tým, ako svoj súhlas potvrdíte svojim podpisom. Osoba, ktorá od vás pýta váš súhlas, je povinná vás predtým informovať o tom, akým spôsobom bude nakladať s vašimi osobnými údajmi a akých práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať.

KONTAKT
 


 

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:
Manažér procesu ochrany osobných údajov - tel. +421 55 673 4660

Právny úsek:
Vedúci oddelenia Compliance a špeciálne projekty -
tel. +421 55 673 9589

Cybersecurity:
Manažér tímu Cybersecurity - tel. +421 55 673 4020

Ochrana a bezpečnosť:
Zástupca GM pre požiarnu ochranu a bezpečnosť závodov -
tel. +421 55 673 4870

E-mail: dataprotection@sk.uss.com

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.