KONTAKT    |   _eng _sk

Bezpečnosť prÁce
           

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

           

 

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa stále zameriava na základné hodnoty – bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a dodávateľov, ktorí denne pracujú na území spoločnosti. Pevne veríme, že „nula“ úrazov je dosiahnuteľný cieľ.


Zavedenie Carnegie, naša cesta do procesu bezpečnosti práce posilňuje naše úsilie v oblasti identifi kácie rizík, určovaní priorít a odstraňovaní nebezpečenstiev a ohrození, pričom kľúčovou je zaangažovanosť všetkých zamestnancov. 


Priebežné uplatňovanie 5S štandardov (z japončiny: vytrieď, zoraď, usporiadaj, zdokumentuj, dodržuj) pre udržiavanie poriadku na pracovisku pomôže pri vytváraní a udržiavaní usporiadaných, čistých, vysoko výkonných pracovísk v rámci spoločnosti.

 

 

VÝVOJ FREKVENCIE ÚRAZOV
           

Ako ukazuje graf, od roku 2001 zaznamenala U. S. Steel Košice 95-percentný pokles v úrazovej frekvencii všetkých evidovaných úrazov a viac ako 96-percentný pokles v úrazovej frekvencii registrovaných úrazov v zmysle OSHA. V roku 2017 dosiahla Skupina nový najlepší ukazovateľ výkonnosti BOZP. Nový rekord pre frekvenciu všetkých úrazov podľa metodiky Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) predstavoval hodnotu 0,13. Predchádzajúci najlepší ukazovateľ 0,14 bol dosiahnutý v roku 2015. Naša spoločnosť tiež dosiahla najnižší počet úrazov evidovaných podľa OSHA, a to 12, čím bol prekonaný rekord z roku 2015, keď sme zaznamenali 13 úrazov.
Ďalší míľnik sa nám podarilo dosiahnuť v počte dní bez evidovaného úrazu podľa OSHA. Kým v roku 2015 to bolo 74 dní bez OSHA evidovaného úrazu, v roku 2017 sme dokázali pracovať 86 dní bez OSHA evidovaného úrazu. Zamestnanci divíznych závodov (DZ) Radiátory a rúry, Vysoké pece, Zušľachťovne a obalová vetva dosiahli v roku 2017 vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti práce v podobe 1,5 milióna odpracovaných hodín bez pracovného úrazu.

V júni 2017 sa podarilo dosiahnuť DZ Doprava viac ako 3 milióny odpracovaných hodín bez úrazu. V priebehu roka 2017 dosiahli zamestnanci dcérskych spoločností 1,5 milióna odpracovaných hodín bez úrazu a bez registrovaného pracovného úrazu pracovali 12,5 milióna hodín. V roku 2017 venovala Skupina mimoriadne veľkú pozornosť bezpečnosti dodávateľov. Ako súčasť celkového úsilia o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci U. S. Steel Košice zvýšila a zefektívnila proces riadenia dodávateľov a subdodávateľov zavedením využívania služby ISNetworld. Pre zamestnancov USSK aj dodávateľov boli vykonávané školenia z programov pre život ohrozujúce situácie. Postupne sme zaviedli vykonávanie hĺbkových auditov so zameraním na život ohrozujúce situácie a preverenie poznatkov, ktoré zamestnanci na školeniach získali.

 

ELIMINÁCIA RIZÍK


V roku 2017 bolo u všetkých zamestnancov presadzované využívanie princípu STOP - zastavím prácu, ktorý vyžaduje zastaviť prácu a odstrániť nebezpečenstvo alebo ohrozenie v prípade, ak niečo nie je bezpečné. Divízne závody zlepšovali svoje postupy v oblasti 5S, systému poriadku na pracovisku, ako aj v oblasti systému odhaľovania nebezpečenstiev a ohrození (HIRA). V systéme HIRA sme sa zamerali na kontrolu kvality obsahu posúdených prác s daným pracovno-bezpečnostným postupom. Každoročný interný audit prevencie závažných úrazov posudzoval a eliminoval nebezpečenstvá a ohrozenia v oblastiach protiplynovej ochrany, práce s elektrickými zariadeniami či prevádzky žeriavov. Tímy, ktoré spolu tvorilo 45 odborníkov z rôznych oblastí, vykonali 40 auditov programov pre život ohrozujúce situácie.


 

 

 

 

 


V sobotu, 3. júna 2017 sa uskutočnil už šiesty ročník podujatia Family Safety Day
s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?

 

Prázdny

Podobne ako po iné roky sa 3. júna 2017 uskutočnil šiesty ročník podujatia Family Safety Day – Kde pracuje môj otec, moja mama?, na ktorom sa zúčastnilo viac ako päťtisíc železiarov a ich rodín. Po prvý raz mali návštevníci nad 12 rokov možnosť zavítať do prevádzok studenej valcovne, vidieť dynamolinku a lakoplastovaciu linku. Pre rodiny s mladšími deťmi bola pripravená okružná autobusová prehliadka podniku a množstvo zábavných aktivít.


» viac o podujatií

NOVINKY Z BEZPEČNOSTI

Aby zdravie nebolo len želaním

Najčastejším želaním, ktoré vyslovujeme smerom k našim blízkym, kolegom i priateľom je zdravie. V predvianočnom čase sa v košickej hute k nemu pridáva aj prianie bezpečných ...

Októbrový šampión je Milan Kožej

Šampiónom bezpečnosti za mesiac október sa stal Milan Kožej. Zámočník – predák z divízneho závodu Studená valcovňa prevzal titul za aktívny prístup k plneniu povinností ...

Vylepšený bezpečnostný pás mal úspech

Nový typ bezpečnostného pásu (sling belt) pre mobilné zariadenia na lepšiu ochranu vodičov od autorského tímu zo spoločnosti U. S. Steel Košice bol zaradený medzi TOP3 ...

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.