KONTAKT  |    _eng _sk

Bezpečnosť prÁce
           

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

           

 

U. S. Steel Košice, s.r.o. sa stále zameriava na základné hodnoty – bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a dodávateľov, ktorí denne pracujú na území spoločnosti. Pevne veríme, že „nula“ úrazov je dosiahnuteľný cieľ.


Zavedenie Carnegie, naša cesta do procesu bezpečnosti práce posilňuje naše úsilie v oblasti identifi kácie rizík, určovaní priorít a odstraňovaní nebezpečenstiev a ohrození, pričom kľúčovou je zaangažovanosť všetkých zamestnancov. 


Priebežné uplatňovanie 5S štandardov (z japončiny: vytrieď, zoraď, usporiadaj, zdokumentuj, dodržuj) pre udržiavanie poriadku na pracovisku pomôže pri vytváraní a udržiavaní usporiadaných, čistých, vysoko výkonných pracovísk v rámci spoločnosti.

 

 

VÝVOJ FREKVENCIE ÚRAZOV
           

Ako ukazuje graf, od roku 2001 zaznamenala U. S. Steel Košice 95-percentný pokles v úrazovej frekvencii všetkých evidovaných úrazov a viac ako 96-percentný pokles v úrazovej frekvencii registrovaných úrazov v zmysle OSHA. V roku 2017 dosiahla Skupina nový najlepší ukazovateľ výkonnosti BOZP. Nový rekord pre frekvenciu všetkých úrazov podľa metodiky Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) predstavoval hodnotu 0,13. Predchádzajúci najlepší ukazovateľ 0,14 bol dosiahnutý v roku 2015. Naša spoločnosť tiež dosiahla najnižší počet úrazov evidovaných podľa OSHA, a to 12, čím bol prekonaný rekord z roku 2015, keď sme zaznamenali 13 úrazov.
Ďalší míľnik sa nám podarilo dosiahnuť v počte dní bez evidovaného úrazu podľa OSHA. Kým v roku 2015 to bolo 74 dní bez OSHA evidovaného úrazu, v roku 2017 sme dokázali pracovať 86 dní bez OSHA evidovaného úrazu. Zamestnanci divíznych závodov (DZ) Radiátory a rúry, Vysoké pece, Zušľachťovne a obalová vetva dosiahli v roku 2017 vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti práce v podobe 1,5 milióna odpracovaných hodín bez pracovného úrazu.

V júni 2017 sa podarilo dosiahnuť DZ Doprava viac ako 3 milióny odpracovaných hodín bez úrazu. V priebehu roka 2017 dosiahli zamestnanci dcérskych spoločností 1,5 milióna odpracovaných hodín bez úrazu a bez registrovaného pracovného úrazu pracovali 12,5 milióna hodín. V roku 2017 venovala Skupina mimoriadne veľkú pozornosť bezpečnosti dodávateľov. Ako súčasť celkového úsilia o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci U. S. Steel Košice zvýšila a zefektívnila proces riadenia dodávateľov a subdodávateľov zavedením využívania služby ISNetworld. Pre zamestnancov USSK aj dodávateľov boli vykonávané školenia z programov pre život ohrozujúce situácie. Postupne sme zaviedli vykonávanie hĺbkových auditov so zameraním na život ohrozujúce situácie a preverenie poznatkov, ktoré zamestnanci na školeniach získali.

 

ELIMINÁCIA RIZÍK


V roku 2017 bolo u všetkých zamestnancov presadzované využívanie princípu STOP - zastavím prácu, ktorý vyžaduje zastaviť prácu a odstrániť nebezpečenstvo alebo ohrozenie v prípade, ak niečo nie je bezpečné. Divízne závody zlepšovali svoje postupy v oblasti 5S, systému poriadku na pracovisku, ako aj v oblasti systému odhaľovania nebezpečenstiev a ohrození (HIRA). V systéme HIRA sme sa zamerali na kontrolu kvality obsahu posúdených prác s daným pracovno-bezpečnostným postupom. Každoročný interný audit prevencie závažných úrazov posudzoval a eliminoval nebezpečenstvá a ohrozenia v oblastiach protiplynovej ochrany, práce s elektrickými zariadeniami či prevádzky žeriavov. Tímy, ktoré spolu tvorilo 45 odborníkov z rôznych oblastí, vykonali 40 auditov programov pre život ohrozujúce situácie.


 

 

 

 

 


V sobotu, 3. júna 2017 sa uskutočnil už šiesty ročník podujatia Family Safety Day
s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama?

 

Prázdny

Podobne ako po iné roky sa 3. júna 2017 uskutočnil šiesty ročník podujatia Family Safety Day – Kde pracuje môj otec, moja mama?, na ktorom sa zúčastnilo viac ako päťtisíc železiarov a ich rodín. Po prvý raz mali návštevníci nad 12 rokov možnosť zavítať do prevádzok studenej valcovne, vidieť dynamolinku a lakoplastovaciu linku. Pre rodiny s mladšími deťmi bola pripravená okružná autobusová prehliadka podniku a množstvo zábavných aktivít.


» viac o podujatií

NOVINKY Z BEZPEČNOSTI

Februárovým šampiónom je Erik Machan

Šampiónom bezpečnosti pri práci za mesiac február je Erik Machan, ktorý pracuje v divíznom závode Vysoké pece ako majster mlynice uhlia, mazania a vodného chladiaceho systému.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.