KONTAKT  |    _eng _sk

REACH
           

Ochrana zdravia Ľudí
a životného prostredia 

           

Spoločnosť U. S. Steel Košice sa zaoberá nariadením REACH (EC/1907/2006) už od jeho legislatívnych príprav v Európskom parlamente. Jedná sa o jeden z najkomplexnejších chemických predpisov na svete a povinnosti, ktoré z neho vyplývajú sa týkajú každej spoločnosti, ktorá dováža, vyrába alebo používa chemické látky a chemické zmesi v Európskom hospodárskom priestore, teda aj našej spoločnosti, ktorá je zameraná na výrobu ocele a výrobkov z nej.

Naším cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pri používaní chemických látok a zmesí, zameriavame sa na inovácie, konkurencieschopnosť  a trvalo udržateľný rozvoj našich výrobných prevádzok.

 

 

U. S. Steel Košice a REACH
           

Máme vytvorený tím odborníkov, ktorí sa zaoberajú plnením povinností podľa nariadenia REACH, CLP a súvisiacej chemickej legislatívy na viacerých úrovniach. Ako výrobca a dovozca naša spoločnosť registrovala podľa nariadenia REACH  na Európskej chemickej agentúre 16 látok, pre dve látky sme vedúcim registrujúcim. Ako následný užívateľ chemických látok a zmesí naša spoločnosť identifikuje a uplatňuje príslušné opatrenia uvedené v Kartách bezpečnostných údajov a aktívne komunikujeme

s našimi dodávateľmi informácie uvedené v Kartách bezpečnostných údajov.
Zaoberáme sa autorizáciou chemických látok a hľadáme bezpečnejšie alternatívy. Ustanovenia Nariadenia REACH o obmedzeniach uplatňujeme pri výrobe, uvádzaní na trh a používaní chemických látok predstavujúcich riziko pre zdravie človeka a životné prostredie.
Sme členmi viacerých európskych a medzinárodných asociácií a konzorcií, kde

spolupracujeme s ostatnými spoločnosťami v pracovných skupinách zameraných na REACH problematiku. Komunikujeme s Európskou chemickou agentúrou, štátnymi orgánmi ako aj s neštátnymi organizáciami a súkromnými spoločnosťami zameranými na plnenie požiadaviek podľa nariadenia REACH a súvisiacej chemickej legislatívy. Pravidelne sledujeme vývoj legislatívy a zúčastňujeme sa vzdelávacích školení organizovaných odborníkmi na REACH problematiku.

Prehlásenie o obsahu látok vzbudzujúcich veľké obavy 
           

Ako výrobcovia výrobkov poskytujeme informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobkov a pravidelne kontrolujeme naše výrobky, či obsahujú látky vzbudzujúce veľké obavy zo zoznamu kandidátskych látok.

Prehlásenie o obsahu látok vzbudzujúcich vysoké obavy pre našich zákazníkov. 
REACH Prehlásenie 7/2021  (pdf, 409 kB)

Pre ďalšie informácie o plnení požiadaviek REACH, sa prosím obráťte na úsek REACH, prostredníctvom e-mailovej adresy: reachsk.uss.com 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.