KONTAKT  |    _eng _sk

REACH
           

Ochrana zdravia Ľudí
a životného prostredia 

           

USSK podporuje Nariadenia EU z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), ktorá nadobudla platnosť dňa 1. júna 2007. 

K dôležitým cieľom novej chemickej politiky EÚ patrí zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred potenciálne škodlivým rizikom. Súčasne je cieľom udržať a zlepšiť konkurencieschopnosť chemického priemyslu v Európskej Únii. V budúcnosti, budú mať spoločnosti dovolené vyrábať alebo dovážať do EÚ len tie chemické látky, ktoré sa ukázali ako bezpečné pre človeka a životné prostredie. Výrobcovia alebo dovozcovia musia poskytovať dostatočné údaje o príslušnej vlastnosti materiálu (najmä fyzikálnych a chemických vlastnostiach, nebezpečných vlastnostiach, environmentálnych opatreniach). Každý materiál musí byť posúdený osobitne pre každú jednotlivú aplikáciu.

 

 

 

U. S. Steel Košice a REACH
           

 V U. S. Steel Košice (USSK) aktívne prebieha proces zabezpečujúci implementáciu Nariadenia REACH. Na základe analýz a identifikácie rozsahu a množstva nakupovaných, vyrábaných a predávaných tovarov a za aktívnej spolupráce s našimi dodávateľmi bol vypracovaný zoznam materiálov. Zoznam bol preskúmaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami a boli identifikované všetky látky a prípravky, ktorých registrácia je požadovaná a sú pred registrované. Ak ich budeme povinný podľa REACH ako výrobca, alebo dovozca registrovať, urobíme to skôr ako v stanovených termínoch pre zabezpečenie našich dodávok. 

Všetky relevantné údaje o pred registrovaných

látkach a prípravkoch sú uložené v jednotnej
databáze ECHA na portály REACH IT. Sme členmi viacerých SIEF (fórum pre výmenu informácií) a na registráciu pripravený prostredníctvom nástroja ECHA - IUCLID 5. 

Naša spoločnosť aktívne spolupracuje s priemyselnými združeniami, sme členmi vo viacerých odborných pracovných skupinách, v konzorciách a v asociáciách. 

Pre našich dodávateľov sú dostupné špecifické informácie k expozičným scenárom, ktoré sú vyhodnocované a zahŕňajú podporu pre naše materiálové aplikácie. Dôležitým REACH nástrojom

pre dodržanie bezpečnostných pokynov pri práci s nebezpečnými látkami sú Karty bezpečnostných údajov. 

V úzkej spolupráci s dodávateľmi sme odhodlaní implementovať REACH čo najjednoduchším spôsobom. To znamená, že našim zákazníkom bude zabezpečená nepretržitá dodávka výrobkov, ktoré budú v súlade s REACH. 

Podľa usmernenia Európskej komisie - Plán implementácie REACH (RIP) 3.8, sú valcované ocele (valcovaný drôt, oceľové lano, betonárska oceľ, za tepla valcované zvitky, atď.), čiže povrchovo upravené ocele, výrobkami. 

Čo očakáva USSK od svojich dodávateľov? 
           

USSK očakáva, že všetci jeho dodávatelia pred registrovali látky samotné alebo obsiahnuté v prípravkoch a vykonajú registráciu v určených termínoch. Zároveň od dodávateľov očakáva, že nám neodkladne oznámia ak sa v ich tovare budú vyskytovať látky zo zoznamu látok vzbudzujúcich vysoké obavy po každej aktualizácií uvedeného zoznamu v súlade s požiadavkami REACH. 

V registračnej dokumentácii, dodávatelia uvedú spôsob a účel použitia nakupovaných látok spoločnosťou USSK zhodný s použitím v spoločnosti USSK. Pre podrobnejšie informácie prosím kontaktujte úsek REACH: reachsk.uss.com

____________

Pre ďalšie informácie o plnení požiadaviek REACH, sa prosím obráťte na úsek REACH, prostredníctvom e-mailovej adresy: reachsk.uss.com 

Prehlásenie o obsahu látok vzbudzujúcich vysoké obavy pre našich zákazníkov. 
REACH Prehlásenie 1/2019 (pdf, 518 kB)

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.