KONTAKT  |    _eng _sk

TVOJA ŠANCA HRAŤ / Externí žiadatelia
           

 

 

 

 

 

Zámer projektu
           

Podporovať mladých talentovaných športovcov z detských domovov, neúplných rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia v týchto vybraných športoch:

• hokej
• basketbal
• futbal
• iné

 

USSK poskytne

príspevok na klubové poplatky na sezónu
jednorazový príspevok na časť športového výstroja - pri prvej schválenej podpore

Kritériá na výber žiadateľov

 • sociálne pomery žiadateľa (bez prídavkov na deti je príjem na jedného člena rodiny nižší ako 2 násobok životného minima)
 • vek dieťaťa od 6 do 18 rokov
 • mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti (vážny zdravotný hendikep člena rodiny alebo žiadateľa, neúplná rodina)
 • počet vyživovaných osôb
 • mimoriadny športový úspech v súťažiach, prednostne na celoslovenskej, resp. medzinárodnej úrovni

Dokumenty na zaradenie do programu

 • vyplnená žiadosť (docx, 61 kB)
 • doklady o sociálnej situácii rodiny žiadateľa
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške čistého mesačného príjmu rodičov za posledných 12 mesiacov k dňu podania žiadostí, ktoré prijímame od pre školský rok 2021/2022 vzhľadom na situáciu súvisiacu s COVID-19 do 30 dní odo dňa opätovného otvorenia športového klubu, ktoré Vaše dieťa navštevuje (program neprijíma žiadosti od podnikateľov – fyzických osôb)
  • v prípade neúplnej rodiny i súdom určené výživné, vdovský, resp. vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok
 • potvrdenie o výške starobného, resp. invalidného dôchodku
 • potvrdenie o poberaní príspevku za opatrovanie potvrdenie o výške podpory v nezamestnanosti rodičov alebo výške sociálnych dávok za 12 mesiacov k dňu podania žiadostí, ktoré prijímame od 15. mája do 15. júna
 • potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku
 • ďalšie doklady
  • potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených súrodencov žiadateľa
  • potvrdenie trénera o pravidelnej účasti žiadateľa na tréningoch
  • iné doklady na vyžiadanie

V prípade chýbajúcich dokumentov žiadosť nebude posudzovaná.

 

Vybrané kluby a kontakty
                       

Školský športový klub
KAC Jednota Košice

pri Základnej škole Bruselská 18
Mgr. Štefan Fabian, predseda oddielu
tel.: 0903 819 574, 055/636 35 38

HC Košice, Nerudova 12, Košice

Mojmír Božík
tel.: 0914 512 005

mladez@hckosice.sk

Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice

Ing. Ivan Sehnálek, prezident a vedúci tréner klubu
tel.: 0911 177 200

PREVÁDZKOVATEĽ

Útvar riaditeľa pre vonkajšie vzťahy
U. S. Steel Košice, s.r.o.
tel.: 0917 704 467, 055 673 4915
e-mail: stvrdonovask.uss.com

Druhý prevádzkovateľ / Darca

Nadácia U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

Administrátor projektu

Detská organizácia FRIGO
e-mail: tvojasancahrat15gmail.com

Prihlásenie sa do projektu
                       

Žiadosť, vrátane všetkých požadovaných dokumentov, je potrebné poslať najneskôr do 15. júna na adresu:

U. S. Steel Košice
Tvoja šanca hrať
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

Rozhodnutie podporiť alebo nepodporiť žiadateľa je výhradne na Nadácii U. S. Steel Košice a spoločnosti U. S. Steel Košice a závisí aj od rozpočtu na daný program.

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.