Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

DIVÍZNE ZÁVODY

Prázdny
cokery

KOKSOVŇA

Patrí v technologickom procese medzi prvé výrobné prevádzky. Jeho úlohou je zabezpečiť produkciu metalurgického koksu - jedného z hlavných vstupných materiálov na výrobu surového železa. Koks sa získava v procese suchej destilácie čierneho uhlia v komorách dvoch koksárenských batérií.
Vedľajším produktom pri výrobe koksu je koksárenský plyn, ktorý sa čistí v prevádzkach Chémia a Odsírenie koksáreského plynu. Odseparované látky nachádzajú ďalšie využitie v chemickom priemysle. 

blast_

VYSOKÉ PECE

Zabezpečuje v rámci prevádzok hutníckej prvovýroby premenu železorudných surovín na tekutý kov. Tri vysoké pece, postavené koncom 60-tych rokov, prešli významnou modernizáciou a v súčasnosti patria z hľadiska technického vybavenia a výrobnej kapacity k vyspelejším v Európe. Až do areálu U. S. Steel Košice vedie z Ukrajiny širokorozchodná železničná trať. Na štyroch spekacích pásoch sa rudy a prísady menia na aglomerát, ktorý tvorí hlavnú časť vsádzky do vysokej pece. Surové železo sa preváža v špeciálnych pojazdných miešačoch na bezprostredné ďalšie spracovanie do DZ Oceliareň. 

steel_shop1

OCELIAREŇ

Predstavuje jeden zo základných výrobných článkov uzavretého hutníckeho cyklu. V štyroch kyslíkových konvertoroch v dvoch oceliarňach zabezpečuje výrobu širokého sortimentu ocelí pre rôzne aplikačné oblasti. Okrem tradične vyrábaných konštrukčných, hlbokoťažných a vysokopevnostných ocelí umožňuje vakuovacia stanica typu RH vyrábať aj trafoocele a ocele pre elektrotechnický priemysel. V súčasnosti sa 100 % vyrobenej ocele odlieva do brám na zariadeniach plynulého odlievania.

finalizujúcE výrobnÉ prevádzKY

TEPLÁ VALCOVŇA

Je prvou z finalizujúcich výrobných prevádzok. Valcovaním brám na teplej širokopásovej trati 1700 vyrába pre svetové trhy ploché valcované výrobky, ktoré je možné v závislosti od požiadaviek zákazníka expedovať vo zvitkoch alebo ich deliť priečne na tabule či pozdĺžne na pásky. Druhá časť produkcie slúži ako vstupný materiál pre ďalšie valcovanie za studena. 

STUDENÁ VALCOVŇA

Je druhým finalizujúcim závodom. Ďalším spracovaním teplých zvitkov sa získavajú nielen podstatne nižšie hrúbky vyrábaného materiálu, ale takisto nové mechanické, elektromagnetické, povrchové a iné špeciálne vlastnosti pre rôzne aplikačné oblasti. Zvitky, tabule a pásky zo studenej valcovne nachádzajú uplatnenie v automobilovom, strojárskom, stavebnom priemysle, pri výrobe spotrebičov a bielej techniky.

ARP_2075_lakoplast

ZUŠLACHŤOVNE

Výroba dynamo plechov - izotropných plechov (pre elektrotechniku, bez i s izoláciou sa používajú na výrobu točivých strojov, jadier malých transformátorov, solenoidov, magnetických obvodov a elektrických strojov), žiarovopozinkovaných (z ťažných, konštrukčných a mikrolegovaných ocelí sú vhodné pre automobilový priemysel, stavebníctvo a strojársky priemysel) a lakoplastovaných plechov (plechy s organickými povlakmi, s vyššiou oxidačnou a koróznou odolnosťou sa používajú v stavebníctve a v oblasti bielej techniky a kovového nábytku).
Široký sortiment výrobkov sa zákazníkom expeduje v zabalených zvitkoch, hranách alebo páskach.

OBALOVÁ VETVA

Obalová vetva zabezpečuje výrobu pocínovaných plechov, o ktoré majú záujem najmä zákazníci z oblasti potravinárskeho a chemického priemyslu. Tento mimoriadne tenký obalový materiál sa vyrába zo zvitkov valcovaných za studena následným kontinuálnym žíhaním a elektrolytickým pocínovaním. Kvalitný produkt s vysokou pridanou hodnotou sa zákazníkom expeduje v špeciálne zabalených zvitkoch alebo hranách.

ŠPIRÁLOVO ZVÁRANÉ RÚRY

Vo svojich prevádzkach vyrába z materiálov U. S. Steel Košice špirálovo zvárané rúry. 
Zo zvitkov valcovaných za tepla sa vyrábajú na dvoch zváracích agregátoch rúry rôznych priemerov, hrúbok a dĺžok, ktoré nachádzajú uplatnenie v stavebnom priemysle, pri výstavbe ropovodov, plynovodov a vodovodov. 

EXPEDÍCIA

Zabezpečuje manipuláciu, balenie, skladovanie a expedíciu produkcie divíznych závodov Teplá valcovňa, Studená valcovňa, Zušľachťovne a Obalová vetva. Hotové výrobky pre externých alebo interných zákazníkov sa dodávajú vo zvitkoch, tabuliach alebo páskach. Expedícia uvedených produktov k odberateľom sa realizuje formou železničnej, kamiónovej alebo kombinovanej dopravy.

DIVÍZNE ZÁVODY NA PODPORU VÝROBY

DZ  Energetika / Ferroenergy

zabezpečujú výrobu a distribúciu viac než dvoch desiatok rôznych druhov energií, najmä elektrickej a tepelnej energie, stlačeného vzduchu, pary, rôznych druhov vody a plynov - najmä kyslíka, dusíka a argónu. S cieľom maximálneho znižovania nákladov využívajú energetici aj hutnícke plyny, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe koksu, železa a ocele.

Od 1. januára 2023 bola dcérska spoločnosť Ferroenergy s.r.o. začlenená do DZ Energetika.

DZ  DOPRAVA

poskytuje služby v oblasti železničnej a cestnej dopravy všetkým ostatným divíznym závodom a spoluužívateľom železničnej vlečky.

Dopravno-prepravný poriadok:

DZ  ÚDRŽBA

realizuje strojné a elektrické opravy elektrických strojov a hutníckych agregátov, zabezpečuje kompletný servis a opravy zdvíhacích zariadení. Zabezpečuje plánovanie opráv, technickú diagnostiku zariadení, metrológiu a servis špeciálnych zariadení.

DZ  MECHANIKA

vykonáva opravy strojov a zariadení, vrátane výroby súčiastok a náhradných dielcov. Zabezpečuje opravy uzlov a renovácie náhradných dielcov.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...