KONTAKT  |    _eng _sk

FERROENERGY s.r.o.
           

O spoločnosti
           

Spoločnosť Ferroenergy s.r.o., 100% dcérska spoločnosť USSK, bola zapísaná do obchodného registra 4. februára 2017. Od 1. decembra 2017 zabezpečuje výrobu a dodávku elektrickej a tepelnej energie, fúkaného vetra a stlačeného vzduchu, pary, ako aj demineralizovanej a zmäkčenej vody. Spoločnosť využíva ako palivo primárne hutnícke plyny, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe koksu, surového železa a ocele. Ďalším palivom je energetické uhlie a zemný plyn. Ferroenergy s.r.o. tvoria prevádzky kotolňa a strojovňa a zamestnáva 250 pracovníkov. Od 1. januára 2023 bola spoločnost opäť začlenená do U. S. Steel Košice, s.r.o., do DZ Energetika.

Prázdny

prevádzky

Kotolňa

Je základnou zdrojovou energetickou prevádzkou, ktorá je zameraná na výrobu vysokotlakovej prehriatej pary požívanej pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla z ktorého sú produkované ďalšie médiá pre potreby hutníckych procesov v U. S. Steel Košice. Kotolňa má 7 parných kotlov, z toho kotly K1, K2 a K3 využívajú ako hlavné palivo hutnícke plyny (konvertorový, koksárenský a vysokopecný) a ako doplnkové palivo zemný plyn. Kotly K4-K7 sú uhoľné kotly, kde uhlie je dopravované dopravnými pásmi zo skládky uhlia nachádzajúcej sa pri DZ Koksovňa do zásobníkov uhoľných kotlov.

 

 

Strojovňa

Zabezpečuje transformáciu vysokotlakovej pary na elektrickú energiu, strednotlakovú technologickú paru, z ktorej sa vyrába fúkaný vietor, stlačený vzduch, teplo pre vykurovanie. Okrem uvedených médií vyrába aj demineralizovanú a zmäkčenú vodu.
Hlavné zariadenia teplárenskej časti strojovne turbogenerátory TG1-5 a TG3V realizujú prvotnú transformáciu vysokotlakovej prehriatej pary z kotolne na strednotlakovú paru pre technologické účely.
Zariadenia hutníckej časti strojovne zabezpečujú na turbodúchadlách TD1-6 výrobu fúkaného vetra pre potreby vysokých pecí a výrobu stlačeného vzduchu pre potreby kyslikárne (výroba kyslíka pre oceliarne) a pre celopodnikový rozvod stlačeného vzduchu na turbokompresoroch TK1-6.
Pod prevádzku strojovňa patrí aj chemická úpravňa vody, ktorá vyrába demineralizovanú a zmäkčenú vodu.

 

 

 

 

 

Mesačné správy o kvalite životného prostredia a protokoly AMS

Ročné protokoly AMS

Výsledky diskontinuálnych meraní

Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v zmysle platných zmien a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrná informácia o stave životného prostredia

Výročné správy Ferroenergy s.r.o.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...