Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

FERROENERGY S.R.O.

Prázdny

 

 

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Ferroenergy s.r.o., 100% dcérska spoločnosť USSK, bola zapísaná do obchodného registra 4. februára 2017. Od 1. decembra 2017 zabezpečuje výrobu a dodávku elektrickej a tepelnej energie, fúkaného vetra a stlačeného vzduchu, pary, ako aj demineralizovanej a zmäkčenej vody. Spoločnosť využíva ako palivo primárne hutnícke plyny, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe koksu, surového železa a ocele. Ďalším palivom je energetické uhlie a zemný plyn. Ferroenergy s.r.o. tvoria prevádzky kotolňa a strojovňa a zamestnáva 250 pracovníkov. Od 1. januára 2023 bola spoločnost opäť začlenená do U. S. Steel Košice, s.r.o., do DZ Energetika.

prevádzky

Kotolňa

Je základnou zdrojovou energetickou prevádzkou, ktorá je zameraná na výrobu vysokotlakovej prehriatej pary požívanej pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla z ktorého sú produkované ďalšie médiá pre potreby hutníckych procesov v U. S. Steel Košice. Kotolňa má 7 parných kotlov, z toho kotly K1, K2 a K3 využívajú ako hlavné palivo hutnícke plyny (konvertorový, koksárenský a vysokopecný) a ako doplnkové palivo zemný plyn. Kotly K4-K7 sú uhoľné kotly, kde uhlie je dopravované dopravnými pásmi zo skládky uhlia nachádzajúcej sa pri DZ Koksovňa do zásobníkov uhoľných kotlov.

STROJOVŇA

Zabezpečuje transformáciu vysokotlakovej pary na elektrickú energiu, strednotlakovú technologickú paru, z ktorej sa vyrába fúkaný vietor, stlačený vzduch, teplo pre vykurovanie. Okrem uvedených médií vyrába aj demineralizovanú a zmäkčenú vodu.
Hlavné zariadenia teplárenskej časti strojovne turbogenerátory TG1-5 a TG3V realizujú prvotnú transformáciu vysokotlakovej prehriatej pary z kotolne na strednotlakovú paru pre technologické účely. Zariadenia hutníckej časti strojovne zabezpečujú na turbodúchadlách TD1-6 výrobu fúkaného vetra pre potreby vysokých pecí a výrobu stlačeného vzduchu pre potreby kyslikárne (výroba kyslíka pre oceliarne) a pre celopodnikový rozvod stlačeného vzduchu na turbokompresoroch TK1-6. Pod prevádzku strojovňa patrí aj chemická úpravňa vody, ktorá vyrába demineralizovanú a zmäkčenú vodu.

 

 

Mesačné správy o kvalite životného prostredia a protokoly AMS

K O N T A K T

FERROENERGY S.R.O.

Prázdny

FERROENERGY s.r.o.

 

 

 

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

IČO : 50 720 937
IČ DPH: SK7020000119

Obchodný register:
Okresný súd Košice I
Odd: Sro
Vložka číslo: 40717/V

PAVEL ORSZÁG

Konateľ spločnosti

  +421 55 673 4502

  porszagsk.uss.com

LADISLAV HORVÁTH

Konateľ spločnosti

  +421 55 673 4890

  lhorvathsk.uss.com

RÓBERT ČORBA

Vedúci prevádzky kotolňa

  +421 55 673 4505

  rcorbask.uss.com

ERICH BLANÁR

Vedúci prevádzky strojovňa

  +421 55 673 4141

  eblanarsk.uss.com

Ochrana osobných údajov

25.5.2018 sa začalo uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR). Keďže ide o Nariadenie, je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Podporne bol v SR prijatý nový Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od toho istého dátumu.
Osobné údaje tvoria súčasť života každého človeka. Je dôležité vedieť, kto, kedy, kde a aké naše osobné údaje  má k dispozícii a akým spôsobom s nimi nakladá. Porušenia ochrany osobných údajov so sebou naviac nesú riziká vysokých pokút. Znalosť predpisov, týkajúcich sa problematiky osobných údajov je tak dôležitá nielen pre osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, ale i pre fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané (dotknuté osoby).
Kontakt: zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, tel.: +421 55 673 4737, e-mail: DataProtectionFerroenergysk.uss.com

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...