KONTAKT  |    _eng _sk

požiadavky na dodávateľov
           

Bezpečnosť dodávateľov - ISNetworld

V U. S. Steel Košice (USSK) si vážime zdravie a bezpečnosť každého človeka, pracujúceho v našich priestoroch. Z dôvodu nášho aktívneho prístupu k bezpečnosti sme sa rozhodli prehodnotiť a zdokonaliť zber a riadenie informácií súvisiacich s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi.
V účinnosťou od septembra 2017 USSK uzavrel partnerstvo so spoločnosťou ISN (www.isn.com) za účelom dosiahnutia nášho cieľa, ktorým je nula úrazov a zabezpečenie toho, aby každý pracovník po vykonaní svojej práce odišiel domov zdravý, a to každý jeden deň.
ISNetworld prevádzkovaný spoločnosťou ISN je služba online správy dodávateľov, ktorá napomáha spoločnostiam s reportovaním informácií ich zákazníkom (ako napr. USSK) za účelom zjednodušenia kvalifikačného procesu, čo je prospešné tak pre USSK, ako i pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie do ISNetworld sa vyžaduje pre všetkých dodávateľov, na ktorých sa pri ich práci pre USSK a v priestoroch USSK vzťahuje aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • Pracujú s vysokým rizikom vzniku požiarov a počas ich práce sa vyžaduje Povolenie na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (Hot Work)
  • Pri práci sa používa ochranný izolačný dýchací prístroj (SCBA)
  • Prichádzajú do styku s chemickými látkami a prípravkami, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, život, alebo pre životné prostredie
  • Počas práce musia dodržiavať život ohrozujúce programy: program zaisťovania energie, program pre prácu vo výške a ochranu pred pádom, program pre vstup do uzavretého priestoru, program pre mobilné zariadenia (okrem osobných motorových vozidiel), program pre ohrozenie plynom, program pre prevádzku žeriavov a manipuláciu s bremenami, program ochrany zamestnancov pred roztaveným kovom.

Pokiaľ je Vaša spoločnosť už registrovaná v ISNetworld, žiadne ďalšie poplatky nie sú potrebné, avšak ubezpečte sa, že Vaša spoločnosť vyplní požiadavky špecifické pre USSK. Ak je pre Vás ISNetworld novou službou, platí sa každoročný poplatok. Spoločnosť USSK je presvedčená o tom, že prínosy pre obe strany vysoko prevyšujú súvisiace náklady.

Aby Vaša spoločnosť bola považovaná za kvalifikovanú poskytovať služby/vykonávať práce v USSK, vyžadujeme vyplnenie/predloženie nasledujúcich informácií v ISNetworld:

  • Profil spoločnosti
  • Dotazník ohľadom ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (HSE)
  • Písomné bezpečnostné predpisy, vrátane život ohrozujúcich programov
  • Poistný certifikát

Ďalšie informácie o ISNetworld a prínosoch zaregistrovania sa ako dodávateľskej firmy získate od tímu zákazníckej podpory ISN pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:


KONTAKT

CustomerService@isn.com
+421 800 606 549

 

Školenie a testovanie dodávateľov

V súvislosti s nepriaznivým vývojom v oblasti bezpečnosti práce dodávateľov,  manažment  U. S. Steel Košice, s.r.o. rozhodol o povinnosti všetkých zamestnancov dodávateľov, ktorí sa podieľajú na pracovných činnostiach vo výrobe a údržbe v  U. S. Steel Košice, s.r.o., alebo jej dcérskych spoločností absolvovať školenie a testovanie z Kardinálnych pravidiel - Programy pre život ohrozujúce situácie.

 

Cieľom tohto školenia je získať teoretické a aj praktické vedomosti týkajúce sa Kardinálnych pravidiel a ďalších Programov pre život ohrozujúce situácie. Zamestnanci dodávateľov, ktorí vstupujú do výrobných a údržbárskych prevádzok za účelom vykonávania svojej pracovnej činnosti, majú možnosť vyskúšať si tieto bezpečnostné pravidlá aj prakticky.

viac informácií na stránke
Školenie a testovanie dodávateľov

Systém riadenia kvality

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. od dodávateľov očakáva , že do svojich obchodných procesov začlenia požiadavky na kvalitu podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a IATF 16949.

Od dodávateľov sa ďalej očakáva, že budú spĺňať zmluvne dohodnuté požiadavky na kvalitu, ako aj všeobecne uznávané požiadavky na kvalitu podľa

uvedených noriem na dodávané materiály, náhradné diely, služby a výkony.

Poistenie dodávateľov

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. žiada predložiť poistenie od dodávateľov, ktorí pri výkone svojej činnosti môžu spôsobiť škodu či už na majetku, alebo zdraví, či živote osôb. Všeobecné požiadavky na poistenie sú zahrnuté v OP a VOP, v bode C.3. POISTENIE, kde sa uvádza: „Dodávateľ je povinný získať a  po  celú  dobu  platnosti zmluvy udržiavať a preukázať objednávateľovi  poistenie v rozsahu, limitoch a spôsobom špecifikovaným  spravidla  v osobitnej  prílohe k zmluve, týkajúcej  sa poistenia resp.  priamo v zmluve.“.

Poistenie spĺňajúce poistné požiadavky U. S. Steel Košice, s.r.o. (KAT1), požadujeme predovšetkým od dodávateľov, ktorí vstupujú do závodu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., čím dochádza k zvýšenému riziku vzniku škody. Podľa druhu výkonu dodávateľov môže byť požiadavka na predloženie poistenia na všeobecnú zodpovednosť, na profesijnú zodpovednosť, na environmentálnu zodpovednosť. Poistné požiadavky U. S. Steel Košice, s.r.o. (KAT1) obsahujú špecifické požiadavky nad rámec bežného poistenia, ako je spolupoistenie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a krížová zodpovednosť. Požadovaný minimálny poistný limit je 375.000,- EUR.

Dodávatelia poskytujúci služby sú povinní s ich cenovou ponukou predložit v súčasnosti platný poistný certifikát, preukazujúci rozsah poistného krytia. Vybraný dododávateľ sa zaväzuje rozšíriť svoje poistenie v zmysle poistných požiadaviek U. S. Steel Košice, s.r.o. (vid´. príloha).


Prílohy:

Hodnotenie dodávateľov

Cieľom tohto procesu je efektívne zhodnotiť výkonnosť dodávateľa
za predchádzajúce obdobie vzhľadom na:


kvalitu dodaných produktov
a termínové plnenie


bezpečnosť a environment


zákaznícky servis


cenotvorbu

Výsledkom hodnotenia dodávateľov sú identifikované slabé stránky vo výkonnosti dodávateľov.V spolupráci s dodávateľmi monitorujeme a spolupracujeme na riešenie opatrení, ktoré slúžia na odstránenie slabých stránok.

Na základe výsledkov z hodnotenia sú dodávatelia začlenení do troch kategórií:

Kategória A – vyhovujúci dodávateľ
Kategória B – vyhovujúci dodávateľ s podmienkou
Kategória C – nevyhovujúci dodávateľ

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.