Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Vodné jazierko - voda a zeleň v priemyselnom areáli

VEDECKÝ ENVIRONMENTÁLNY PROJEKT

Prázdny

 

 ​​​​​​​

ÚVOD

Jazierko s parkovou úpravou, dokončené v roku 2023, vzniklo prebudovaním pôvodnej protipožiarnej nádrže. Do industriálneho prostredia prináša kus prírody a vytvára zázemie pre množstvo zaujímavých organizmov. Dlhodobo pozitívne ovplyvňuje mikroklímu vo svojom okolí. Život tohto vodného biotopu je predmetom dlhodobého výskumu a porovnávania nameraných hodnôt s mestským prostredím – biotopom horného úseku Mlynského náhonu v Košiciach.

 

 

PARTNERI PROJEKTU

  • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  • Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
  • Technická univerzita v Košiciach – Fakulta umení
  • Nadácia U. S. Steel Košice

 

Flóra

Jazierko - mokraď a jeho okolie je bohato osídlené vodnými, močiarnymi, vlhkomilnými i okrasnými rastlinami, ktoré zachytávajú a viažu významné množstvo CO2, okysličujú vodu a odoberajú z nej nadbytočné živiny, čím obmedzujú rozvoj rias, siníc a bránia vzniku negatívnych biologických procesov. Vegetácia stabilizuje pH vody, zlepšuje jej čírosť a senzorickú kvalitu.

Fauna

Užívateľskú hodnotu jazierka najlepšie zabezpečuje pestrá biodiverzita, najmä funkčné potravné reťazce a biologická rovnováha. Porast jazierka je úkrytom a zázemím na rozmnožovanie rýb a vodných živočíchov – jalcov, červeníc, plotíc, karasov i podustiev, obojživelníkov, dravého hmyzu - vážok, potápnikov, chrbtoplávok. Na brehu i vo vzduchu striehnu na svoju korisť vtáky, v noci zas netopiere.

Technická podpora na udržanie kvality vody je založená na cielenej cirkulácii vody smerom spod mosta do 3 rohov jazierka. Lístie a prípadné nečistoty na hladine sú odsávané skimrami a po prietoku vody  cez UV lampy sa voda zbavuje nežiadúcich rias a siníc. Výskyt vláknitých rias reguluje dlhodobo ekologická minerálna prísada. Dostatok kyslíka vo vode pre živočíchy môžu v prípade potreby zabezpečovať 3 kompresory.  Podsvietenie vo vode slúži na zatraktívnenie pre ľudí a nemá biologicky významnú funkciu.

Biologická stabilita vodného prostredia sa opiera o plnohodnotnú vodnú vegetáciu, ktorá pohlcuje z vody prebytočné živiny, vytvára zázemie pre živočíchov, produkuje kyslík, obmedzuje prienik svetla do hlbších vrstiev jazierka a po plnom rozvinutí rastliny podporujú prirodzené samočistiace procesy vo vode. Rastlinnú biomasu spotrebúva veľké množstvo bylinožravých organizmov (ulitníky, ryby, ...). Na povlakoch kamenistého dna nachádzajú svoju potravu podustvy. Odumreté listy rastlín podporia rozvoj vodného planktónu a množstva mikroorganizmov.

Výskyt obťažujúceho hmyzu (napr. komáre) dokonale regulujú predátory vo vode, ako sú ryby (jalce, červenice, plotice, karasy,...), obojživelníky (viaceré druhy žiab), dravý hmyz ( napr. vážky, potápniky, chrbtoplávky, ... ). Nad brehu a vo vzduchu striehnu na svoju korisť vtáky a v noci netopiere. Užívateľskú hodnotu prostredia aj pre ľudí najlepšie zabezpečí pestrá biodiverzita, predovšetkým funkčné potravné reťazce a biologická rovnováha v prostredí. 

Podpora užitočných organizmov a opeľovačov sa nezaobíde bez vlahy a prístupu organizmov ku vode v podobe plytkého jazierka – mokrade.

Mokraď je aj napr. jazierko bohato osídlené vodnými rastlinami, ktoré  vytvára vhodné podmienky pre rozvoj biodiverzity v prirodzenom ako aj
v človekom pozmenenom prostredí. Porasty vodných, močiarnych a vlhkomilných rastlín zachytávajú a viažu významné množstvo CO2, okysličujú vodu a odoberajú z nej nadbytočné živiny, čím obmedzujú rozvoj rias, siníc a bránia vzniku negatívnych biologických procesov. Vegetácia mokrade stabilizuje pH vody, procesmi reverzibilnej biogénnej dekalcifikácie zlepšuje jej čírosť a senzorickú kvalitu. Vďaka dostatku vlahy je samotné jazierko aj jeho okolie biologicky veľmi aktívne  aj počas suchého a horúceho leta. Hustý porast mokrade je domovom, úkrytom a zázemím pre rozmnožovanie rýb a vodných živočíchov.
Miesta, kde okolitá krajina nadväzuje na vodné prostredie, sú najproduktívnejšími a biologicky najpestrejšími biotopmi.

​​​​​​​

Dlhodobý výskum vodného biotopu v priemyselnom areáli

Zaznamenávanie  klimatických parametrov prostredia ovplyvneného vodným prvkom, porovnanie zistených hodnôt s referenčnou plochou bez vodného prvku. Tieto dvojice súborov hodnôt budú navyše dané do súvahy, v ktorej budú porovnávané s podobnými meraniami v mestskom prostredí (okolie horného úseku Mlynského náhonu v Košiciach).
Dlhodobé monitorovanie vývoja fauny a flóry v jazierku vrátane najbližšieho okolia prinesie poznatky, ako v priemyselnom prostredí prebieha „sprírodnenie“ umelo založeného vodného prvku, aké tento vývoj prináša pozitívne aj negatívne skúsenosti a do akej miery môže poslúžiť ako pilotný projekt pri obnove biodiverzity v človekom silne pozmenenom prostredí.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...