Vyhľadávanie:

Aby sa deti a ženy cítili bezpečne

Aby sa deti a ženy cítili bezpečne

Hovoríme so Sylviou Královou z mimovládnej organizácie Fenestra

Súčasťou tohtoročného bálu spoločnosti U. S. Steel Košice bude, ako sa už stalo zvykom, aj aukcia diel, ktoré vznikli na maliarskom plenéri Hutníci maľujú s umelcami v Medzeve na sklonku leta minulého roku. Výťažok z nej sa rozhodlo vedenie firmy venovať mimovládnej organizácii Fenestra. Viac sa dozviete z rozhovoru s jej zástupkyňou Sylviou Královou.

· Predstavíte nám krátko vašu organizáciu?
Fenestra je ženská mimovládna organizácia so sídlom v Košiciach, ktorá sa od roku 1999 venuje problematike násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Vznikli sme v roku 1996 ako prvé materské centrum na Slovensku, v ktorom ženy našli bezpečný priestor na zdieľanie svojich životných skúseností. Mnohé z nich hovorili o skúsenosti s násilím, ktoré zažívali zo strany svojho partnera alebo manžela. Preto sme sa po troch rokoch prevádzkovania materského centra rozhodli, že je potrebné, aby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch existovala účinná ochrana, pomoc a podpora a začali sme prevádzkovať poradenské centrum. Poskytujeme v ňom ženám zažívajúcim násilie a ich deťom bezplatnú a dlhodobú špecializovanú pomoc a podporu. Okrem toho obhajujeme ľudské práva žien v kontexte násilia páchaného na ženách aj na národnej úrovni, na medzinárodnej úrovni pôsobíme ako kontaktná organizácia európskej siete ženských mimovládnych organizácií Women Against Violence Europe (WAVE). Viac sa o našej organizácii môžu ľudia dozvedieť na našej webovej stránke www.fenestra.sk.

· Je problematika týraných žien na Slovensku a v Košiciach skutočne bežnou realitou?
Žiaľ, násilie je ešte stále dennou realitou mnohých žien na Slovensku. Posledný reprezentatívny výskum ukázal, že až 21,2 percenta dospelých žien na Slovensku zažije počas svojho života nejakú formu násilia zo strany intímneho partnera alebo manžela, čo je viac ako pol milióna Sloveniek. Výskum poukázal i na to, že viac ako 70 percent týchto žien žije v domácnosti s jedným dieťaťom alebo viacerými deťmi. Preto je násilie páchané na ženách vždy aj násilím páchaným na deťoch.

· Kde sa môžu ženy obrátiť s prosbou o pomoc?
Na Slovensku nemáme dostatok miest pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Minimálne štandardy Rady Európy pre túto oblasť uvádzajú, že na každých 50 000 žien by malo existovať jedno špecializované poradenské centrum. Znamená to, že napríklad v Košiciach by mali existovať dve až tri takéto centrá. Máme však len jedno. V Košickom samosprávnom kraji existujú dve špecializované poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ktoré prevádzkujú ženské mimovládne organizácie - Poradenské centrum Fenestra v Košiciach a Pomoc rodine v Michalovciach. V Trebišove zase máme bezpečný ženský dom, ktorý prevádzkuje organizácia Kotva. Ich činnosť je možná aj vďaka finančným prostriedkom, ktoré pre túto oblasť vyčlenil Košický samosprávny kraj. Napriek tomu je ich kapacita nedostatočná. Okrem tohto typu špecifickej pomoci a podpory existujú iné zariadenia a služby, ktoré by mali vedieť ženám poskytnúť základné informácie. Tie však nie sú špecificky určené iba pre ženy zažívajúce násilie. Dobrá správa je, že po niekoľkoročnom dialógu s vládami SR a zodpovednými rezortmi sa ženským mimovládnym organizáciám podarilo presadiť vyčlenenie finančných prostriedkov práve na posilnenie kapacít existujúcich špecifických podporných služieb a budovanie nových. Preto dúfame, že v blízkej budúcnosti bude situácia priaznivejšia.

· Koncom minulého roka ste vstúpili do celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Už po štvrtý raz. Bola úspešná?
Zmena postojov v spoločnosti k násiliu páchanému na ženách je beh na dlhú trať. Sme však presvedčené, že sa treba o ňu usilovať. Kampaň 16 dní aktivizmu je veľmi úspešná celosvetová iniciatíva a myslíme si, že je úspešná aj na Slovensku. Každý rok sa k nej pridáva viac a viac ľudí. Do celosvetovej kampane sme sa rozhodli zapojiť v roku 2010 práve preto, že sme presvedčené, že násilie páchané na ženách je vážne porušovanie základných ľudských práv žien, pričom odstraňovať ho môžeme len spoločne. Veríme, že každý a každá z nás môžeme aj v dennom živote robiť veľa vecí, ktoré prispievajú k znižovaniu tolerancie násilia páchaného na ženách. Rovnako môže k širšej spoločenskej zmene postojov prispieť aj súkromný sektor. Spoločnosť U. S. Steel Košice je pre nás príkladom dobrej praxe toho, ako sa to dá robiť a akými rôznymi spôsobmi - cez dlhodobú podporu špecifických služieb pre ženy, až po pravidelné informovanie o tejto problematike. Práve preto sme boli veľmi rady, keď sa spoločnosť U. S. Steel Košice dostala do užšieho výberu poroty na udelenie ocenenia Piata žena 2013 v kategórii Filantropia a darcovstvo, ktoré sme po prvý raz organizovali so Slovensko-českým ženským fondom. Zámerom bolo oceniť iniciatívy jednotlivcov aj kolektívov v rôznych oblastiach života spoločnosti, ktoré prispievajú k zastaveniu násilia páchaného na ženách. Viac o samotnej kampani, ako aj o ocenení Piata žena 2013, sa možno dozvedieť na našej webovej stránke.

· Môžete už teraz povedať, na čo výťažok z aukcie použijete?
Veľmi si vážime, že tieto finančné prostriedky sa spoločnosť U. S. Steel Košice rozhodla venovať na podporu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Použiť ich chceme na denný chod poradenského centra Fenestra a na ďalšie zveľadenie jeho priestorov. Aby sa ženy a ich deti v ňom cítili príjemne a bezpečne.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...