Vyhľadávanie:

Ak ste podpísali dohodu o zániku členstva v Slovenskom investičnom družstve, peniaze dostanete do 28. septembra

Ak ste podpísali dohodu o zániku členstva v Slovenskom investičnom družstve, peniaze dostanete do 28. septembra

Dôležitá informácia pre bývalých akcionárov

Pre bývalých drobných akcionárov VSŽ (neskôr Slovenského investičného holdingu) máme dobrú správu. Viacerí z vás boli zvedaví, kedy im Slovenské investičné družstvo, ktoré sa transformovalo zo Slovenského investičného holdingu na súčasnú právnu formu na mimoriadnom valnom zhromaždení 15. februára v Bratislave, vyplatí vyrovnací podiel vyplývajúci z uzavretia dohody o zániku členstva v Slovenskom investičnom družstve. Po mimoriadnom valnom zhromaždení mali totiž drobní akcionári na výber dve možnosti - ostať v družstve alebo z neho vystúpiť. Všetci doterajší akcionári samozrejme mohli naďalej ostať členmi družstva. Museli však splniť podmienku a vložiť základný členský vklad 360 tisíc korún. Napríklad akcionár vlastniaci tridsať akcií musel doplatiť 356 400 korún. Tým, ktorým to nevyhovovalo, mohli z družstva vystúpiť - a tých, ktorí sa takto rozhodli urobiť, bola z asi 13 tisíc drobných akcionárov väčšina.

Začiatkom apríla Slovenské investičné družstvo informovalo všetkých svojich akcionárov o výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia a zároveň zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na družstvo. Zmena nadobudla platnosť dňom 22. marca 2006, ku ktorému bola zapísaná aj do obchodného registra. Zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra sa akcionári stali zo zákona členmi družstva a namiesto akcií nadobudli členské práva a povinnosti v družstve s tomu zodpovedajúcim vkladom. Tento členský vklad bol čiastočne krytý z vlastných zdrojov spoločnosti, pričom rozsah krytia závisel aj od počtu akcií v spoločnosti pred zmenou právnej normy. Doplatok členského vkladu bolo treba zaplatiť do štyridsať dní od zápisu zmeny právnej normy do obchodného registra, teda najneskôr do 2. mája 2006.

Predstavenstvo družstva na svojom zasadaní dňa 27. marca 2006 prijalo rozhodnutie, podľa ktorého budú členovia, ktorí napriek výzve doplatok vkladu nezaplatili, z družstva vylúčení a zároveň im vznikne právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. U drobných akcionárov, ktorí zväčša vlastnili tridsať akcií, zánikom členstva v družstve teda vzniklo právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu vo výške 12 360 korún, čo predstavuje približne 412 korún na jednu akciu spoločnosti. A

k akcionár prejavil záujem o vyplatenie vyrovnacieho podielu, predstavenstvo družstva sa rozhodlo ponúknuť mu uzavretie dohody, teda zjednodušený postup zániku členstva v družstve, s ktorým bol spojený vznik práva na vyrovnací podiel v rovnakej výške ako pri neuhradení doplatku vkladu. Úlohou akcionára, ktorý sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v družstve a nechať si vyplatiť vyrovnací podiel, bolo podpísať dohodu, vyplniť identifikačné údaje a dohodu s úradne overeným podpisom zaslať na Slovenské investičné družstvo. Ten akcionár, ktorý splnil tieto podmienky, môže do konca septembra očakávať vyrovnací podiel na svojom účte, prípadne ho dostane poštovou poukážkou na adresu člena družstva zapísanú v zozname členov vedenom družstvom.

"Nárok na vyrovnací podiel je podľa stanov Slovenského investičného družstva splatný uplynutím 3 mesiacov odo dňa zániku členstva dohodou, najskôr však uplynutím 3 mesiacov od schválenia individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok, z ktorej sa pri určení výšky vyrovnacieho podielu vychádza. Keďže individuálna účtovná závierka Slovenského investičného holdingu, a.s. (ide o ten istý subjekt pred zmenou právnej formy) za rok 2005 bola schválená na náhradnej členskej schôdzi konanej dňa 28. júna 2006, stane sa nárok na vyrovnací podiel splatným dňa 28. septembra 2006. Do tohto dňa by mal byť všetkým členom, ktorých členstvo v Slovenskom investičnom družstve zaniklo pred 28. júnom 2006 dohodou, vyplatený vyrovnací podiel," potvrdil nám túto informáciu hovorca skupiny Penta, do portfólia ktorej Slovenské investičné družstvo patrí, Martin Danko.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...