Vyhľadávanie:

Bezpečnosť musí byť na prvom mieste

Bezpečnosť musí byť na prvom mieste

S prezidentom Davidom Lohrom diskutovali minulý týždeň koksári

Osem z deviatich vybraných zamestnancov divízneho závodu Koksovňa sa stretlo v stredu 31. augusta na už tradičnom pracovnom obede s prezidentom U. S. Steel Košice Davidom H. Lohrom. Za spoločný stôl zasadli tiež viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, generálny manažér pre prvovýrobu Bradley S. Bentley a riaditeľ pre Vonkajšie vzťahy Ján Bača. Dve ženy a šesť mužov (kvôli dovolenke sa ospravedlnil Jozef Trúchly) čakalo na úvod malé prekvapenie. Skôr než sa rozhovorili o sebe a svojej práci, dostali do rúk malý lístok s jedinou otázkou, na ktorú mali anonymne, rýchlo a spontánne odpovedať. Prezidenta totiž zaujímalo, čo považujú za svoju najvyššiu prioritu na pracovisku. Slovko, dve, každý podľa svojho názoru. Ako neskôr vysvitlo, polovica koksárov uviedla ako svoju prioritu bezpečnosť práce.

To však, podľa vyjadrenia D. Lohra nestačí. "Bezpečnosť práce musí byť na prvom mieste," zdôraznil. Zmienil sa pritom o nedávnom prieskume bezpečnosti, ktorý v našej spoločnosti realizovali experti firmy DuPont, patriacej v oblasti bezpečnosti práce medzi najlepšie na svete. Výsledky potvrdili, že naša firma urobila v oblasti bezpečnosti práce veľký krok dopredu, zaujímavé sú však výsledky prieskumu medzi zamestnancami. Časť z nich je totiž stále presvedčená, že v zamestnaní môže očakávať pracovný úraz. Pritom v spoločnostiach, ktoré môžu v oblasti bezpečnosti práce slúžiť ako príklad, má väčšina opačný názor. Sú presvedčení, že všetkým úrazom možno predchádzať. Dôležité je preto, zdôraznil prezident, zmeniť myslenie.

"Nie je to len otázka osobného presvedčenia - dávať si pozor, ale i zmena myslenia vo vzťahu ku kolegom. Upozorňovať ich, ak robia niečo nebezpečne." V tejto súvislosti označil prítomných koksárov za svojich vyslancov bezpečnej práce, od ktorých sa očakáva, že budú pri napĺňaní predsavzatia - už žiadny úraz - nápomocní. "Bezpečná práca je nedeliteľnou súčasťou činnosti každého profesionála. Táto myšlienka by sa mala stať aj súčasťou súkromného života každého zamestnanca a jeho rodiny," uviedol. Prezidenta zaujímalo tiež ako koksári žijú, odkedy pracujú v spoločnosti a aké majú záľuby. Ako sa ukázalo, hostia patrili k služobne starším zamestnanom. Huta sa stala súčasťou života aj viacerých celých rodín.

Tak je to aj v prípade manželov Šambronských. Emília a Jozef sa dokonca zoznámili pred vyše tridsiatimi rokmi práve v Koksovni. Obidvaja pracujú v tomto závode podnes, do rodiny železiarov patria už aj ich tri deti, z nich syn a dcéra našli robotu práve v Koksovni a ďalší syn je valcovačom. Na cestu hutníctva sa vydali aj dvaja synovia Vladimíra Pencáka, zatiaľ ako študenti - jeden hutníckej priemyslovky a druhý odborného učilišťa. Železiarkou bola dvadsať rokov i manželka Vincenta Moška. Jolana Babjáková má manžela zamestnaného v divíznom závode Studená valcovňa. Väčšina relaxuje najradšej v prírode. Či už v záhradkách, v chalupách, rodičovských domoch na vidieku. A nájde sa čas i na rekreačný šport.

Americkí manažéri sa obdivne vyjadrovali o krásach našej krajiny, a ako v prípade Bradleyho Bantleyho, ktorý pochádza z rovinatého kraja, vychutnávajú si najmä naše hory.

Kvalitnú robotu koksárov pochválil i generálny manažér pre prvovýrobu. Vyzdvihol najmä vysokú vzdelanosť ľudí. Ich schopnosti mali možnosť oceniť aj kolegovia v USA, kde košickí železiari pôsobili ako poradcovia a vždy pomohli. Nech to znie akokoľvek nezvyčajne, Koksovňa, povedal, patrí medzi jeho najobľúbenejšie prevádzky. A to aj napriek tomu, že pracoval v rôznych závodoch vo výrobe i údržbe. Koksári robia jednu z najťažších prác, povedal, a robia ju dobre.

Prezidentovi hostia

 • Emília ŠAMBRONSKÁ, operátorka odsunu koksu
  Pracuje ako operátorka odsunu koksu v prevádzke VKB 1, je dlhoročnou zamestnankyňou prevádzky, v divíznom závode Koksovňa pracuje tridsaťštyri rokov v rôznych robotníckych profesiách. V práci aktívne pristupuje k plneniu náročných úloh, expedícii výrobkov a chodu ekologických zariadení v prevádzke VKB 1. • Vladimír PENCÁK,predák VKB 1
  Do spoločnosti nastúpil v roku 1978 do Teplej valcovne, kde pracoval ako operátor odsunu brám. Od roku 1988 začal pracovať v prevádzke VKB 1 v rôznych robotníckych profesiách. Podáva trvale dobré pracovné výsledky. V roku 2003 bol zaradený do profesie predák VKB 1, kde dosahuje dodnes veľmi dobré pracovné výsledky. Je aktívny nielen v práci v divíznom závode, ale je aj členom komisie BOZP a úsekovým dôverníkom zmeny E.

 • Jozef ŠAMBRONSKÝ, predák pecných dverí a kotvenia batérie
  V spoločnosti pracuje od roku 1968 od začatia výroby v prevádzke VKB 3 vo funkcii predák pecných dverí a kotvenia batérie. Vďaka dôslednej kontrolnej činnosti kotvenia batérie, obloženia a tesniaceho systému je zariadenie, aj napriek 22-ročnému prevádzkovaniu batérie, v prijateľnom stave. Osobným prístupom k plneniu úloh je dobrým príkladom najmä mladým zamestnancom. Nad rámec svojich pracovných povinností zabezpečoval aj nevyhnutné úlohy, hlavne v oblasti estetizácie a poriadkových práv v prevádzke.

 • Vincent MOŠKO, predák VKB 3
  V železiarňach pracuje od roku 1968 v nepretržitej prevádzke. V prevádzke VKB 3 je zmenovým predákom. Zaškolil veľa mladých zamestnancov do rôznych profesií, pričom dbal hlavne na oblasť bezpečnosti práce v ťažkých podmienkach na strope koksárenskej batérie. Zodpovedne zabezpečoval aj iné úlohy, ktorými bol poverený, vrátane zastupovania zmenového majstra. Je iniciátorom návrhov, ktoré zlepšujú technológiu, pracovné prostredie a znižujú poruchovosť obsluhovacích strojov.

 • Ľubomír LUPTÁK, predák Chémie
  Zamestnancom firmy je od roku 1981. V prevádzke Chémia prešiel postupne všetkými robotníckymi profesiami. Skúsenosti nadobúdal aktívnym prístupom k vykonávanej profesii a získavaním nových poznatkov v oblasti rozvoja prevádzky. Veľmi iniciatívny a konštruktívny prístup pri riešení prevádzkových problémov a dobrý vzťah k spolupracovníkom boli dôvodom na jeho menovanie do funkcie predáka a zástupcu majstra. V súčasnosti sa aktívne podieľa na riešení problémov v prevádzke Chémia pri realizácii rozsiahlej investičnej akcie hermetizácii Chémie. Svoje bohaté skúsenosti využíva pri riešení mimoriadnych udalostí a odovzdáva ich svojim spolupracovníkom. Je príkladom pre ostatných.

 • Bartolomej MIKLOŠ, prevádzkový zámočník technologickej prevádzky Chémia
  V železiarňach začal pracovať v roku 1971 ako prevádzkový zámočník technologickej prevádzky Chémia. Skúsenosti nadobúdal aktivitou pri vykonávaní profesie a absolvovaním nových kurzov v oblasti strojnej údržby. Veľmi iniciatívny a konštruktívny prístup pri riešení prevádzkových problémov a dobrý vzťah k spolupracovníkom boli dôvodom na jeho menovanie predákom a zástupcom majstra. Aktívne sa podieľa pri riešení problémov na turbokompresoroch a pri veľmi rizikovej práci na plynových zariadeniach. Svoje bohaté skúsenosti využíva pri riešení mimoriadnych udalostí a odovzdáva ich svojim spolupracovníkom.

 • Jozef TRÚCHLY, predák mechanik elektronizačných zariadení - špeciálna skupina
  V spoločnosti pracuje od roku 1980 ako prevádzkový elektrikár koksárenských batérií. V súčasnosti zastáva funkciu predáka špeciálnej skupiny v elektroúdržbe divízneho závodu. Vedie kolektív k trvalému zlepšovaniu pri údržbe riadiacich systémov v závode. Je ochotný celoživotne sa vzdelávať, čo si vyžaduje aj jeho pracovné zaradenie. K plneniu povinností pristupuje iniciatívne a zodpovedne. Má veľké vedomosti o riadiacich systémoch zabudovaných v závode. Je ochotný na požiadanie pomôcť kolegom pri riešení zložitých situácií príchodom kedykoľvek na pracovisko mimo pracovný čas.

 • Jolana BABJÁKOVÁ, operátorka spracovania dát
  Začínala v roku 1986 v DZ Mechanika, kde pracovala v oblasti výroby a renovácie náhradných dielcov. Profesijné zručnosti a znalosti nadobúdala postupným zdokonaľovaním sa, hlavne pri výrobe náhradných dielcov pre prvovýrobu. V roku 1996 v rámci reštrukturalizácie prestúpila do prevádzky Údržba DZ Koksovňa, kde dodnes pracuje v oblasti prípravy a zabezpečenia náhradných dielcov a materiálov pre technologickú časť Chémie. Svojím aktívnym prístupom sa podieľa predovšetkým na obnove a opravách sýtičov čpavku, odstrediviek síranu a biologickej čističky odpadových vôd. Spoľahlivým a včasným zabezpečovaním potrebných náhradných dielcov a materiálov v rozhodujúcej miere prispieva k zvyšovaniu prevádzkovej spoľahlivosti zverených zariadení. Pri vykonávaní svojej práce je veľmi aktívna a dôsledná.

 • Yanosh DAŇO, velinár
  Železiarom je od roku 1977. V Koksovni v prevádzke Príprava vsádzky vykonával všetky robotnícke profesie. Svojím aktívnym prístupom k riešeniu problematiky pri uplatňovaní novej techniky a technológie v prevádzke získal prirodzenú autoritu v kolektívoch v ktorých pracoval. Veľmi rýchlo sa oboznámil s prevádzkou a začal pracovať ako velinár prevádzky, kde pôsobí doteraz. V tejto profesii je aktívny a nápomocný pri realizácii všetkých modernizačných akcií v prevádzke. V súčasnosti spolupracuje s odbornými útvarmi pri uplatňovaní nových ovládacích a riadiacich systémov liniek vykládky a odberu uhoľnej vsádzky v prevádzke.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...