Vyhľadávanie:

Center of Excellence pre elektroocele začína svoju činnosť

Center of Excellence pre elektroocele začína svoju činnosť

Najväčší investičný projekt Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice v ostatných pätnástich rokoch

V týchto dňoch začalo V U. S. Steel Košice svoju činnosť Centers of Excellence pre elektrické ocele. Ešte v septembri 2004 generálny manažér pre Výskum a vývoj Frederick J. Mannion predstavil ideu Centers of Excellence ako globálneho modelu výskumu a vývoja. Podstata činnosti Centers of Excellence (COE) je založená na myšlienke, že činnosti týkajúce sa vývoja procesov a výrobkov sú riadené príslušným COE, ktoré sa zaoberajú plánmi závodov a komerčnými projektmi na globálnom základe. Cieľom je vyhnúť sa duplicite úsilia tým, že každé centrum sa zaoberá výlučne identifikovanou oblasťou a poskytuje služby celej korporácii. Na základe posúdenia rôznych aspektov vzniku Centers of Excellence rozhodol náš vrcholový manažment, že v oblasti za studena valcovaných zušľachtených výrobkov s vyššou pridanou hodnotou bude v Košiciach vytvorené COE pre elektroocele. Čo bude náplňou jeho činnosti a komu bude poskytovať svoje služby?

COE pre elektroocele sa bude zaoberať vývojom nových výrobkov a procesov, zlepšovaním existujúcich procesov, štúdiom vzťahov medzi technológiou, mikroštruktúrou a vlastnosťami konečného výrobku, meraním elektromagnetických vlastností dynamoplechov, ako aj meraním a popisom vlastností elektroizolačných lakov. Svoje služby bude poskytovať predovšetkým výrobe, kvalite a našim koncovým zákazníkom. Čo sa týka technického vybavenia, COE pre elektroocele disponuje najmodernejšími zariadeniami, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. "Srdcom" laboratória COE pre Elektroocele je Hot Dip Process Simulator. Toto zariadenie umožňuje modelovanie kontinuálnych žíhacích procesov v presne definovaných atmosférach pri použití vzoriek o rozmeroch 120 x 200 alebo 130 x 220 milimetrov. Zariadenie je projektované spôsobom, ktorý umožní modelovanie procesu výroby resp. tepelného cyklu na všetkých kontinuálnych žíhacích linkách prevádzkovaných v DZ Zušľachťovne. Je ho možné aplikovať pri stanovovaní optimálnych režimov tepelného spracovania dynamoplechov, obalových plechov a plechov pre aplikácie v automobilovom priemysle. Na merania elektromagnetických vlastností dynamoplechov slúžia zariadenia Epstain Tester a Single Sheet Tester. Umožňujú charakterizovať magnetické vlastnosti materiálov v širokom rozsahu intenzít vonkajšieho magnetického poľa, magnetických polarizácií, pracovných frekvencií a rozmerov vzoriek.

Samotnej inštalácii nových zariadení v laboratóriu, predchádzala dôkladná niekoľkomesačná projektová príprava a na ňu nadväzujúci široký rozsah stavebných úprav priestorov v ktorých je nové laboratórium inštalované. Úspešný priebeh jednotlivých aktivít, ako koordinácia stavebných prác, prívody plynných médií, ale aj rokovania s dodávateľmi jednotlivých zariadení, sú výsledkom spoločnej práce odboru Inžinierske činnosti a projektového manažéra Vladimíra Cilliho s výskumným centrom a vedúcou laboratória Andreou Magurovou. V júni tohto roku boli pre prácu v laboratóriu pre Elektroocele zaškolení výskumní pracovníci Ján Huňady, Peter Zimovčák a Andrea Magurová.

Vytvorenie COE pre Elektroocele predstavuje za obdobie ostatných pätnástich rokov najväčší investičný projekt vo výskume. Uvedený fakt má niekoľko aspektov. Na jednej strane je výrazom ocenenia práce ľudí pracujúcich v rôznych oblastiach problematiky. Zároveň je výrazom dôvery vedenia našej spoločnosti, že potenciál vložený do tohto projektu bude tvorivo využitý. Verím, že naši strategickí zákazníci ako napr. Siemens, Philips, Leroy Somer a ďalší, ocenia v krátkodobom aj dlhodobom horizonte úžitok, ktorý im činnosť COE pre elektroocele prinesie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...