KONTAKT  |    _eng _sk

Čo sa zmení po podpise?
           Pridané: 10.05.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 10/2010

Stabilita odpovedá na otázky okolo dodatku k účastníckej zmluve

Každý klient DDS Stabilita dostal v uplynulých dňoch na svoju domácu adresu list, v ktorom ho doplnková dôchodková spoločnosť informuje o možnosti podpísať dodatok k účastníckej zmluve. Mnohým zamestnancom USSK a našim čitateľom, ako vyplynulo z reakcií, však nie sú zmeny, ktoré dodatok prináša, jasné a nevedia, čo jeho podpisom získajú, prípadne stratia.

Stanovisko doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita nám poskytla Jana Volnerová z marketingového oddelenia. "Treba povedať, že táto, v podstate už deviata legislatívna zmena, ktorou prešlo doplnkové dôchodkové sporenie od svojho vzniku, neprináša v podstate žiadne zásadné novinky a v skutočnosti je zložitejší jej výklad, než samotný dopad na klienta. Povinnosť oboznámiť účastníkov so zmenami formou listu a zaslania dodatku stanovuje pre každú DDS zákon. Ten jasne upravuje, čo má byť predmetom dodatku a čo obsahom vysvetľujúceho sprievodného listu. Obsahovo teda ide o identické záležitosti."

Ako ďalej konštatovala, pre klientov, ktorí sa stali účastníkmi sporenia pred 1. aprílom 2007, by sa podpísaním dodatku zmenili hlavne dve veci. Prvá sa týka podmienky prestupu do inej DDS, vrátane 30-dňovej lehoty na realizáciu prestupu. Táto podmienka je však zaujímavá len pre tých, ktorí uvažujú o prestupe do inej DDS. "Predpokladám, že to nie je prípad zamestnancov USSK, keďže firma nemá uzatvorené s inými DDS zamestnávateľské zmluvy."

V stanovisku sa ďalej uvádza, že v tejto súvislosti je dôležité uvedomiť si ešte jeden moment. Ak sa klient pre prestup rozhodne, musí v novej DDS najprv podpísať novú účastnícku zmluvu. A to s takým dávkovým plánom, ktorý je práve aktuálny. V praxi to znamená, že klienti, ktorí by teraz uzatvorili svoju ďalšiu zmluvu, by si vlastne sprísnili podmienky vzniku nároku na dávku. Kým doteraz im stačilo splniť podmienku fyzického veku 50 rokov a minimálneho počtu dvanástich zaplatených príspevkových mesiacov, v nových podmienkach už musia mať zaplatených najmenej 120 mesiacov, pričom sa veková hranica zvyšuje na 55 rokov. V druhej skupine zmien ide o spôsob a lehotu výplaty dávok. Ani v tomto prípade nejde o zásadnú zmenu, keďže úpravy, ktoré sa v tejto oblasti dostali do zákona až teraz, len odzrkadľujú to, čo DDS Stabilita praktizuje už dlhodobo. Ide konkrétne o tieto zmeny:

  • zákon prvýkrát definuje minimálny obsah úplnej žiadosti o dávku,
  • skracuje sa lehota na vyplatenie prvej periodickej dávky, odstupného a jednorazového vyrovnania z pôvodných maximálne do 3 mesiacov na súčasných maximálne do 60 dní po skompletizovaní žiadosti o výplatu dávky. Ak sa pred výplatou dávky ukončuje účastnícka zmluva vypovedaním alebo dohodou, tak 60-dňová lehota na výplatu dávky začne plynúť najskôr až po dni ukončenia účastníckej zmluvy,
  • ak je účastníkova žiadosť o dávku neúplná, Stabilita ho musí do pätnástich dní písomne vyzvať na odstránenie nedostatkov žiadosti,
  • pri výplate dávky do krajín Európskej únie (mimo Slovenska), na Island, do Nórska, Švajčiarska alebo Lichtenštajnska nemá Stabilita nárok na manipulačný poplatok.

Ak účastník dodatok nepodpíše, možnosť prestupu do inej DDS sa bude naďalej riadiť podmienkami, ktoré sú uvedené v jeho dávkovom pláne a ktorý je súčasťou jeho zmluvy. V prípade, že už splnil podmienky nároku na dávku a o túto dávku požiada, má Stabilita na jej vyplatenie pôvodný limit - teda do troch mesiacov od riadneho ukončenia zmluvy. Všetky ostatné zmluvné dohody ostávajú nezmenené bez ohľadu na to, či klient dodatok podpíše alebo nie.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu