KONTAKT  |    _eng _sk

"Dopad krízy ani pri najväčšej snahe nedokážeme ovplyvniť..."
           Pridané: 12.01.2009
Autor: Spracovala: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 02/2009

Vlnu kritických ohlasov vyvolávajú výpisy z osobných účtov, ktoré prišli koncom minulého roka na domáce adresy sporiteľov Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita. Nespokojnosť má u každého, kto sa k nám do redakcie ozval, jedného menovateľa - vysoké mínusové položky. Za všetkých uverejňujeme výňatok z listu pani Mariany.

POPLATKY, POPLATKY

"Mesačne som si sporila 150 Sk azamestnávateľ mi prispieval 400 Sk, spolu 550 Sk mesačne. Konečný stav môjho účtu z minulého roka bol 1789,02 € (53 896 Sk). (pozn. red.: ďalej sú jednotlivé sumy v korunách, tak ako ich uvádzala DDS Stabilita vo výpisoch z osobných účtov.) Môj a zamestnávateľský príspevok za 10 mesiacov predstavoval 5 500 Sk, výnosy (pričom to bola strata) -713 Sk, ostatné náklady a poplatky - 648 Sk, poplatok za správu - 1 263 Sk. Konečný stav môjho účtu k 31. 10. 2008 bol 56 772 Sk (Sk sú zaokrúhlené na celé čísla).
Stabilita si pokojne za záporné výnosy -713 Sk zúčtuje ostatné náklady a poplatky a poplatky za správu vo výške 1 911 Sk !!! Telefonicky som sa chcela informovať o daných zúčtovaných záporných hodnotách v mojom výpise na telefónnom čísle uvedenom vo výpise, ale dotyčná pracovníčka nevedela odpovedať na moje otázky, a tak si nechala moje telefónne číslo, že sa mi ozve, keď to zistí. No prešiel týždeň a stále sa mi neozvala. Akurát čo mi vedela povedať bolo, že sa preceňoval majetok a súvisí to s hospodárskou krízou a že každý má zúčtované také straty. Neviem o tom, že by som súhlasila s investovaním prostriedkov do akcií alebo iných riskantných investícií. Tieto prostriedky by mali byť investované do zaručene istých a nerizikových investícií - napr. štátnych dlhopisov a podobne.
Chcela som napríklad tiež vedieť, za čo bol poplatok pod názvom Ostatné náklady a poplatky vo výške 609 Sk zúčtovaný v januári 2008.
Ja a zamestnávateľ sporíme spolu 550 Sk mesačne. Stabilita si vezme poplatok 609 Sk. Aj v októbri 2008 boli zúčtované záporné výnosy i poplatky spolu vo výške 1 269 Sk, pričom sporivá suma je 550 Sk. To sa rovná čistej mesačnej strate 718 Sk. Takýmto spôsobom si na dôchodok nič nenašetríme!!!
Stabilita si z týchto prostriedkov vzala v mojom prípade 2 624 Sk za 10 mesiacov roka 2008. To znamená 4 000-2 624 = 1 376 Sk čistého som dostala od zamestnávateľa ja, zvyšok si vzala Stabilita.
Úlohou Stability je zúročiť naše úspory, t. j. ročne pribudne na účet sporiaca suma plus čistý ročný výnos peňazí vyšší ako sú zúčtované poplatky + inflácia a nie brať si poplatky za nič zo sporivej sumy!"
Pani Mariana by bola rada a na základe ohlasov aj ostatní sporitelia, keby kompetentní z DDS Stabilita zaujali k tomuto problému jasné stanovisko. Požiadali sme ich o to. Poskytol nám ho Marián Melichárek, výkonný riaditeľ DDS Stabilita.

ČO NA TO KOMPETENTNÍ

Vedenie spoločnosti STABILITA d.d.s., a.s., chápe a veľmi citlivo vníma prirodzené obavy i vlnu rozhorčenia, ktorá mnohých našich sporiteľov priviedla v posledných dňoch na naše pobočky. Ceníme si záujem všetkých, ktorí nám zatelefonovali alebo napísali v serióznej snahe dozvedieť sa podrobnejšie informácie. Práca finančnej inštitúcie musí byť postavená na vzájomnej dôvere a komunikácii, a to aj v čase, keď sa situácia vyvíja inak, ako by sme si všetci práve želali. Dopad krízy ani pri maximálnej snahe nedokážeme ovplyvniť, ale cítime morálnu povinnosť pravdivo a otvorene o nej hovoriť.
Tento zámer nás viedol aj k rozhodnutiu - zaslať našim klientom výpis, ktorého štruktúra a obsiahnuté informácie vysoko prevyšujú rámec zákona. Výpisy, ktoré sme zaslali, sa od výpisov iných doplnkových dôchodkových spoločností odlišujú, keďže neobsahujú len duálne zobrazenie výslednej hodnoty stavu na účte, ale detailne zaznamenávajú všetky transakcie, ktoré sa uskutočnili na účte od 1. 1. do 31. 10. 2008. Nemáme dôvod pred našimi klientmi nič skrývať. Trhy padli rádovo o desiatky percent, naša strata je mierne nad tri percentá (a vykázali ju všetky DDS, ktoré už vlani začali s preceňovaním majetku) pričom, a to by sme radi zdôraznili, nejde o stratu reálnu, ale iba účtovnú. Prvýkrát za celú dobu pôsobenia na trhu zaznamenali naši sporitelia mínusový výnos. Je to úplne nová, i keď samozrejme nie príjemná skúsenosť pre nich, ale aj pre nás. O to viac, že spomínaný mínusový výnos nie je dôsledkom zlých investícií, ale je spôsobený stratou z precenenia majetku na trhovú hodnotu.

POKLES JE DOČASNÝ

DDS STABILITA si plní povinnosť - preceňovať celé portfólio cenných papierov výsledkovo, a to vrátane dlhopisov držaných do splatnosti, trhovými cenami (najneskôr do konca vlaňajška museli prejsť na tento systém preceňovania všetky dds). Vplyvom krízy na trhu výrazne poklesli ceny cenných papierov a dlhopisov, a to, žiaľ, nielen u problematických firiem, ale aj u spoločností, ktoré sú úplne zdravé. Pretože výnos do splatnosti nakúpeného cenného papiera sa už nemení, mení sa len jeho cena, došlo k razantnému poklesu cien dlhopisov, ktorý nemal reálny základ, ale vyplýval len z chaosu a paniky na trhu.
Tento dočasný pokles sa prejavil ako účtovná strata alebo tzv. strata z precenenia a na výpisoch klientov je zaznamenaná ako mínusový výnos. Počas doby životnosti cenného papiera jeho cena raz stúpa a raz klesá, vždy v závislosti od podmienok trhu. To je normálny vývoj. Vieme ale, že v čase splatnosti dostaneme plných 100 percent vloženej investície, preto dočasný pokles vnímame síce ako nepríjemný, avšak vzhľadom na situáciu na trhu, nie dramatický.
Práve strata z precenenia súvisí aj s mínusovou položkou, ktorá je na doručených výpisoch uvedená ako jedna z prvých transakcií v položke - "ostatné náklady a poplatky" v roku 2008, a na ktorú sa špeciálne pýta aj naša klientka. Položka ostatné náklady a poplatky (v tomto výpise nezodpovedá len účtovaným ostatným nákladom a poplatkom, tak ako sú uvádzané v ostatných mesiacoch), ale predstavuje v jednej sume aj výsledok precenenia majetku príspevkového fondu za obdobie od 1. 4. 2007 do 31. 12. 2007. V tom čase, aj keď sa majetok oceňoval na dennej báze, reálne kapitálové výnosy/straty z precenenia majetku sa na účtoch sporiteľov prejavili až v minuloročnom výpise (sú zaznamenané v mesiaci január). V súčasnosti sa už výsledok kapitálového precenenia a dosiahnutý výnos zohľadňujú na osobnom účte účastníka každý mesiac a sú sumárne zobrazované v položke výnosy (vzhľadom na sumár týchto dvoch údajov sú buď kladné alebo záporné).
Práve preto, že sa na výpise objavili aj záporné výnosy, nadobudli niektorí naši sporitelia pocit, že STABILITA, d.d.s., a.s. "zle" alebo riskantne investovala, a preto nedosahuje nijaký výnos.


PREDPOKLAD - ÚČTOVNÁ STRATA SA DOROVNÁ

Naše fondy nenakúpili v minulosti nijaké cenné papiere skrachovaných bánk ani štátu Island a preto existuje reálny predpoklad, že hodnoty dlhopisov a cenných papierov sa po čase zvýšia a účtovná strata sa dorovná. Výnosnosť portfólia sa v priebehu roka 2008 pohybovala na úrovni približne 5 percent a taký by bol aj výnos v prospech klientov v prípade, že by STABILITA, d.d.s., a.s. nemala už spomínanú povinnosť preceňovať majetok. Okrem toho by sme radi uviedli, že spoločnosť sa pri investovaní striktne riadi Štatútom fondu a investičnou stratégiou, ktorú schvaľujú nielen orgány spoločnosti, ale aj Národná banka Slovenska. Keďže ide o pomerne konzervatívne investovanie, práve zmienené dlhopisy predstavujú jeho nezanedbateľnú časť. Aj keď dlhopisy vnímame ako pomerne bezpečný investičný nástroj, žiaľ, aj ich trhová cena výrazne kolísala a tiež sa významnou mierou podpísala pod účtovnú stratu.
Pre zjednodušené vysvetlenie uvádzame aspoň jeden konkrétny príklad štátnych dlhopisov, ktoré naša spoločnosť vlastní.
Menovitá hodnota 1 ks štátneho dlhopisu č. 202 (ďalej len ŠD 202) je 3 319,39 € (100 000 Sk) a kupónový výnos je 4,90 % p.a.. Deň emisie cenného papiera (ďalej len CP) je 11. 2. 2004 a deň splatnosti je 11. 2. 2014, t. z., že štát si cez tento CP emitovaný na 10 rokov požičal od jeho majiteľa sumu 3 319,39 € (100 000 Sk) za 4,90 % p.a.. Ak si investor kúpi CP na takú dlhú dobu, počas nej ho zaujíma, akú má ten CP hodnotu, ak by sa rozhodol ho predať. To znamená, že zisťuje, či je kurz CP vyšší, ako v čase keď ho kupoval, alebo nižší, a podľa toho sa rozhoduje, či ho predá alebo ešte počká.

V nasledujúcej tabuľke uvedieme vybrané kurzy CP:

Dátum kurz ( v %) VDS (v % p.a.)
11.2.2004 100,000 4,900
17.12.2007 101,852 4,545
23.7.2008 98,768 5,155
17.12.2008 103,450 4,138


V úvode je graf vývoja kurzu ŠD 202 v období od 17. 12. 2007 do 17. 12. 2008. Ak by si investor kúpil 1 ks CP 11. 2. 2004, tak podľa predchádzajúcej tabuľky by 17. 12. 2007 zistil, že má hodnotu 101,852 % menovitej hodnoty, teda 3 380,87 € (101 852 Sk), čo jednoducho znamená, že ak by ho predal, zarobil by na rozdiele cien 3 380,87 € - 3 319,39 € = 61,48 € (101 852 Sk - 100 000 Sk = 1 852 Sk). Ak by ho nepredal a povedal by si, že ešte počká, kým pôjde cena vyššie, nerealizoval by zisk, ale by iba kladne precenil svoj "majetok". Ďalej by podľa predchádzajúcej tabuľky 23. 7. 2008 zistil, že jeho CP má hodnotu 98,768 percent menovitej hodnoty, teda 3 278,50 € (98 768 Sk), čo znamená, že ak by ho predal (realizoval by stratu) prerobil by na rozdiele cien 3 278,50 € - 3 319,39 € = - 40,89 € (98 768 Sk - 100 000 Sk = - 1 232 Sk). Ak by ho nepredal a povedal by si, že počká, kým pôjde cena vyššie, nerealizoval by stratu, ale by záporne precenil svoj "majetok".

VÝNOSY ZA NOVEMBER MAJÚ KLADNÚ HODNOTU

STABILITA d.d.s., a.s. nepôsobí vo vzduchoprázdne a sme rozhodne zanedbateľný subjekt na to, aby sme akokoľvek významne ovplyvňovali finančný trh alebo rozhodovali o jeho ďalšom vývoji. O konsolidácii a postupnom upokojovaní situácie na trhu svedčia zatiaľ pozitívne výsledky z novembra 2008, tie však na výpisoch ešte zaznamenané neboli, ale pre našich klientov bude určite príjemnejšia informácia, že pripísaný výnos za mesiac november má už po odpočítaní všetkých poplatkov kladnú hodnotu a predstavuje približne 1,2 percenta. V čase, keď spracovávame túto odpoveď, ešte nie sú známe výsledky za mesiac december 2008. Klienti ich však nájdu na pravidelne aktualizovanej internetovej stránke www.stabilita.sk, (výsledky za december budú na stránke uverejnené v polovici januára), kde sa okrem iného môžu dočítať viac o finančnej kríze, situácii na trhoch i zmienenom preceňovaní.

Na záver mi dovoľte, aby som na prahu nového roka zaželal všetkým zamestnancom nášho významného akcionára veľa zdravia, šťastia a úspechov. Verím, že v novom roku budú s našimi výsledkami spokojní.
Empty

ODPORÚČAME

28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...