Vyhľadávanie:

Eura sa nemusíme báť

Eura sa nemusíme báť

Najčastejšie otázky Slovákov pred zavedením novej meny

Európska komisia (EK) dnes, v stredu, 7. mája, s veľkou pravdepodobnosťou oznámi svoje rozhodnutie o vstupe SR do eurozóny. Predpokladané pozitívne rozhodnutie bude mať veľký význam aj pre spoločnosť U. S. Steel Košice, napríklad v súvislosti so znížením transakčných nákladov, zjednodušeným vykazovaním transakcií, a podobne. V rovnakej miere sa bude týkať aj obyvateľstva SR, jej občanov, nepodnikateľov. Na otázky, aký bude prínos a význam eura pre zamestnancov U. S. Steel Košice i o výhodách eura pre bežných občanov, ktoré prevyšujú možné negatíva, hľadala Oceľ východu odpovede u splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura Igora Baráta.

· Aký význam bude mať euro pre zamestnancov U. S. Steel Košice? Bude pre bežného občana prínosom?
- Zamestnanci vašej spoločnosti, podobne ako ľudia pracujúci v ktorejkoľvek inej firme, budú mať z eura takpovediac dvojaký prínos. Jednak ako samotní občania - euro im uľahčí cestovanie do zahraničia, zbaví ich povinnosti kupovať cudziu menu pri ceste prakticky do ktoréhokoľvek štátu sveta a s tým spojených transakčných poplatkov, uľahčí porovnávanie cien. Popri tom budú vaši zamestnanci cítiť prínos eura aj vďaka tomu, že sa bude dariť lepšie podnikom a tie potom budú môcť vytvárať lepšie podmienky pre svojich zamestnancov.

· Ak by sme si položili na misky váh výhody eura pre bežného občana na jednej strane a možné negatíva z jeho zavedenia, ktorá strana zaváži viac?
- Pre bežného občana žiadne negatíva identifikované neboli, takže vlastne niet čo porovnávať. Negatívom sú napríklad náklady na konverziu, tie však znášajú organizácie, nie občania. Ľudia budú mať možno trocha ťažšiu situáciu spočiatku, aby sa naučili rátať a rozmýšľať v iných hodnotách, toto však asi sotva môžeme nazývať negatívom.

· O eure ľudia vedia, že je to spoločná mena tých krajín Európskej únie, ktoré sú aj platnými členmi Hospodárskej menovej únie. Euro 1. januára 1999 prijalo 11 členských štátov EÚ: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Taliansko a Fínsko. Od 1. januára 2001 začalo euro používať aj Grécko, od 1. januára 2007 Slovinsko. Od 1. januára používa euro aj Cyprus a Malta. V týchto krajinách sa dá platiť eurom. Euro je po americkom dolári druhou najvýznamnejšou svetovou menou. V bezhotovostnom styku ho bolo možné použiť od 1. januára 1999 a bankovky a mince boli vydané do obehu 1. januára 2002. Bežný občan však nemusí rozumieť spojeniu eurozóna...
- Je to geografická oblasť krajín EÚ, ktorých spoločnou menou je euro. Vznikla v januári 1999, keď Európska centrálna banka (ECB) prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národných centrálnych bánk 11 členských štátov EÚ. V súčasnosti tvorí eurozónu 15 členských štátov spolu s Cyprom a Maltou, ktoré prijali euro 1. januára 2008. Podmienkou vstupu do eurozóny pre všetkých 15 krajín bolo splnenie konvergenčných kritérií. Rovnaká podmienka platí aj pre ďalšie členské štáty EÚ, ktoré sa na prijatie eura ešte len pripravujú. Konvergenčné kritériá stanovujú ekonomické a právne predpoklady úspešnej účasti v menovej únii a spoločnú menu euro.

· Dá sa platiť eurom aj v krajinách, ktoré nie sú členmi eurozóny?
- So súhlasom Európskeho spoločenstva je euro legálnym platidlom aj v niektorých krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ. Ide o malé krajiny, ktoré ani pred zavedením eura nepoužívali svoju vlastnú menu. Patrí sem San Marino, Monako a Vatikán. Bez formálnej dohody však euro používajú aj ďalšie európske krajiny: Kosovo, Čierna hora a Andorra.

· Aké sú podmienky na vstup do eurozóny? Často počúvame o plnení maastrichtských, resp. konvergenčných kritérií?
- Na vstup do eurozóny musia členské krajiny EÚ splniť štyri kritériá nominálnej konvergencie tzv. "maastrichtské kritériá" - podľa mesta v Holandsku, kde sa na nich 11 členských krajín dohodlo - a zároveň musí byť ich legislatíva v súlade s pravidlami EÚ pre menovú úniu. Prvým je inflačné kritérium, teda priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percenta. Ďalším je deficit verejných financií, ktorý za posledný rok pred hodnotením nesmie presiahnuť 3 percentá HDP. Okrem toho celkový verejný dlh nesmie presiahnuť 60 percent HDP, alebo musí klesať. Dôležitá je aj stabilita dlhodobých úrokových sadzieb, a teda že priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých štátnych, alebo obdobných dlhopisov nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako dve percentá. Štvrtým kritériom je stabilita výmenného kurzu. Dva roky pred hodnotením musí byť mena členského štátu zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie mena členského štátu jednostranne devalvovať a nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma. A napokon, zákony členského štátu musia byť v súlade so Zmluvou o založení Európskej únie a so Štatútom ECB.

· Oficiálny znak eura pripomína písmeno E...
- Stvárnenie znaku eura bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon ako odkaz na kolísku európskej civilizácie a vyjadruje prvé písmeno slova Európa.

· Spomenuli ste Európsku centrálnu banku. Aký je jej význam po vstupe krajiny do eurozóny?
- ECB je centrálnou bankou pre spoločnú európsku menu euro, určuje menovú politiku pre krajiny eurozóny a jej hlavným cieľom je udržiavať v eurozóne cenovú stabilitu - nízku infláciu. Sídli vo Frankfurte nad Mohanom, v Nemecku.

· V minulých týždňoch a mesiacoch sme na Slovensku často počuli spojenie Národný plán zavedenia eura...
- Je to plán technických príprav na to, aby bol prechod na euro na Slovensku zvládnutý hladko a efektívne. Jeho ťažiskom sú základné zásady, časový harmonogram, inštitucionálne zabezpečenie zavedenia eura v SR, identifikácia úloh v jednotlivých oblastiach, časová náročnosť jednotlivých úloh, stanovenie kontrolných termínov, zodpovednosť jednotlivých subjektov a pod. Schválila ho vláda SR 6. júla 2005, bol už aj aktualizovaný, naposledy v apríli tohto roka.

· V ostatnom čase počúvame aj o duálnom obehu.
- V prípade rozhodnutia Európskej rady o vstupe SR do eurozóny od 1. januára 2009, potrvá od 1. do 16. januára 2009 na Slovensku obdobie duálneho (dvojakého) obehu. Počas tohto obdobia bude možné v hotovosti platiť okrem eur aj korunovými bankovkami a mincami. Pri platbách v korunách však bude výdavok v eurách. Od 17. januára 2009 bude možné platiť len eurami.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...