Vyhľadávanie:

Keď sa teória snúbi s praxou

Keď sa teória snúbi s praxou

Sedemnásty ročník Letnej stáže vysokoškolákov v U. S. Steel Košice je už v druhom polčase

Letná stáž štyridsiatich troch vysokoškolákov v spoločnosti U. S. Steel Košice sa prehupla do druhej polovice. Napĺňajú sa očakávania mladých ľudí?  Kde a na čom pracujú a ako sú spokojní so svojimi mentormi? Ako sa im pozdávajú  tréningy manažérskych zručností a na čo budú najradšej spomínať? Opýtali sme sa troch z nich.

 

PROFESIA DO VIENKA UŽ PRI NARODENÍ

Ondrej Homola študuje bezpečnosť technických systémov na katedre bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. No k problematike implementácie a riadenia BOZP i závažných priemyselných havárií má blízko aj z iného dôvodu. „Môj otec je bezpečnostný technik. Už 23 rokov. Stal sa ním presne v deň môjho narodenia. Odmalička registrujem, ako dbá na bezpečnosť aj v rodine a tak nejako sa mi to dostalo pod kožu. Za to, že som taký všímavý a viem si predstaviť vzniknuté riziká pri rôznych činnostiach, mu ďakujem,“ uviedol Ondrej, ktorého mimochodom iste po­znajú viacerí  železiari aj ako hokejového rozhodcu na Zimných športových hrách U. S. Steel Košice. Jeho rozhodnutie stážovať vo fabrike nebolo náhodné. Keď bol druhák, praxoval tu a riešil bakalársku prácu, čo mu dalo veľa praktických skúseností, ktoré využil aj pri tvorbe domácich školských zadaní. „Je podľa mňa lepšie stráviť letné prázdniny stážou v odbore, ktorý študujem,“ nechal sa počuť. „Veď U. S. Steel má bezpečnosť na prvom mieste a systém BOZP je tu prepracovaný do detailov.“

Ondrej „zarezáva“ v útvare GM pre bezpečnosť a hygienu a REACH  pod mentorským vedením riaditeľa pre systém BOZP a protiplynovú ochranu Vladimíra Manicu. „Môžem sa naňho obrátiť s rôznymi otázkami alebo návrhmi,  poradí mi, usmerní ma, zapája do aktivít  aj na pracoviskách pri riešení nežiaducich udalostí, do štatistiky BOZP,  či tvorenia správ a prezentácií. Chcel by som sa za príležitosť stážovať na tomto útvare poďakovať tak jemu, ako aj  generálnemu manažérovi Markovi Salovi, jeho zástupcovi Róbertovi Meitnerovi i všetkým zamestnancom útvaru za čas, ktorý mi venujú, i za ich rady.“

Za stáž, v rámci ktorej aktívne pracuje okrem iného na kontrole zhody údajov uvedených v HIRA a v postupoch bezpečnej práce, je vďačný a potvrdil, že prevýšila jeho očakávania. A ocenil i tréningy manažérskych zručností. Na čo bude po stáži najradšej spomínať? „Na kolektív, ktorý má vždy dobrú náladu a dbá na to, aby každý zamestnanec došiel domov bez úrazu, aj napriek tomu, že niektorí ľudia adresujú týmto kolegom aj nepríjemné slová. Budú to tiež zážitky so skupinou z tréningov. Mimochodom, jeden z mojich najväčších zážitkov bola kontrola bezpečnosti v nočných hodinách v teplej valcovni počas strednej opravy. Videl som popri tom fabriku aj v noci. Najkrajší pohľad bol na vysokú pec...“

 

Z CELOROČNEJ PRAXE NA STÁŽ

Ani pre Júliusa Sasáka nie je košická oceliareň veľkou neznámou. „Posledné štyri letá som pracoval ako brigádnik v oblasti elektroúdržby teplárne, zopár mesiacov som tiež popri štúdiu brigádoval v zušľachťovni, v sklade lakov.  Bol som tiež účastníkom pilotnej celoročnej praxe študentov vysokých škôl v U. S. Steel Košice od januára do júna tohto roku, potom som plynulo prešiel na letnú stáž. Študujem elektroenergetiku na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Tento odbor ma zaujal už počas štúdia na strednej škole,“ prezradil Julo čo to o sebe.

Stážovať vo fabrike sa rozhodol, tak ako väčšina študentov, najmä kvôli prehĺbeniu vedomostí a získaniu ďalších dôležitých skúseností do života. „Pracujem v divíznom závode Energetika, konkrétne v strojovni teplárne. Mojím mentorom je inžinier Erich Hegedűš, majster hutníckej strojovne, s ktorým som veľmi spokojný. S ochotou mi vysvetlí  všetko potrebné, poradí a usmerní, rovnako ako všetci ostatní zamestnanci, s ktorými som prišiel do kontaktu. Patrí im za to moja obrovská vďaka. Som zapojený do projektu postupného osadzovania fakturačných meradiel na jednotlivé média  pre Ferroenergy s.r.o. Zároveň pracujem na prevode dokumentácie z DZ Energetika na Ferroenergy s.r.o., no zúčastňujem sa aj na plánovaných opravách turbogenerátorov,“ konkretizoval svoju pracovnú náplň. Podľa všetkého si s mentorom, ktorý je s jeho prácou rovnako spokojný, sadol. „Pracuje svedomite, zapája sa jednotlivých činností v prevádzke,“ poznamenal na jeho adresu Erich Hegedűš. „Včera (8. 8. – pozn. red.) sme napríklad riešili prí­pravu na  odstávku priemyselnej vody a výmenu fakturačného meradla pre chemickú úpravňu vody teplárne, ako aj výmenu armatúry.“

Aj budúcemu elekroenergetikovi sa pozdávajú tréningy manažérskych zručností, ktoré sú už tradičnou súčasťou letnej stáže.  „Dali mi veľa vedomostí a skúseností, ktoré môžem využívať v práci, v škole a rovnako aj v bežnom živote. Veľmi sa mi páčila forma a priebeh týchto tréningov. Z doteraz absolvovaných  som si najviac odniesol  z tréningu tímovej práce, ktorý mal veľmi zábavný a rovnako náučný priebeh,“ poznamenal Július Sasák a dodal, že predstavy o stáži sa mu naplnili viac, než si myslel.

 

KEĎ ŠKOLENIA NIE SÚ NUDNÉ

Štvrtý rok študuje František Kromka na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach materiálové inžinierstvo. „Tento odbor sa stal pre mňa atraktívnym kvôli prepojeniu prírodných exaktných vied s technickou praxou a v neposlednom rade aj pre jeho všestrannosť vyplývajúcu z využitia znalostí materiálového inžinierstva viac menej v hocijakom technicky zameranom podniku,“ ozrejmil dôvod, prečo sa rozhodol venovať v svojom budúcom profesijnom živote práve tomuto smeru. Jeho účasti na letnej stáži v hute sa netreba čudovať. Je za ňou prozaický zámer – nabrať praktické  skúsenosti. „Druhým dôvodom boli kurzy, ktoré stáž poskytuje, a tréning pracovných návykov, no a popri tom, v neposlednom rade, i zarobenie si nejakých peňazí. Pracujem v divíznom závode Teplá valcovňa, konkrétne na úseku teplej širokopásovej trate a mám dvoch mentorov – inžinierov,  a to zmocnenca pre kvalitu Eduarda Makaru a vedúceho prevádzky TŠP a príprava valcov Mariána Stahovca. Obaja sú mi veľmi nápomocní a otvorení mojim otázkam a požiadavkám,“ pochválil svojich dočasných šéfov.

A čo oni? Ocenili, že na začiatku stáže s prehľadom zvládol informácie o výrobnom toku a funkciách jednotlivých agregátov v teplej valcovni i teóriu systému manažérstva kvality, environmentálneho a energetického systému, na ktoré má divízny závod udelené medzinárodné certifikáty.

„Teoretické znalosti získané počas štúdia  pomohli  Františkovi Kromkovi pri lepšej orientácii priamo pri výrobnej linke TŠP 1700. Aktívne sa zaujíma aj o technologické a technické detaily priamo vo výrobnej hale, aby si doplnil mozaiku vedomostí aj o praktické skúsenosti,“ uviedol jeho mentor Eduard Makara. „V týchto dňoch František Kromka spolupracuje s vedením prevádzky TŠP a príprava valcov pri optimalizovaní času valcovania oceľového pásu v hotovnom poradí TŠP. Tento podporný projekt v rámci Carnegie Way má za cieľ ušetriť nemalé finančné prostriedky pri spôsobe valcovania v TŠP 1700. Okrem iného denno-denne participuje pri plnení operatívnych úloh a jeho aktívny prístup pri riešení zverených povinností je cenným prínosom pre našu prevádzku.“

Aj František Kromka už stihol počas letnej stáže  absolvovať rôzne kurzy  - od team buildingu, cez zlepšenie komunikačných vlastností až po Carnegie Way. „Tréning manažérskych zručností ma veľmi príjemne prekvapil svojou všestrannosťou a poskytnutím praktických rád, ktoré je možné využiť v bežnom či pracovnom živote.

"Najradšej teda budem spomínať na školenia, ktoré boli vedené veľmi príjemnou a hravou formou. Skrátka nebola to nuda.  Ale tiež na spoznávanie prevádzky teplej valcovne, na ktorej som mal možnosť vidieť miesta a procesy, ktoré sa podieľajú na jej chode  a ktoré „bežný smrteľník“ vidieť nemôže.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...