Vyhľadávanie:

Kedy je smog hrozbou?

Kedy je smog hrozbou?

Smog je chemické znečistenie atmosféry spôsobené ľudskou činnosťou. Názov pochádza z anglického spojenia dvoch slov smoke (dym) a fog (hmla). Smog je jav, počas ktorého sa v atmosfére nachádzajú častice, ktoré sa v nej bežne nevyskytujú a sú škodlivé pre ľudské zdravie. Smog je vo väčšine prípadov spôsobený znečistením pochádzajúcim z výfukových plynov automobilov v kombinácii s emisiami z vykurovania a priemyselnej činnosti.

V lokalite areálu U. S. Steel Košice a jeho okolí vznik smogovej situácie súvisí so zvýšenou koncentráciou jemných častíc PM10 v ovzduší. Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 mm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.

Zvýšené koncentrácie PM10 v ovzduší sa pozorujú hlavne v zime v súvislosti s emisiami z vykurovania domácností pevným palivom a zvýšenými emisiami z dopravy (studený štart motorov, zvírený zimný posyp ciest). Sezónne k produkcii týchto častíc prispievajú aj poľnohospodárske práce.

Ďalším faktorom negatívne ovplyvňujúcim rozptyl znečisťujúcich látok v atmosfére je teplotná inverzia, kedy teplota vzduchu s výškou rastie. Nepriaznivou situáciou sú ovplyvňované najmä doliny s lokálnymi kúreniskami. V takejto inverznej vrstve je vietor obyčajne slabý až zanedbateľný a tým sa zhoršujú rozptylové podmienky. Naproti tomu, znečisťujúce látky vypustené do atmosféry nad vrstvou inverzie (napr. z vysokých komínov) sa nedostanú k zemi a sú efektívne rozptýlené do širokého okolia.

Kvalita ovzdušia v rámci Slovenskej republiky je kontinuálne sledovaná sieťou monitorovacích staníc patriacich Slovenskému hydrometeorologickému ústavu (SHMÚ). V rámci našej lokality je to monitorovacia stanica umiestnená v obci Veľká Ida.

Pod pojmom „smogová situácia“ rozumieme krátkodobé extrémne zhoršenie kvality ovzdušia spôsobené zvýšenou koncentráciou častíc PM10 v ovzduší. Rôzne stupne smogovej situácie vyhlasuje SHMU na svojej verejne dostupnej webovej stránke:  www.shmu.sk.

Rôzne stupne smogovej situácie vyhlasuje SHMÚ na základe pravidiel uvedených v súčasnosti platnej legislatíve (Zákon 137/2010 Z. z. o ovzduší a Vyhláška MŽP 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia):

  • Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje pre častice PM10 po prekročení informačného prahu 100 mg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu informačného prahu.
  • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 mg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu výstražného prahu.

V spoločnosti U. S. Steel Košice máme vypracované postupy na vykonanie krátkodobých opatrení na zmiernenie následkov zvýšených koncentrácii PM10 v ovzduší, ktoré sú aplikované počas trvania smogovej situácie, napr. zvýšenie frekvencie čistenia a skrápania ciest a prašných plôch cisternovými vozidlami, mimoriadne kontroly utesnenia kapotáže dopravných trás, presypov pásovej dopravy, potrubných rozvodov odsávania kritických miest a pod.

Ako sa správať počas vyhlásenia smogovej situácie?

  • Obmedziť dobu pobytu vonkutýka sa to hlavne citlivých skupín osôb ako sú starší ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.
  • Obmedziť fyzickú námahu vonku športové aktivity, fyzická práca.
  • Minimalizovať vetranie bytových priestorov.
  • Nespaľovať odpad.
  • V krboch a pieckach na tuhé palivo spaľovať len kvalitné a dobre vysušené drevo
  • Obmedziť manipuláciu s prašnými materiálmi.

Viac aj v článkoch:
Čo je to smogová situácia?

Až 78 percent emisií pochádza z domáceho vykurovania

 Zaujíma vás, aký vzduch dýchate?

Stanislav Vrlák, GM environment

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...