Vyhľadávanie:

Medzi ocenenými aj siedmi košickí hutníci

Medzi ocenenými aj siedmi košickí hutníci

V Banskej Štiavnici sa uskutočnili oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Vzdať hold svojmu remeslu, uctiť si tých, ktorí mu boli verní. To bol hlavný zámer tohtoročných osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň v piatok 9. septembra v Banskej Štiavnici za účasti stoviek hostí nielen zo Slovenska, ale aj Poľska, Českej republiky, Maďarska i Slovinska. Na slávnostnom zhromaždení a otvorení osláv stavovského sviatku nechýbali ako už tradične ani košickí oceliari a ich životní partneri a partnerky. Prišiel prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul, viceprezidenti Vladimír Jacko, Martin Pitorák, John P. Coyne a viceprezidentka Elena Petrašková, odboroví predáci na čele s Mikulášom Hintošom, ale i veľa ďalších hutníkov. Medzi nimi aj budúci držitelia rezortných vyznamenaní so svojimi blízkymi.

V slávnostných príhovoroch hostí, medzi inými štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Branislava Cimermana, vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR Petra Jesenského, predsedu parlamentného výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu Stanislava Janiša, či predsedu OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozefa Škrobáka, odzneli slová vďaky a uznania pre tisíce baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, ktorí nemalou mierou prispievajú k rozvoju našej spoločnosti a rastu jej ekonomiky.

Peter Čičmanec, predseda Predstavenstva Slovenskej banskej komory, ktorá združuje viac ako šesťdesiat subjektov, pozdravil pri príležitosti stavovského sviatku všetkých slovenských baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Hovoril o situácii v oblasti baníctva na Slovensku. Po vlaňajšom náročnom roku sa situácia postupne zlepšuje. Badať mierne oživenie výroby. "Teší nás, že sa Európa začala zodpovednejšie správať k surovinám, vyzýva krajiny na zvýšené aktivity v geologickom prieskume a nabáda na efektívnejšiu ťažbu domácich zásob. V minulom roku sme vyťažili 3,7 milióna ton surovín z baní a 36 miliónov ton nerastov z povrchu," konštatoval. Mierny pokles zaznamenali baníci pri ťažbe uhlia, stavebného kameňa, štrkopiesku, zemného plynu. Naproti tomu sa zvýšil objem vyťaženého magnezitu, vápenca. Začala sa aj ťažba mastenca.

Prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Vladimír Jacko v svojom príhovore zhodnotil uplynulé hutnícke roky z hospodárskeho hľadiska. Konštatoval, že oceliarstvo patrilo pred tromi rokmi k prvým priemyselným sektorom, ktoré postihla celosvetová kríza. Slovenské hutnícke firmy, ktoré sú proexportne zamerané, ju pocítili v plnej miere. V záujme ich záchrany a prežitia bolo treba vykonať celý rad opatrení smerujúcich k racionalizácii výroby a zníženiu prevádzkových nákladov, ktoré sa prejavili aj v znížení zamestnanosti. "Kvôli stále vysokej nestabilite trhu je rok 2011 rokom veľmi náročným, vyžadujúcim maximálnu flexibilitu a efektívne využívanie výrobných kapacít," uviedol Vladimír Jacko a zdôraznil, že nepriaznivý vplyv na hospodárenie podnikov má aj rast cien vstupných surovín, čo má negatívny dopad na tvorbu zisku. "Opatrenia manažmentov, prijatých na prekonanie krízového obdobia, keď sa racionalizovali všetky sféry podnikového hospodárenia, sa v prevažnej väčšine našich členských organizácií prejavili pozitívne vo zvýšení produktivity práce, ktorá je jedným z kľúčových princípov podnikania," konštatoval prezident ZHŤPG. Za mimoriadne vážne ohrozenie existencie celého odvetvia hutníctva považuje zväz zvyšujúci sa počet regulatív Európskej únie týkajúcich sa environmentálnej oblasti. Prísne limity pre emisie oxidu uhličitého, oxidov síry a dusíka môžu zapríčiniť odchod aj celých priemyselných odvetví do krajín, ktoré nie sú povinné dodržiavať schémy obchodovania s emisiami. Firmy združené v zväze nie sú spokojné s tým, že mnohé legislatívne rozhodnutia sa dejú bez racionálnej diskusie. V ďalšej časti svojho príhovoru Vladimír Jacko ocenil dlhoročné korektné vzťahy zväzu s ministerstvami hospodárstva a životného prostredia, ako so aj sociálnymi partnermi a poďakoval im na spoluprácu v uplynulom banskom a hutníckom roku. V mene 22 tisícovej členskej základne ZHŤPG SR sa poďakoval baníkom, hutníkom, geológom a naftárom za ich namáhavú prácu, za vernosť povolaniu a zablahoželal tým, ktorí budú na návrh svojich zamestnávateľov a príslušných odborových organizácií ocenení rezortnými vyznamenaniami.

Slávnosť potom pokračovala odovzdávaním vyznamenaní. Medzi bezmála štyridsiatimi ocenenými baníkmi, geológmi, hutníkmi a naftármi boli aj siedmi košickí oceliari. Rezortné vyznamenanie Za pracovnú vernosť udelil minister hospodárstva SR vedúcemu prevádzky Údržba - Rúrovne Dušanovi Kolesárovi z DZ Radiátory a rúry, prednému valcovačovi Mariánovi Štefanovičovi z DZ Studená valcovňa, predákom Eugenovi Szepesimu i Miroslavovi Magyarovi (dnes už na dôchodku) z dcérskej spoločnosti Vulkmont a Jánovi Vrancovi in memoriam, ktoré prišla prevziať jeho manželka a vdova Kvetoslava Vrancová. Dvaja zamestnanci DZ Oceliareň, zmenový zámočník Milan Ceľuch a zmenový elektrikár Ján Gizela, dostali vyznamenanie Vzorný záchranár.

"V mene rodiny U. S. Steel Košice vám chcem poďakovať za vynikajúcu prácu, za všetko úsilie, ktoré jej venujete. Chcel by som sa takisto poďakovať vašim rodinám za zázemie, ktoré vám poskytujú. Všetko, čo ste pre firmu vykonali, ju urobilo silnejšou, úspešnejšou. Môžete byť pre všetkých ostatných vzorom," prihovoril sa oceneným hutníkom prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul.

Oslavy vyvrcholili večer tradičným Salamandrovým sprievodom, ktorého tradícia pretrváva desaťročia. Sprievod ponúka naozaj pôsobivé divadlo. Salamander bol pôvodne slávnostný sprievod poslucháčov banskoštiavnickej akadémie pri zvlášť významných príležitostiach, ako bolo prvé fáranie, šachtág, pohreb profesora akadémie alebo študenta a podobne. Konal sa vždy po zotmení vo svetle banských kahanov a fakieľ. Po odsťahovaní Vysokej školy baníckej a lesníckej v roku 1919 do Šoprone, v meste na dlhé obdobie prestal dovtedy bohatý spoločenský život. Po 2. svetovej vojne sa tradícia salamandrových sprievodov obnovila. Od roku 1993 sa konajú vždy v druhom septembrovom týždni. Názov salamandrový sprievod je odvodený od pohybu salamandry škvrnitej. Napodobňujúc jej pohyb prechádza sprievod z jednej strany na druhú, čo pri osvetľovaní dobovými svietidlami vytvára pôsobivé divadlo. Na čele sprievodu kráča pastier s pomocníkmi, ktorý nesie na rukách jaštericu. Predstavujú povesť o objavení pokladov štiavnickej zeme - zlata, striebra. V dobovom sprievode sa pohybuje 580 postáv, ktoré dokumentujú hlavne prácu a život obyvateľov mesta.

Ulicami starobylej Banskej Štiavnice spolu s dychovou hudbou Kodurka pochodovali s vlajkami košickí oceliari vedno s ďalšími stavovskými skupinami. Metropolu východného Slovenska reprezentovali aj študenti a pedagógovia partnerských stredných škôl a Technickej univerzity v Košiciach.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...