Vyhľadávanie:

Mladí v spoločnej Európe

Mladí v spoločnej Európe

Životný štýl mládeže v spoločnej Európe. Tak znie názov medzinárodného projektu programu Socrates, ktorého koordinátorom je Stredná priemyselná škola hutnícka na Alejovej ulici v Košiciach. Spolupracuje na ňom s dvoma partnerskými školami - BG/BRG Schwechat v Rakúsku a varšavskou Zespol szkol zawodovych v Poľsku. "Naša škola sa počas svojej 40-ročnej existencie vždy medzi prvými zapájala do medzinárodných aktivít," konštatuje Štefan Tkáčik, ktorý má realizáciu projektu "pod palcom". Vysvetľuje, že projekt je koncipovaný na trojročné obdobie a raz ročne ho Slovenská národná agentúra programu Socrates vyhodnocuje a na základe výsledkov odsuhlasuje jeho pokračovanie. "Na jeho realizácii pracuje približne 200 žiakov hutníckej priemyslovky vo vekovej kategórii od šestnásť do sedemnásť rokov. A aké sú jeho hlavné ciele? Tie sú formulované už v samotnom názve - ide o vzájomné spoznávanie sa mladých ľudí, prípravu mladého Európana na pobyt v inej krajine, výchovu k vzájomnej tolerancii založenej na pochopení potrieb a požiadaviek partnera, vytváranie nových priateľských vzťahov."

Dominantnou črtou projektu sú podľa Štefana Tkáčika projektové stretnutia vybraných žiakov a pedagógov v niektorej z participujúcich škôl. Prvé sa uskutočnilo vlani v októbri vo Varšave. Počas neho študenti vytvorili dotazník s 54 otázkami a alternatívnymi odpoveďami. V prieskume zameranom na oblasť životného štýlu sledovali okrem iného problematiku trávenia voľného času mladých ľudí, záujem o šport, hudbu, ale aj také neduhy, akými sú požívanie alkoholu, prípadne drog. Dotazníky potom následne v novembri a decembri distribuovali medzi svojimi spolužiakmi. Výsledky sa spoločne vyhodnocovali a analyzovali na ďalšom projektovom stretnutí, v marci vo Viedni. Aké poznatky priniesli? "Samozrejme, že rozdielny uhol pohľadu na výsledky ankety mali študenti pracujúci na projekte a pedagógovia," vysvetľuje Štefan Tkáčik. "Problematickou je otázka trávenia voľného času. Naši študenti ho zo 60 percent trávia sami alebo s priateľmi bez konkrétnej aktivity. Rakúski študenti vo voľnom čase viac brigádujú, ale aj vo väčšom počte sa učia napríklad hrať na hudobnom nástroji. Majú však aj vyššie nároky na vreckové. Častejšie navštevujú plaváreň alebo sa venujú športom, ktoré vyžadujú dotáciu. U nás môžeme ako negatívum hodnotiť to, že máme málo aktívne športujúcich dievčat. Relatívne dobre sú na tom chlapci.
Mládež je čo sa týka obľúbenosti hudby v podstate všade rovnaká. Klasickú hudbu majú oveľa viac radi rakúski študenti ako slovenskí či poľskí. V oblasti alkoholu, fajčenia a drog sa naša mládež nachádza v období, v ktorom bolo napríklad Rakúsko pred približne desiatimi rokmi. Kým u nás sa väčšina mládeže stretáva prvýkrát s cigaretou už v základnej škole, v Rakúsku je tento jav na ústupe. Podobne sa dá hovoriť o alkohole a prvých kontaktoch s drogou. V Rakúsku sa jav hodnotí ako ustupujúci, v SR a Poľsku ako narastajúci. Tento negatívny trend chápeme v škole ako celospoločenský problém. Riešiť ho treba komplexne. Na zmierňovanie problémov v našej škole využijeme výchovné predmety - etickú, telesnú a občiansku výchovu, ale aj dejepis, chémiu, biológiu, tiež triednicke hodiny a činnosť koordinátora v oblasti aktivít proti negatívnym javom v spoločnosti. Riešenie vidíme taktiež v ďalších mimo vyučovacích aktivitách, v záujmových krúžkoch a športových súťažiach."


Medzi ďalšie prínosy projektu treba podľa jeho vyjadrenia zaradiť i fakt, že študenti zúčastnení na mobilitách boli ubytovaní vo Varšave i Viedni v rodinách, takže mali možnosť poznávať aj sociálne aspekty života v inej krajine. Vznikli nové priateľstvá, mladí ľudia mali príležitosť rozšíriť si svoje komunikačné schopnosti a jazykové vedomosti. Zatiaľ posledné projektové stretnutie sa uskutočnilo v Košiciach, počas osláv 40. výročia SPŠH. Tentoraz bola v centre pozornosti spoločná história a ekonomické možnosti v jednotlivých krajinách.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...